Ліквідність банку

Ліквідність банку – здатність банку своєчасно виконувати свої зобов’язання і перетворювати статті активу на гроші для оплати зобов’язань з пасиву. Основними чинниками Л. б. є внутрішні (достатність капіталу, якість активів, структура депозитної бази банку та її стабільність, фінансовий стан позичальників, репутація банку та ін.) і зовнішні (грошово-кредитна політика, стан грошового ринку, загальна економічна кон’юнктура тощо). Л. б. визначається збалансуванням активів і пасивів банку, термінами розміщених активів і ступенем їх

відповідності обсягу залучених пасивів (зокрема, наданням кредитів на триваліші терміни, ніж терміни залучення коштів). Тому необхідно дотримуватись певних рівнів (норм) Л. б. (відношення різних статей активів балансу банку до всієї суми пасивів, або окремих статей останніх; або відношення пасивів до активів). Ліквідні активи банків складаються з готівки, залишків коштів до запитання в інших банках, цінних паперів, депозитів строком до одного місяця, золота. Ліквідні пасиви складаються з працюючих пасивів. До працюючих активів належать міжбанківські кредити та депозити, міжфілійні кредити, фінансова допомога, позичкові
рахунки, факторинг, прострочені кредити, цінні папери. Ліквідні папери – це залишки на рахунках клієнтів (працюючі пасиви) і позичкові кошти кредиторів. Реальний запас ліквідності визначає ступінь покриття зобов’язань банку його ліквідними активами на певний момент часу і є ринковою оцінкою реального капіталу на цей момент, тобто відображає здатність банківської установи виконувати свої зобов’язання перед клієнтами, а також характеризує обсяг реального капіталу банку на певний момент часу. Для підтримки оптимального рівня ліквідності керівництво банку намагається передбачити можливість відпливу ненадійних депозитів до запитання, часткового вилучення заощаджень, попит на кредити банку, прогнозувати економічну кон’юнктуру в країні тощо. На практиці для забезпечення Л. б. продають частину кредитних вимог, здійснюють конверсію кредитів у готівку, певні операції з пасивами, випускають в обіг депозитні сертифікати та облігації, беруть кредити у центрального банку тощо. У разі невідповідності між попитом і пропозицією ліквідних коштів виникає ризик незбалансованості ліквідності. Його наслідками є втрата майбутніх доходів від цінних паперів, частини банківського капіталу, погіршення ліквідності банківського балансу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ліквідність банку - Економічний словник