Матеріаломісткість виробництва

Матеріаломісткість виробництва – питома вага матеріальних затрат у загальних витратах виробництва. У структурі витрат на виробництво продукту доля матеріальних затрат – сировини, матеріалів, палива, електроенергії – займає понад 50%, а в промисловості -70-80% і більше. Розраховується М. в. як відношення матеріальних затрат (без амортизації) до продукту (М/П), де М – вартість матеріальних затрат, П – продукція валова, кінцева, національний доход. Розрахунок М. в. як матеріальних затрат на один карбованець національного доходу є найточнішим. Цей показник в колишньому СРСР був дуже високим і постійно зростав. Порівняно з кращими світовими показниками на одиницю національного доходу витрачалось у 2-3 рази більше матеріальних ресурсів, що свідчило про низьку ефективність виробництва, затратний характер економіки. Причини неефективного використання матеріальних ресурсів – у адміністративно-командній системі, в бюрократичному централізованому плановому керівництві, в монополізмі, відсутності конкуренції. Існуючий господарський механізм націлював підприємства не на економію матеріальних ресурсів, а на збільшення їх витрачання. Адже чим вища М. в. і питома вага комплектуючих деталей, отриманих зі сторони, тим більший був обсяг виробництва, тим легше було його виконати, застосовуючи дорогі матеріали, і легше добиватися ” економії”, одержувати премії. Матеріаломісткі вироби ставали вигідними на відміну від трудомістких. Порушувався плановий асортимент, випускалась непотрібна продукція. Нераціональне використання матеріальних ресурсів – одна з причин їх постійного дефіциту. Друга причина – екстенсивний шлях розвитку економіки, яка вимагала постійного нарощування видобутку корисних копалин і енергоносіїв.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Матеріаломісткість виробництва - Економічний словник