Менеджменту принципи

Менеджменту принципи – основні вихідні положення теорії управління, норми та правила поведінки і діяльності управлінського персоналу та їх впливу на об’єкт управління. Основні М. п. повинні випливати з вимог законів функціювання та розвитку економічної системи, зокрема законів управління, в т. ч. організаційної діяльності. Представники школи наукового управління та адміністративної школи сформулювали такі М. п.: 1) спеціалізація робіт, чітке визначення повноважень, дисциплінованість, єдиноначальність, підпорядкованість інтересам

фірми, єдність дій, винагорода за працю, централізація (єдиний порядок в організації, що має центр управління) у поєднанні з децентралізацією; порядок на робочому місці, стабільність персоналу та його ініціативність; корпоративний дух. Ці принципи актуальні дотепер. Сучасні М. п. повинні органічно поєднуватись з сучасними принципами маркетингу (див. Маркетингу принципи) і враховувати такі вимоги, як опора на загальнолюдські цінності, моральність, збереження духу новаторства, уміння пробуджувати і підтримати ентузіазм персоналу фірми; концентрація діяльності на пріоритетних програмах, децентралізація управління фірмою,
застосування нових способів стимулювання праці та новаторства, формування нового мислення персоналу, перехід до корпоративної організаційної культури менеджменту та ін. До основних критеріїв роботи сучасних менеджерів, в яких втілені М. п., на думку Т. Пітерса і Р. Уотермена, належать: 1) необхідність розглядати людину як головне джерело підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва; 2) здійснювати планування діяльності великих компаній (щодо цього їх порівнюють з державою, з плановою економікою); 3) надавати підрозділам (відділам) та їх працівникам певну автономію, що стимулює їх підприємливість; 4) орієнтуватися на потреби споживачів, що досягаються раціональною маркетинговою діяльністю; 5) дотримуватися простої форми управління, мати невеликий управлінський штат; 6) швидко та енергійно концентрувати зусилля компанії на одному або кількох напрямах бізнесу; 7) здійснювати політику, спрямовану на формування у компанії багатьох лідерів і новаторів, стимулювати у них виправданий ступінь ризику; 8) органічно поєднувати автономію, свободу окремих підрозділів, їх представників з жорстким централізмом, коли йдеться про основні цінності компанії – стандарти якості, обслуговування та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Менеджменту принципи - Економічний словник