Мета і предмет діяльності Об’єднання – УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 3

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

3.4. УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ

Мета і предмет діяльності Об’єднання

Основними напрямками діяльності Об’єднання є:

– задоволення суспільних потреб у його продукції та послугах, отримання прибутку;

– забезпечення належних умов діяльності підприємств, що входять до його складу;

– розвитку їх матеріально-технічної бази;

– розробки та реалізації економічних та соціальних програм.

Предметом діяльності Об’єднання є:

здійснення єдиної науково-технічної та інвестиційної політики;

– забезпечення ефективного використання єдиних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів при здійсненні перевезень, модернізації та реконструкції суден;

– вирішення питань соціально-економічного розвитку підприємств, що входять до складу Об’єднання;

– перевезення вантажів і пасажирів між портами України і/чи іноземними портами з використанням власного й орендованого флоту, а також тоннажу, зафрахтованого в інших судновласників;

– змішані міжнародні перевезення, у т. ч. спільно з іншими видами транспорту;

транспортно-експедиційні послуги:

– агентська, брокерська діяльність на морському транспорті;

– роздрібна та оптова торгівля;

– маркетингові послуги, реклама, представницькі послуги;

– здавання в найм (оренду, лізинг) майна виробничого та невиробничого призначення.

Державна судноплавна компанія “Українське морське пароплавство (ДСК “Укршип”) є юридичною особою, заснована на державній формі власності, створена згідно наказу Міністра транспорту України № 120 від 8 квітня 1996 р. і належить до сфери управління Міністерства транспорту України.

Компанія створена з метою забезпечення належних умов ефективної роботи морського і річкового транспорту для задоволення потреб народного господарства України у перевезенні вантажів і пасажирів, використання передового досвіду та технологій в організації та управлінні транспортним процесом.

Основними напрямками діяльності Компанії є:

– управління процесом перевезень вантажів і пасажирів морськими суднами;

– здійснення заходів щодо реалізації державної політики в галузі судноплавства, його розвитку і удосконалення;

– здійснення умов для ефективної експлуатації морських суден при перевезенні вантажів та пасажирів;

– здійснення заходів по наданню комплексу транспортно-експедиційних та комерційних послуг підприємствам, організаціям та громадянам в галузі морських перевезень на території України та за її межами;

– сприяння формуванню ринку транспортних і транспортно-експедиційних послуг;

– здійснення зовнішньоекономічної діяльності, проведення операцій, пов’язаних з використанням іноземних валютна території України та за її межами згідно встановленого законами України порядку;

– здійснення фінансової, банківської і комерційної діяльності, включаючи участь у створенні банків і здійснення операцій з цінними паперами;

– проведення роботи з реалізації єдиної технічної, інвестиційної і тарифної політики Міністерства, сприяння провадженню у практику досягнень науки і техніки, нових технологій та передового досвіду, забезпечення впровадження науково-конструкторських розробок;

– забезпечення ефективності використання та збереження державної власності;

– виконання в установленому порядку державних контрактів та державних замовлень на послуги, роботу та продукцію морського транспорту;

– здійснення заходів щодо забезпечення безпеки судноплавства, надійності роботи флоту, охорони праці, навколишнього природного середовища і пожежної безпеки;

– представництво та охорона інтересів Компанії у органах державної виконавчої влади та регіонального самоврядування;

– організація комплексного обслуговування флоту;

– надання агентських та експедиторських послуг на території України та за її межами згідно з чинним законодавством;

– фрахтування, придбання, найм, будівництво та інші операції у відношенні суден, їх використання, ремонту, модернізації, переоформлення класу, а також продажу їх згідно з чинним законодавством;

– організація днопоглюблюваних, землечерпальних, аварійно-рятувальних та підводно-технічних” робіт;

– організація будівництва виробничих об’єктів та житлових будинків, а також виробництво будівельних матеріалів;

– здійснення експертних та посередницьких послуг;

– страхування майна та відповідальності Компанії, медичного та інших видів страхування його працівників, організація усіх видів страхової діяльності;

– здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації з питань діяльності Компанії;

– здійснення культурно-видавницької та спортивно-оздоровчової діяльності;

– організація та експлуатація засобів зв’язку: радіо, супутникового, кабельного;

– рекламна діяльність, організація аукціонів, виставок, виробництво рекламної продукції, створення різких видів кіно та відеопродукції;

– здійснення робіт і надання послуг, пов’язаних з експлуатацією, обслуговуванням та застосуванням комп’ютерної техніки, надання послуг організаціям та громадянам по придбанню та експлуатації засобів обчислювальної, комп’ютерної та організаційної техніки;

– видавнича та типографська діяльність;

– акумуляція коштів для реалізації програм та проектів, що мають економічну, соціальну та гуманітарну спрямованість;

– торговельна, комерційна, торговельно-посередницька, торговельно-закупівельна діяльність, в тому числі торгівля на пасажирських суднах;

– надання побутових послуг населенню;

– оренда та лізінг майна;

– виробництво продовольчих та промислових товарів народного споживання;

– підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів;

– здійснення будь-якої іншої господарської та зовнішньоекономічної діяльності, яка не заборонена чинним законодавством.

Права та обов’язки Компанії

– Самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

– Реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених чинним законодавством України – за фіксованими цінами.

– Має право на випуск цінних паперів та реалізацію їх юридичним особам і громадянам України у відповідності з чинним законодавством.

– Може придбати цінні папери юридичних осіб України та інших держав, випускати, реалізувати та купувати цінні папери відповідно до законодавства України.

– Вправі створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджує Положення про них.

При визначенні стратегії Компанія повинна враховувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні зобов’язання.

Управління Компанією здійснює її Президент.

Президент Компанії самостійно вирішує питання діяльності Компанії за винятком тих, що віднесені статутом до компетенції Міністерства й інших органів управління.

Акціонерна судноплавна холдингова компанія “Сі Трайдент” (АСХК “Сі Трайдент”) є акціонерним товариством відкритого типу, що проводить виробничо-фінансову та інвестиційну діяльність, і створена відповідно до Законодавства України та наказу Міністерства транспорту України від 03.12.2002 р. № 862, яке є засновником Компанії.

Метою діяльності Компанії є забезпечення ефективної експлуатації морських торговельних та річкових суден, концентрація фінансових ресурсів і створення сприятливих умов для інвестування об’єктів морського торговельного та річкового транспорту.

Предметом діяльності Компанії є:

– Розробка єдиної технічної та економічної стратегії розвитку Компанії та її дочірніх підприємств.

– Організація розробки відповідних програм розвитку та забезпечення їх виконання.

– Організація робіт по ефективному використанню морських торговельних та річкових суден Компанії.

– Координація діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв.

– Формування ефективних і взаємовигідних технологічних, організаційних та комерційних зв’язків дочірніх підприємств, філій та представництв Компанії.

– Контроль за дотриманням дочірніми підприємствами вимог їх статутів, а філіями і представництвами – їх положень.

– Контроль за збереженням та ефективним використанням майна, що знаходиться у дочірніх підприємствах, філіях та представництвах.

– Організація і проведення транспортно-експедиційної діяльності.

– Вивчення кон’юнктури морського торговельного та внутрішньо-водного ринку і використання результатів аналізів в роботі.

– Забезпечення виконання державних і галузевих програм.

– Проведення єдиної інвестиційної політики при будівництві, реконструкції та технічному переоснащенні суден Компанії.

– Пошук національних та іноземних інвесторів, забезпечення економічного, юридичного та фінансового супроводження інвестицій.

– Концентрація фінансових ресурсів для подальшого їх використання в інвестиційному процесі, управління фінансовими і матеріальними ресурсами.

– Видання обов’язкових для виконання всіма дочірніми підприємствами, філіями і представництвами нормативних документів.

– Взаємодія з органами влади, розробка та внесення в установленому порядку до них пропозицій, спрямованих на розвиток морського і річкового транспорту, вдосконалення роботи Компанії.

– Здійснення у встановленому законодавством порядку закупівлі, продажу, відчуження, оренди, будівництва, як в Україні так і за її межами, суден та інших плавзасобів, контейнерів, обладнання, іншого рухомого і нерухомого майна, яке використовується для забезпечення діяльності Компанії, дочірніх підприємств, філій та представництв.

– Організація і проведення у межах, визначених законодавством, зовнішньоекономічної діяльності з питань придбання, продажу, відчуження, оренди, експлуатації, ремонту суден, контейнерів, обладнання, іншого майна, необхідного для діяльності Компанії, дочірніх підприємств, філій та представництв, а також проведення за рахунок власних або позикових коштів комерційних операцій у сфері міжнародного та внутрішньо-водного судноплавства.

– Вжиття заходів, спрямованих на безпечну експлуатацію суден, екологічну безпеку оточуючого середовища.

– Організація і проведення кадрової політики (підбір, розстановка, навчання спеціалістів) в Компанії, дочірніх підприємствах, філіях та представництвах.

– Проведення роботи з забезпечення виконання вимог збереження державної та комерційної таємниці.

– Надання у встановленому чинним законодавством порядку допомоги державним судноплавним компаніям, проведення благодійної діяльності.

– Компанія при здійсненні своєї діяльності може виконувати функції, що покладаються на неї, як на судновласника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Мета і предмет діяльності Об’єднання – УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ - Загальний курс транспорту