МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВ. ПРИЧИНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ

УРОК 8. МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВ. ПРИЧИНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ

Навчальна мета: розширити та поглибити знання учнів про міграції, сформувати систему знань про особливості міграційних процесів у сучасному світі; розвивати вміння характеризувати напрями світових міграційних потоків, аналізувати текстові, картографічні, та статистичні матеріали.

Обладнання: політична карта світу, атласи, таблиці, графіки.

Основні поняття: міграція, еміграція, імміграція.

Тип уроку: комбінований.

ХІД

УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

1. Географічна розминка (без використання карт)

– Назвіть країну, яка є третьою за чисельністю населення у світі. Який тип відтворення населення їй характерний?

– Наведіть приклади країн, де спостерігається від’ємний природний приріст.

– Наведіть приклади країн, які характеризуються найвищими показниками природного приросту у світі.

– Назвіть регіони із найвищою густотою населення у світі. Назвіть найбільші мегалополіси світу.

2. Перевірка домашнього завдання (робота в парах)

Обмін зошитами

з тестовими запитаннями, взаємоперевірка.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Помітний вплив на розміщення населення, його чисельність в окремих регіонах світу або на певних етапах розвитку має механічний рух населення, або міграції. Міграції відігравали визначну роль на певних етапах розвитку людства (пригадаємо Велике переселення народів або Великі географічні відкриття). Расова й етнічна різноманітність населення Землі також склалася в результаті міграцій. Саме механічний рух населення виявився причиною утворення міст, міських агломерацій. Деякі сучасні держави світу (США, Канада, Австралія) засновані мігрантами. 3 % населення Землі – понад 190 млн. осіб – сьогодні проживає не в тих країнах, де вони народилися.

На перший погляд, у переміщенні людей важко знайти певні закономірності, бо досить складно знайти людину, яка прожила на одному і тому самому місці все своє життя. Відомий учений-географ М. М. Баранський стверджував: “Люди – не перелітні птахи, і їхнє переселення пояснюється не біологічними, а суспільними законами”. Давайте визначимо, які закони спричинюють міграції та які наслідки має процес переселення людей.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. міграції та їх класифікація

Міграція населення (від лат. migratio – переміщення) – переміщення людей (мігрантів) через кордони тих чи інших адміністративно-територіальних одиниць зі зміною місця проживання назавжди або на більш-менш тривалий час.

Міграції класифікують за: причинами (економічні, політичні, релігійні, національні, екологічні тощо), термінами (сезонні, тимчасові, постійні, або безповоротні), масовістю (одиничні і масові), дальністю (міжконтинентальні і внутрішньоконтинентальні); напрямами (зовнішні і внутрішні), мотивами (примусові та добровільні), способами організації (організовані та неорганізовані), правовим статусом (легальні і нелегальні).

Завдання 1. Наведіть приклади міграцій населення, які різняться за мотивами, причинами, термінами, з якими ви знайомі з попереднього курсу географії.

Еміграція, імміграція.

До внутрішніх міграцій належать відтік сільського населення до міст, так звані “маятникові міграції” – поїздки до місць роботи або навчання тощо.

2. Причини зовнішніх міграцій

Якщо поділити причини еміграції за ступенем важливості, то на першому місці буде економічна, пов’язана з пошуком роботи, поліпшенням умов життя. Це зумовлює так звану трудову міграцію. Економічні причини обумовили і таке відносно нове міграційне явище, як “відтік інтелекту”.

Завдання 2. Проаналізуйте карти атласу та діаграми в підручнику, визначте основні напрями сучасної трудової міграції та поясніть їх причини.

Політичні міграції зумовлені війнами, революціями, ліквідацією колоній, зміною державних кордонів тощо. Релігійні міграції, як правило, пов’язані із паломництвом до святинь. Типовим прикладом міграцій на національному підгрунті є переселення євреїв з усього світу до Ізраїлю, який було створено у 1948 р. Останнім часом до головних причин міграцій додалася ще одна – екологічна.

3. Наслідки та проблеми зовнішніх міграцій

Завдання 3. Висловіть свою думку щодо позитивних та негативних наслідків міграцій. Обгрунтуйте свою відповідь конкретними прикладами.

Міграції істотно впливають не тільки на структуру і кількість населення, але й на соціальне, господарське і духовне життя суспільства, а також на чисельність трудових ресурсів та зайнятість населення. Збільшується кількість переселень з бідних та найбідніших країн до розвинених.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Завдання 4. Визначте вид міграцій:

– переселення африканських рабів у США в ХІХ ст.;

– освоєння комсомольцями з України і Росії цілинних земель у Казахстані;

– переселення “середняків” та “куркулів” у віддалені райони СРСР під час колективізації;

– переселення кримських татар в період Другої світової війни у віддалені райони.

VI. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Соціогеографічний практикум. Безумовно, ви вже замислювалися над своїм майбутнім. Чи бажаєте ви виїхати за кордон на навчання, роботу, на постійне проживання чи тимчасове? Сформулюйте свої міркування у есе “Чому я бажаю (не бажаю) виїхати за кордон”.

– Підготувати короткі повідомлення (окремим учням) про світові релігії: християнство, іслам, буддизм.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВ. ПРИЧИНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ - Плани-конспекти уроків по географії