Міжнародні пакти про права людини (1966)

Міжнародні пакти про права людини (1966) – Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права і Міжнародний пакт про громадянські та політичні права – основоположні документи в галузі прав людини. Вони закріплюють і розвивають цілі та принципи Загальної декларації прав людини (1948) і є обов’язковими для держав – учасниць. Набрали чинності в 1966 р. Україна підписала пакти у 1968 p., ратифікувала – у 1973 р. Перший пакт зобов’язує держави захищати такі права людини: на працю, справедливі та сприятливі умови її; на відпочинок;

на оплачувану відпустку; на достатній життєвий рівень; на створення професійних спілок; на страйки; на соціальне забезпечення; на освіту; на захист сім’ї, матері та дитини; на найвищий рівень фізичного та психічного здоров’я; на участь у культурному житті та користування результатами наукового прогресу. Другий пакт зобов’язує учасників гарантувати своїм громадянам такі права: на життя, свободу, недоторканість особи; на процесуальні та судові гарантії, в тому числі недопущення свавільних арештів і позбавлення свободи інакше, ніж на основі закону. Пактом забороняється втручання в особисте і сімейне життя, порушення
недоторканості житла, таємниці кореспонденції, посягання на честь і репутацію, захищаються права на свободу думки, совісті та релігії, на мирні збори і свободу асоціацій, участь в управлінні державою та ін. Додатком до цього пакту є Факультативний протокол. Держави, що приєдналися до нього, дали згоду на розгляд індивідуальних скарг своїх громадян у Комітеті з прав людини. Пакти зобов’язують учасників вживати необхідних заходів для забезпечення прав людини незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, національного та соціального походження, майнового стану. Передбачені систематичні звіти держав про вжиття відповідних заходів. Комітет з прав людини відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права розглядає доповіді держав про стан з правами людини в державах – учасницях.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Міжнародні пакти про права людини (1966) - Довідник з правознавства