МОВНИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. РЕЛІГІЇ НАРОДІВ СВІТУ

УРОК 9. МОВНИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. РЕЛІГІЇ НАРОДІВ СВІТУ

Навчальна мета: сформувати знання про найбільші народи та найпоширеніші мови світу, сприяти розумінню сучасних етнічних та релігійних процесів у світі, ознайомити з класифікацією країн за національним складом населення, найпоширенішими мовними сім’ями та групами; розвивати уміння працювати з картами атласу, аналізувати стовпчикові та кругові діаграми.

Обладнання: політична карта світу, підручник, атласи, карта “релігії світу”, таблиці, діаграми.

Основні

поняття: етнос, плем’я, народність, нація, мовна сім’я, релігія, християнство, іслам, буддизм.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

Завдання 1

1. Поясніть, що таке міграції та на які сфери життя суспільства вони впливають.

2. Наведіть приклади впливу міграцій на походження народів.

3. Пригадайте, що означають поняття “етнос”, “нація”.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Проблемне питання. Чи потрібні соціально-економічній географії знання про етнічний та релігійний склад

населення? Обгрунтуйте свої думки конкретними прикладами.

Етнічний склад населення має дуже велике значення в політичному та економічному житті країн та світу. Так, у деяких багатонаціональних країнах трапляються міжетнічні конфлікти.

Етнічний склад населення суттєво впливає і на господарське життя країн. Незважаючи на те, що народи, які проживають на території однієї держави, інтегровані в суспільне життя, вони, як правило, зберігають свої національні традиції в побуті, поводженні, харчуванні, роботі тощо. Ці особливості не можна не враховувати, оскільки вони важливі для ефективної роботи господарських об’єктів, раціонального використання трудових ресурсів.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Етнічний склад населення

Етнос – стійка спільнота людей, що історично склалася на певній території, де люди мають власну мову, культуру, розуміння своєї єдності і відмінності від інших етносів. Основними формами етносу є плем’я, народність, нація.

Культуру, побут, походження та розселення народів вивчає наука етнографія.

За різними даними на Землі нараховують 3-4 тис. народів і народностей, 7 народів нараховують більше як 100 млн.: (китайці (ханьці) – 1 млрд. 190 млн., хіндустанці – 265, бенгальці – 225, американці – 205, бразілійці – 175, росіяни – 150, японці – 123 млн.).

2. Класифікація країн за національним складом населення

За національним складом виділяють три групи країн: однонаціональні (понад 90 % населення є представниками однієї нації, близько 20 держав, Данія, Швеція, Португалія, Італія, Ірландія, Греція та ін.), двонаціональні (Бельгія: фламандці, валлони) та багатонаціональні. Більшість країн світу є багатонаціональними.

3. Мови народів світу

Головною ознакою народу є спільність мови. У сучасному світі нараховується від 2,5 до 5 тис. різних мов. За ступенем спорідненості мови об’єднують у мовні сім’ї.

Завдання 2. Проаналізуйте карту народів світу в атласі. Визначте, які мовні сім’ї є найбільш розповсюдженими, де вони поширені.

Найбільша за чисельністю мовна сім’я – індоєвропейська, нею розмовляють понад 150 народів (45 % населення світу, в Європі – 94,5 %). Китайсько-тибетська мовна сім’я – друга за чисельністю (22,6 % населення світу); її мовами (китайською, тибетською, бірманською) розмовляють понад 1,1 млрд. чол.

До найбільш поширених мов світу належать: китайська (1,3 млрд. осіб), англійська (450 млн. осіб), хінді і урду (350), іспанська (300), російська (240), бенгальська, індонезійська, арабська (по 180), португальська (170), японська (123), німецька та французька (по 100). Цими мовами розмовляє майже 70 % населення світу.

Завдання 3. Поясніть, чим, на вашу думку, пояснюється поширеність цих мов.

4. Релігії народів світу

Релігія – це світогляд і світовідчуття та відповідна поведінка людини, що грунтується на вірі в існування надприродного. Для суспільства релігія є об’єднанням загальнолюдських цінностей і норм, невід’ємною частиною культури й окремої людини та етносу в цілому.

Залежно від поширення і чисельності віруючих виділяють релігії традиційні (фетишизм, тотемізм, шаманізм), етнічні (індуїзм, іудаїзм, даосизм, синтоїзм, конфуціанство), світові (християнство, іслам, буддизм).

Завдання 4. Проаналізуйте карту та діаграми релігій світу в атласі. Визначте території поширення світових релігій.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Питання для обговорення. Наведіть приклади впливу етнічного та релігійного складу населення на політичну, економічну і духовну сторони життя людини. Поясніть, як ви розумієте вислів: “Людина входить у світ через свою національність”.

VI. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Позначити на контурних картах країни з найбільшою кількістю віруючих основних релігій світу.

, буддизм.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МОВНИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. РЕЛІГІЇ НАРОДІВ СВІТУ - Плани-конспекти уроків по географії