Надзвичайні витрати та їх облік

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ VII.

ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ

7.9. Надзвичайні витрати та їх облік

Рахунок 99 “Надзвичайні витрати” має такі субрахунки:

– 991 “Втрати від стихійного лиха”;

– 992 “Втрати від техногенних катастроф і аварій”;

– 993 “Інші надзвичайні витрати”.

На субрахунку 991 “Втрати від стихійного лиха” ведеться облік втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо). На субрахунку 992 “Втрати

від техногенних катастроф і аварій” ведеться облік втрат, понесених підприємством у результаті техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві. На субрахунку 993 “Інші надзвичайні витрати” ведеться облік втрат від інших надзвичайних подій.

Згідно з П(с)БО 16 “Витрати” надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій.

Приклад. Підприємству в результаті надзвичайної події нанесено збиток за рахунок втрати сировини

і матеріалів у сумі 150 тис. гри. Відшкодовано страховою організацією 50 тис. гри. Загальний збиток склав 100 тис. грн.

У звітності, при ставці податку на прибуток 25 %, відображаються надзвичайні витрати у сумі 75 тис. гри ( 100 – 100 ∙0,25).

Бухгалтерські проводки до наведеного прикладу наведені в табл. 7.9, для інших ситуацій – в табл. 7.10.

Первинними документами для відображення надзвичайних витрат в обліку є акти про надзвичайні події та бухгалтерські довідки-розрахунки.

Таблиця 7.9.

Бухгалтерські проводки, пов’язані з втратами від надзвичайних подій

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Відображено отримання страхового відшкодування

311

751

50 000,00

Закрито рахунок доходу від надзвичайних подій

751

793

50 000,00

Відображено втрати сировини і матеріалів

99

201

150 000,00

Відображено збитки від надзвичайних подій

793

99

150 000,00*

*У звітності буде відображена сума збитків від надзвичайних подій 150000 – 50000 – (150000 – 50000) ∙ 0,25 = 75 000 грн.

Таблиця 7.10.

Інші проводки, пов’язані з відображенням втрат від надзвичайних подій

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Списання основних засобів внаслідок надзвичайних подій

Списано основні засоби у сумі нарахованого зносу

131

10

20 000,00

Списано основні засоби у сумі залишкової вартості

99

10

10 000,00

Списано суму дооцінки активів за безоплатно отриманими основними засобами

423

441

10 000,00

Втрати від надзвичайної події списані на фінансовий результат

793

99

10 000,00

Списання витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних подій та на відбудову

Списано матеріалів

99

20

200,00

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим ліквідацією наслідків надзвичайних подій

99

661

1000,00

Нарахування на заробітну плату

99

65х

368,00

Витрати на ліквідацію наслідків надзвичайних подій та на відбудову списані на фінансовий результат

793

99

1568,00

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Надзвичайні витрати та їх облік - Бухгалтерський облік