Найважливіші окисники і відновники – ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОЛІЗ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

Розділ 7. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОЛІЗ

§ 7.2. Найважливіші окисники і відновники

Відновники і окисники можуть бути як простими речовинами, тобто такими, що складаються з одного елемента, так і складними.

Відповідно до їх місця в періодичній системі елементів атоми більшості металів містять на зовнішньому енергетичному рівні 1-2 електрони. Тому в хімічних реакціях вони віддають валентні електрони, тобто окиснюються. Метали виявляють

відновні властивості.

У періодах з підвищенням порядкового номера елемента відновні властивості простих речовин знижуються, а окисні – зростають і стають максимальними у галогенів. Наприклад, у III періоді натрій – найактивніший у періоді відновник, а хлор – найактивніший у періоді окисник.

В елементів головних підгруп з підвищенням порядкового номера посилюються відновні властивості і послаблюються окисні. Найкращі відновники-лужні метали, а найактивніші з них – Fr і Cs. Найкращі окисники – галогени. Елементи головних підгруп IV – VII груп (неметали) можуть як віддавати, так і приєднувати електрони

і виявляти відновні та окисні властивості.

Таблиця 7.1. Найважливіші відновники й окисники

Відновник

Окисник

Метали, водень, вугілля Оксид карбону(ІІ) СО Сірководень H2S, оксид сульфуpy(IV) SO2, сульфітна кислота H2SO3 та її солі

Галогени

Перманганат калію КМnО4, манганат калію К2МnО4, оксид мангану(ІV) MnO2?

Йодоводнева кислота Нl, бромо воднева кислота НВr, хлоровод нева кислота НСl

Дихромат калію К2Сr2О7, хромат калію К2СrO4 Нітратна кислота HNO3

Хлорид стануму(ІІ) SnCl2, сульфат феруму(ІІ) FeSO4, сульфат мангану(ІІ) MgSO4, сульфат хрому(ІІІ) Cr2(SO4)3

Кисень O2, озон О3, пероксид гідрогену Н2О2

Сульфатна кислота H2SO4 (конц.), селенатна кислота H2SeO4

Нітритна кислота HNO2, аміак NH3, гідразин N2H4, оксид нітрогену(ІІ) NO

Фосфітна кислота Н3РО3

Оксид купруму(ІІ) СuО, оксид аргентуму(І) Аg2О, оксид плюмбуму(ІV) PbO2 Іони благородних металів (Аg, Аu3+ тощо)

Альдегіди, спирти, мурашина і оксалатна кислоти, глюкоза

Хлорид феруму(ІІІ) FeCl3 Гіпохлорити, хлорати і перхлорати

Катод під час електролізу

Царська водка, суміш концентрованих нітратної і плавикової кислот Анод під час електролізу

Винятком є флуор. Він виявляє тільки окисні властивості, оскільки має найбільшу відносну електронегативність (див. табл. 2.2).

Елементи побічних підгруп (парних рядів великих періодів) мають металічний характер, оскільки на зовнішньому енергетичному рівні їх атомів містяться 1-2 електрони. Тому їх прості речовини є відновниками. Отже, на відміну від простих речовин – металів, що виступають у ролі відновників, прості речовини – неметали проявляють себе і як окисники, і як відновники.

Окисні або відновні властивості складних речовин залежать від ступеня окиснення атома даного елемента.

+7 +4 +2

Наприклад, КМnО4, МnО2, MnSO4. У першій сполуці манган має максимальний ступінь окиснення і не може його більше підвищувати. Він може тільки приєднувати електрони, а значить, КМnO4 може бути тільки окисником. У третій сполуці у мангану найнижчий ступінь окиснення – вона може бути тільки відновником. У другій сполуці манган має проміжний ступінь окиснення (+4), а тому вона може бути і відновником, і окисником; все залежить від умов перебігу реакції і речовин, з якими взаємодіятиме МnО2. Складні аніони, що містять атоми з високим ступенем окиснення, також є окисниками.

+5 +7 +6 +5 +7

Наприклад, NO-3, МnО-4, Сr2О2-7, СlO-4, СlО-4 тощо. Окисні властивості зумовлює не атом з високим ступенем окиснення, а цілий аніон, наприклад не Мn+7, а весь аніон МnO4-. Елементарні аніони виявляють тільки відновні властивості. Наприклад, F-, Сl – , Вr-, l-, S2- тощо.

Найважливіші відновники й окисники подано у табл. 7.1.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Найважливіші окисники і відновники – ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОЛІЗ - Довідник з хімії