НАСЕЛЕННЯ СВІТУ: КІЛЬКІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ І ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА

УРОК 7. НАСЕЛЕННЯ СВІТУ: КІЛЬКІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ І ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА

Навчальна мета: сформувати в учнів систему знань про кількість, склад та закономірності розміщення населення планети; актуалізувати поняття “природний рух”, “природний приріст”; з’ясувати соціально-економічні причини, що впливають на народжуваність та смертність; навчити характеризувати типи відтворення населення та напрями демографічної політики; розвивати уміння працювати з картографічними, статистичними матеріалами,

створювати та аналізувати графіки зміни кількості населення в часі, статевовікові піраміди.

Обладнання: політична карта світу, фізична карта світу, атласи, карта населення світу, таблиці, графіки.

Основні поняття: демографія, природний рух населення, густота населення, відтворення населення, демографічна криза, депопуляція, демографічний вибух, демографічна політика, статевовікова піраміда, урбанізація, субурбанізація, псевдо-урбанізація, міська агломерація, мегалополіс.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної

діяльності учнів

Географія населення, одна з основних складових соціально-економічної географії, набула сьогодні надзвичайної актуальності. Людина є найвищою цінністю на Землі, її трудовим та інтелектуальним потенціалом, основою розвитку, носієм духовної культури. Людина – головна продуктивна сила суспільства, завдяки їй створюються всі матеріальні і духовні блага. Водночас вона є не тільки виробником, але й головним споживачем цих благ. У 9 класі ви вивчали географію населення України, тому розумієте, наскільки важливо знати, які процеси відбуваються в суспільстві, як і чому змінюється кількість населення, де воно розміщується, до яких релігійних конфесій належить тощо. Тепер ви дізнаєтесь про головні особливості народонаселення.

IІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

– Пригадайте, які причини впливають на зміни кількості населення в країні.

– Що означають поняття “густота населення”, “відтворення населення”?

– Чи може держава за допомогою певних заходів змінити динаміку відтворення населення в країні? Як розвиток економіки впливає на густоту населення?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Кількість населення на Землі

Демографія – наука про закономірності відтворення населення; вивчає процеси народжуваності, смертності, шлюбності, освіченості, міграції, зайнятості, віковий та статевий склад населення та ін.

Протягом лише ХХ ст. кількість людей виросла учетверо. У 1999 р., чисельність населення світу становила 6 млрд., зараз на Землі живуть близько 6,84 (жовтень 2009 р.) млрд. осіб. За розрахунками ООН, найближчими роками ця цифра збільшуватиметься в середньому на 78 мільйонів щорічно.

Запитання. Чим можна пояснити, що період різкого збільшення чисельності населення в 60-70-х рр. ХХ ст. завершився і тепер темпи приросту населення уповільнюються?

Найчисельніші країни світу (2009 р.): Китай (1 339 млн. осіб), Індія (1 166 млн. осіб), США (307,2 млн. осіб), Індонезія (240,3 млн. осіб), Бразилія (199 млн. осіб), Пакистан (176 млн. осіб), Бангладеш (156 млн. осіб), Нігерія (149,2 млн. осіб), Росія (140 млн. осіб), Японія (127 млн. осіб).

2. Відтворення населення

Завдання 1. За картами атласу та статистичними таблицями визначте регіони та країни світу, де темпи приросту є дуже високими або дуже низькими.

Які причини (економічні, соціальні, релігійні) впливають в названих регіонах на темпи приросту населення?

Два типи відтворення населення. Перший: порівняно невисокі показники народжуваності, смертності й природного приросту (до 12 чоловік на 1000 жителів), велика частка старших вікових груп у структурі населення (старіння нації). Характерний для більшості країн Європи, Північної Америки. У деяких країнах з першим типом відтворення населення спостерігається від’ємний природний приріст, що призводить до скорочення населення, тобто депопуляції (демографічна криза).

Другий тип: порівняно високі показники народжуваності, стабільні на певному (часто низькому) рівні показники смертності та високий природний приріст (понад 12 чоловік на 1000 жителів), висока частка молодших вікових груп у структурі населення. Властивий країнам Азії, Африки та Латинської Америки. Високі показники природного приросту призводять до демографічного вибуху.

Розв’язання демографічних проблем (скорочення або швидкого збільшення населення) передбачає упровадження відповідної демографічної політики.

3. Статевовіковий склад населення

У 2005 р. середня тривалість життя складала 63,9 року для чоловіків та 68,1 року у жінок. У розвинених країнах ці показники становлять 71,9 року та 79,3 року відповідно. У світі на 100 жінок припадає приблизно 102 чоловіки. Співвідношення чоловіків і жінок у різних країнах різне.

Завдання 2. Проаналізуйте статевовікові піраміди країн із різними типами відтворення населення. Визначте відмінності та поясніть їх причини.

4. Розміщення населення

Населення світу розміщується дуже нерівномірно. Середня густота населення в 2009 р. склала приблизно 48 осіб/км2.

Завдання 3. Проаналізуйте карти атласу та визначте регіони із найвищою та найнижчою густотою населення.

Міське населення в сучасному світі складає майже 50 % від загальної чисельності.

Урбанізація. До найбільш урбанізованих країн, належать: Великобританія, ФРН, Швеція, Ісландія, Австралія, Уругвай, Кувейт, Ізраїль, Японія. Субурбанізація – підвищення ролі передмість, які “відтягають” на себе частину населення і функцій міст. Псевдоурбанізація – зростання населення міст за рахунок неконтрольованого притоку безробітних, що створює соціально-економічні проблеми.

Міські агломерації. Найбільші міські агломерації світу сформувалися навколо Токіо, Нью-Йорка, Мехіко, Сан-Паулу, Лондона, Парижа, Ріо-де-Жанейро та інших міст.

Мегалополіси. До найбільших мегалополісів світу відносять: Хоккайдо, Бос-Ваш, Приозерний, Каліфорнійський, Англійський, Прирейнський.

Сільське розселення. Групове (Західна Європа, Японія, Китай, Росія, Україна, країни, що розвиваються) та розкидане або фермерського типу (США, Канада, Австралія).

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Питання для обговорення

– Чи існує, на вашу думку, пряма залежність між густотою населення, природними умовами та рівнем економічного розвитку певної території? Доведіть це на конкретних прикладах.

– Останніми десятиріччями в розвинених країнах відбувається повільне збільшення частки сільського населення. Як ви це можете пояснити?

– У чому полягають причини розбіжностей у статевому складі різних країн і регіонів світу?

VI. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Скласти за параграфом п’ять тестових запитань закритого типу.

– Позначити на контурній карті: а) десятку країн із найбільшою чисельністю населення у світі; б) регіони із найвищою густотою населення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НАСЕЛЕННЯ СВІТУ: КІЛЬКІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ І ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА - Плани-конспекти уроків по географії