Населення

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 5. Північна Америка

§61 Населення

Пригадайте

За якими ознаками характеризують населення материків?

Людина здавна почала заселяти євразійський континент. Перші сто­янки давньої людини в Європі з’я­вилися близько 800 тис. років тому.

Нині на континенті проживає більша частина населення Землі, а це понад 4 млрд осіб, у складі яких представники всіх існуючих рас. Саме з європейської частини материка європеоїдна раса поши­рилась на всі інші заселені матери­ки. А зі Східної Азії, яку вважають батьківщиною

монголоїдів, розсе­лилася монголоїдна раса.

Населення

Мал. 205. Єрусалим – центр світових релігій

Населення

Мал. 206. Буддійські храми в Таїланді. Буддисти на вулиці азійського міста

На території Євразії проживає більше тисячі народів і серед них найчисленніші народи: китайці (понад 1,2 млрд осіб), гіндустанці (понад 250 млн осіб), бенгальці (190 млн осіб), росіяни (понад 116 млн осіб).

Народи Євразії розмовляють багатьма мовами. У Європі, наприклад, найпоширеніші слов’янські (російська, українська, білоруська, польська тощо), германські (англійська, норвезька, шведська,

датська, німецька тощо) і романські мови (французька, іспанська, португаль­ська, італійська тощо).

В азіатській частині матери­ка найбільша кількість людей розмовляє китайсько-тибетськими (китайською, тибетською, бірман­ською тощо) та індійськими (гінді, бенгальською та ін.), а також російською мовами.

Саме в Євразії (мал. 205) виникли три відомі світові релігії: буддизм, християнство, іслам.

Буддизм (мал. 206) поширений переважно у Центральній, Півден­но-Східній та Східній Азії. Серед прихильників цієї найдавнішої серед світових релігій значна частка китайців.

Населення

Мал. 207. Християнський собор в Гельсінкі

Інший численний народ Євразії – бенгальці – сповідує переважно іслам. Він зародився на південному заході Азії, де переважає й до нині. Крім того, іслам поширений на півдні, сході та південному сході Євразії. Християнство – панівна релігія майже в усіх країнах 6’вропи (мал. 207).

Останніми десятиліттями в європейській частині материка спосте­рігається низький природний приріст населення, помітно знижується народжуваність.

Факти сьогодення

“Сива революція”. Зменшення народжуваності й зростання тривалості життя на Заході Європи спричинило явище, що отримало назву “сива революція”. Ідеться про зростання кількості людей пенсійного віку. Водночас кількість людей, що за віком мають працю­вати, навпаки, зменшується. Отже, сучасне суспільство поступово, але неухильно втрачає працездатне населення, що створює серйозні проблеми для майбутнього багатьох країн.

Водночас в Азії, де в сім’ях традиційно багато дітей, природний приріст населення високий. В окремих країнах він становить пере­січно 20-30 осіб на 1000 мешканців.

Населення Євразії розміщено по території материка нерівномірно. Якщо на величезних північних просторах та в пустельних районах густота населення становить 1-2 людини на км2, то на півдні – понад 500 осіб на км2, а подекуди, зокрема в Сінгапурі, перевищує 4000 осіб на км2.

Дуже висока густота населення в містах, де проживає понад 60 % загальної кількості населення Євразії.

Наука стверджує

Євразія – континент міст-велетнів. Учені вважають, що в 2010 році з 30 найбільших міст земної кулі переважна більшість буде розташована в Євразії. Причому в Європі тільки два – Париж (мал. 208) і Москва, а решта – в Азії, здебільшого в Китаї та Індії. Крім велетнів, у яких проживатиме понад 10 млн осіб, з’являться міста із чисель­ністю населення понад 30 млн осіб.

Населення

Мал. 208. Париж

ПІДСУМКИ

У Євразії проживає більша частина населення Землі, яке пред­ставлене всіма расами, о Населення Євразії дуже різноманітне за національним складом і мовами спілкування, о Євразія – батьківщина світових релігій. На євразійському материку переважає міське населення.

Запитання і завдання для самоперевірки

Що спільного і відмінного у розміщенні населення Євразії та Північної Америки?

За картою атласу визначте регіони найбільшої і найменшої гус­тоти населення і скупчення міст. Поясніть роль природних чинників у їхньому розміщенні,

Що, на вашу думку, означає вислів “старіння нації” і в якій час­тині Євразії спостерігається це явище?

Назвіть по порядку чотири найчисленніші народи земної кулі, що жи­вуть у Євразії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Населення - Географія