Наукова організація праці (НОП)

Наукова організація праці (НОП) – система заходів, яка забезпечує зростання ефективності живої праці завдяки використанню досягнень науки і передового досвіду. НОП покликана сприяти розв’язанню економічних і психофізіологічних проблем. Розв’язання економічних завдань передбачає зростання продуктивності праці, поліпшення якості продукції та умов праці, зниження витрат виробництва, економію матеріальних і трудових ресурсів, розвиток творчої ініціативи працівників та ін.; психофізіологічних – створення на робочих місцях сприятливих

умов для праці, збереження здоров’я і працездатності працівників, належного психологічного клімату та ін. Основні напрями НОП: забезпечення належних умов праці; поліпшення організації добору, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів; упровадження передових прийомів і методів праці та вдосконалення її нормування; впровадження прогресивних форм і методів матеріального і морального стимулювання; зміцнення дисципліни праці та підвищення творчої активності працівників. Упровадження НОП – важливий фактор зростання продуктивності праці, кращого використання уречевленої праці. Першою формою НОП була
система Тейлора (див. Система Тейлора). Ця система застаріла ще перед другою світовою війною. її замінили досконаліші – “система аналітичної оцінки робіт”, “система збагачення змісту праці”, “школа людських стосунків”, автономні бригади та ін., що було зумовлено насамперед переходом економіки від переважно екстенсивних до здебільшого інтенсивних методів господарювання, поліпшенням якості трудових ресурсів, потребами самого процесу виробництва у розвитку творчих здібностей і обдарувань працівників та іншими факторами. Якісно новою формою НОП стала “школа людських стосунків” американського вченого (психолога і соціолога) Е. Мейо (система Мейо). Мейо вважав, що головними мотивами діяльності людей є не лише матеріальні фактори, а й соціальні потреби, необхідність реалізації своєї індивідуальності у стосунках з іншими (їх співробітництві, спілкуванні), більша ефективність спонукальних стимулів до праці за умови спроможності керівника задовольнити соціальні потреби індивіда. В останні десятиріччя XX ст. з’явилася досконаліша форма НОП – “виробнича демократія”, змістом якої є залучення працівників до управління підприємством і його правове закріплення. У багатьох розвинених країнах ця форма втілюється в участі працівників в управлінні працею та якістю на рівні цеху, в розподілі прибутків через “систему участі”, в їх залученні до ради директорів компаній, скороченні зайвих ланок управлінської системи та ін. Завдяки застосуванню новітніх форм НОП істотно зросла продуктивність праці, зменшилася плинність робочої сили, послабилася соціальна напруженість на підприємствах і в організаціях та ін.

Наукова політика – комплекс цілей, завдань і засобів впливу держави на розвиток науки в межах національної економіки з метою прискорення науково-технічного прогресу і насамперед більш інтенсивного перетворення науки у безпосередню продуктивну силу. Найважливішими напрямами вдосконалення Н. п. в Україні є: 1) створення сучасної інформаційної інфраструктури (найважливішими показниками якої є кількість телефонів і комп’ютерів на 1 тис. населення, кількість інтернет-хостів на 10 тис. населення) з метою доступу до світової системи інформації; 2) формування ефективної інноваційної системи за участю академій наук, університетів, різних аналітичних центрів, а також підприємств, фірм і компаній, які активно стимулюють упровадження інновацій; 3) формування потужних і динамічних систем мотивації (економічної та моральної) до винахідництва та раціоналізаторства, до впровадження передових досягнень науки і техніки у виробництво; 4) поліпшення якості освіти (середньої та вищої), розширення доступу талановитої молоді із бідних сімей до здобуття вищої освіти; створення сприятливих умов для праці та оплати праці вчених, передусім талановитих, з метою обмежити, а відтак повністю припинити їх міграцію; 6) поступово збільшувати обсяг державних витрат на розвиток науки і довести його до 3% ВВП; істотно вдосконалити систему державного управління наукою.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Наукова організація праці (НОП) - Економічний словник