Необхідність і випадковість в економічному дослідженні

Необхідність і випадковість в економічному дослідженні – співвідносні категорії діалектики, які як інструменти пізнання економічних систем розкривають окремі елементи їх сутності (а отже, властивих системі законів і закономірностей), економічних явищ і процесів у їх взаємозв’язку з неістотними зовнішніми зв’язками. Необхідність є відображенням здебільшого внутрішніх, причинно-наслідкових, а також стійких і загальних зв’язків та відносин економічної системи, найважливіших напрямів розвитку (а також їх підсистем, елементів).

Випадковість виражає неістотні, нестійкі, одиничні зв’язки і відносини, є формою вияву необхідності та способом трансформації можливості в дійсність. Основа і причина необхідності – в самій сутності матеріальних (у т. ч. економічних) систем, а випадковості – в чомусь іншому, що випливає із зовнішніх, побічних зв’язків. Необхідність залежить від певної сукупності умов, у межах яких причинно-наслідковий зв’язок виявляє свою дію як необхідність. Щодо таких умов, передусім специфічних, певне явище або процес може бути випадковістю. Водночас будь-яке випадкове явище також зумовлене певними причинами і стосовно
низки таких чинників є закономірним. З метою пізнання випадкових явищ, подій, процесів використовуються ймовірнісно-статистичні методи пізнання. Необхідність, як правило, пізнається через виявлення за випадковими зв’язками і відносинами (а отже, за зовнішньою формою) причинно-наслідкових, стійких і загальних зв’язків, внутрішньої форми, закономірності. Так, за коливаннями цін на товари і послуги, які відбуваються під впливом різного співвідношення попиту і пропозиції, конкуренції між товарами-замінниками тощо (випадковостями) слід шукати їхню вартість, яка є необхідністю. Випадковість у такому разі стає формою вияву необхідності. Залежно від маси випадковостей з’являється інваріантність форм такої трансформації, переходу можливості у дійсність. Залежно від форм економічного зв’язку, форм розвитку продуктивних сил необхідність набуває таких основних видів: внутрішні, стійкі та загальні зв’язки між розвитком продуктивних сил і техніко-економічних відносин, між розвитком продуктивних сил і відносин економічної власності та ін. Певних видів зв’язку набуває і випадковість. Необхідність і випадковість взаємопроникають, взаємозумовлюють одна одну, внаслідок чого необхідність набуває ознак випадковості і навпаки, не втрачаючи своєї відносної самостійності. Із зростанням меж організованості та планомірності розвитку економічних систем, переходу від ринкових важелів регулювання економіки до їх поєднання з державними та наддержавними і посиленням значущості наддержавних зростає роль необхідності й відповідно зменшується значення випадковості.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Необхідність і випадковість в економічному дослідженні - Економічний словник