Невдачі (обмеження) уряду: брак інформації, інструментів контролю ринку та впливу на бюрократію. Перевірна робота

УРОК 61

Невдачі (обмеження) уряду: брак інформації, інструментів контролю ринку та впливу на бюрократію. Перевірна робота

Мета уроку: узагальнити знання з теми; з’ясувати причини обмеження уряду країни з регулювання ринку; навчитись аналізувати дії уряду відповідно до економічної ситуації; розвивати вміння самостійно опрацьовувати матеріал; виховувати ощадливе ставлення до коштів.

Основні поняття: державна економічна політика, неспроможність державної влади, асиметрична інформація, недосконалість політичних процесів, обмеженість

можливостей суспільства.

Тип уроку: узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Хто та як визначає цілі й розробляє державну економічну політику?

2. Як здійснюється державна економічна політика і хто оцінює її результати?

3. Якою має бути політика держави в окремих суспільних сферах: соціальній, економічній, військовій, житловій, екологічній тощо?

4. Які відносини виникають між різними учасниками державної економічної політики та яким є ставлення населення до офіційної державної стратегії й політичного курсу?

III. Мотивація

навчальної та пізнавальної діяльності

Діяльність держави, спрямована на вдосконалення ринку, часто виявляється далекою від досконалості. До промахів ринку додається фіаско уряду, а отже, слід суворо стежити за наслідками його діяльності. Економічні методи потрібно застосовувати так, щоб вони не підміняли дії ринкових сил. Застосовуючи ті чи інші важелі, уряд має наглядати за негативними наслідками й завчасно вживати заходів щодо їх ліквідації.

IV. Вивчення нового матеріалу

Неспроможність державної влади означає її нездатність забезпечити оптимальне розміщення ресурсів (що виникає внаслідок неспроможності ринку) і невідповідність політики розподілу доходів до тих уявлень про справедливість, які прийняті в суспільстві.

Необхідно враховувати також вади держави в реалізації соціально-економічної політики, виборі методів і засобів державного регулювання економіки. Вади держави – це її нездатність забезпечити ефективний вплив на розподіл обмежених ресурсів і невідповідність політики розподілу обмежених ресурсів до поширених у суспільстві уявлень про справедливість. Виокремлюють чотири групи факторів, що негативно впливають на обгрунтування та реалізацію державних управлінських рішень у сфері державного регулювання економіки.

1. Асиметрична інформація – уряд ніколи не отримує вчасно всієї інформації, необхідної для прийняття найкращих політичних рішень; усю інформацію неможливо отримати навіть технічно, до того ж існують суспільні групи особливих інтересів, які не зацікавлені в постачанні повної та достовірної інформації.

Державні органи, як і інші суб’єкти ринку, не володіють абсолютно повною та об’єктивною інформацією про стан економіки. Застосування будь-яких інструментів державного регулювання економіки має грунтуватись на аналізі можливих наслідків прийняття рішень. Тому там, де бракує об’єктивних даних, що унеможливлює прогнозування результатів із достатньою достовірністю, слід утримуватись від надмірного державного втручання в економіку. За умов глобалізації та поширення інформаційних інфраструктур для успішної побудови демократичного суспільства слід забезпечити можливість широкого суспільного діалогу навколо процесу прийняття політичних рішень, і в цьому розумінні засобом забезпечення такого діалогу є розвиток інформаційних технологій.

2. Недосконалість політичних процесів, зокрема під час ухвалення політичних рішень. Це раціональне ігнорування громадянами виборів (коли вони ухиляються від участі у виборах, бо низько оцінюють вигоди для себе від такої участі), що призводить до неадекватного відбиття настроїв суспільства в парламенті; пошук політичної ренти політиками, які поводяться раціонально, а отже, шукають власну вигоду від прийняття політичних рішень, що може не збігатися з інтересами суспільства; можливості маніпулювання голосами внаслідок недосконалості регламенту прийняття рішень; лобіювання політичних рішень з боку груп особливих інтересів; логролінг – взаємна підтримка політиками один одного під час ухвалення рішень, що відповідають груповим, а не суспільним інтересам, тощо.

Під впливом виборців, груп спеціальних інтересів, політичних маніпуляцій державні органи здатні застосовувати неадекватні методи регулювання, проводячи неефективну політику. Засобом виправлення цієї вади є запровадження своєрідної технології, що має назву “публічна політика”. Головними ознаками публічної політики є робота з групами інтересів, публічні обговорення на всіх етапах підготовки рішень, упровадження рішень через управління змінами тощо.

3. Обмеженість можливостей суспільства щодо контролю над владними структурами; завжди існує загроза надмірного зростання державного апарату, суспільного сектора загалом, а отже, збільшення видатків на його утримання і втрат в ефективності.

З розширенням бюрократії розвиваються і негативні аспекти управління. Для бюрократії характерними є: прагнення прискорити перебіг справ адміністративними методами, абсолютизація форми на шкоду змісту, принесення стратегії в жертву тактиці, підкорення мети організації завданням її збереження. Чим більше розростається бюрократичний апарат, тим нижчою стає якість рішень, що приймаються, тим повільніше здійснюється їх утілення в життя. Різні відомства нерідко переслідують протилежні цілі; їх працівники часто дублюють роботу одне одного. Застарілі програми не скасовуються, видаються все нові циркуляри, збільшується документообіг. Усе це вимагає величезних коштів для розв’язання простих питань.

4. Нездатність державних структур цілком передбачити наслідки прийнятих політичних рішень, особливо віддалені (хоч аналіз рішень за методом витрат-вигод може зменшити кількість помилкових рішень).

Отже, коли ми розглядаємо державне втручання в роботу саморегульованого ринку як панацею від недосконалості ринкового механізму, ми стикаємося з проблемою недосконалості державної влади. І кожне суспільство робить для себе компромісний вибір між двома групами неспроможності – між неспроможністю ринку й неспроможністю державної влади – то в бік більшого державного втручання й активної соціальної політики, то в бік ліберальнішої моделі суспільного розвитку.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

>> Перевірна робота

Написати твір з теми “Держава Україна у 2111 році”.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Підібрати матеріали в ЗМІ й наукових виданнях, у яких ідеться про причини й наслідки фінансово-економічної кризи 2008-2010 pp.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Невдачі (обмеження) уряду: брак інформації, інструментів контролю ринку та впливу на бюрократію. Перевірна робота - Плани-конспекти уроків по хімії