Ноосфера

Ноосфера (гр. “ноос” – розум і “сфера” – куля) – якісно новий стан біосфери Землі (її перебудова) і навколоземного простору (а отже, нової оболонки Землі), який формується під впливом розумової та фізичної діяльності людства (що її можна зіставити з могутніми природними геологічними процесами) в інтересах мислячої істоти як єдиного цілого. Термін “Н.” запровадили в науковий обіг французькі вчені Е. Леру і П. Тейяр де Шарден. На думку В. Вернадського, поняття “Н.” означає такий стан біосфери (оболонки Землі, в межах якої існує живий світ разом з людиною, діалектична єдність екосистем), в “якому повинні виявлятися розум і керована ним праця людини як нова геологічна сила, якої не було раніше на планеті”. Найважливіша екосистема біосфери – людина, яка у процесі своєї діяльності вступає в активні відносини з природою, формуючи систему “суспільство-природа”. Біосфера є сферою взаємодії живої і неживої природи. Маса біосфери – 0,05 маси Землі. Термін “біосфера” належить австрійському вченому Е. Зюссу. Діяльність людини – закономірний етап еволюції біосфери, неминучості її трансформації в Н., вирішальним чинником якої є перетворювальна роль науки і соціально організованої праці людства. Такій неминучості вчені дали назву “закон Вернадського” (див. Закон Вернадського). Найлогічніша назва сфери взаємодії людини з природою щодо технологічного способу виробництва – біотехносфера; щодо взаємодії людини і природи – антропосфера; щодо взаємодії суспільства і природи – соціосфера. Основні елементи Н.; географічне середовище, геосфера, біосфера, людська діяльність (праця) і людський розум, матеріалізована у матеріальних і духовних цінностях (див. Теорія ноосфери Вернадського). Наростання антропогенної діяльності суспільства, антропогенного навантаження на природу дедалі негативніше впливають на біосферу. Так, за даними ООН, внаслідок потепління на планеті через збільшення в атмосфері вуглекислого газу людство у XXI ст. щорічно втрачатиме не менше 300 млрд дол., тому розвиток планети має спрямовуватися інтелектом людини, колективу, нації, людства, їх культурою. Завдяки цьому в складі соціальної матерії (як якісно нового найвищого виду матерії) та соціальної енергії виникає важливий елемент – соціальна культура. З їх допомогою визначається ступінь гуманізації та екологізації економіки, формується ноосферний тип відтворення. Для прогресу Н. потрібні планетарне планування, конституція і уряд.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ноосфера - Економічний словник