Норма рентабельності

Норма рентабельності – показник ефективності виробництва на підприємствах, у фірмах і компаніях, галузях та інших ланках господарства країни, який відображає раціональне використання ресурсів, живої та уречевленої праці. Обчислюється двома методами: 1) відношенням прибутку до собівартості продукції у відсотках (застосовується для визначення дохідності витрат на виробництво окремих видів товарів і послуг); 2) відношенням прибутку до всього авансованого капіталу. Н. р. суспільного виробництва формується під впливом різних форм і методів

конкурентної боротьби. Тенденції до зниження Н. р. є однією з причин втручання держави у процеси відтворення. На динаміку Н. р. впливає комплекс факторів, підвищуючи її (економія ресурсів, прискорення швидкості обертання капіталу, раціональна діяльність держави та ін.) чи знижуючи (зростання авансованого капіталу, переважання екстенсивного типу економічного зростання, випереджальне зростання реальної заробітної плати порівняно із зростанням продуктивності праці тощо). Внутрігалузева конкурентна боротьба замовлює формування властивого їй рівня Н. р., міжгалузева – тенденцію формування середньої Н. р. у межах національного господарства.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Норма рентабельності - Економічний словник