Нормативно-методична база з обліку фондів, резервів і цільового фінансування

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ Х.

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

10.3. Нормативно-методична база з обліку фондів, резервів і

Цільового фінансування

Облік фондів, резервів та цільового фінансування – це комплекс облікових операцій, що мають забезпечити контроль за створенням та використанням цих коштів.

Облік фондів, резервів і цільового фінансування здійснюються з урахуванням наступних нормативних та нормативно-методичних документів:

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”;

– Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291;

– Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку щодо операцій з формування статутного капіталу в акціонерних товариствах, затверджених наказом ДКЦПФР від 10.06.03 № 256;

– Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів

економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213;

– законів та інших нормативних документів України;

– внутрішніх нормативних документів підприємства.

Враховуються фонди підприємства на рахунках 4-го класу плану рахунків (табл. 10.1).

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу – статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.

Таблиця 10.1

Рахунки власного капіталу та забезпечення зобов’язань

Код

Рахунку

Назва рахунку

Код

Субрахунку

Назва субрахунку

40

Статутний капітал

За видами капіталу

41

Пайовий капітал

За видами капіталу

42

Додатковий капітал

421

Емісійний дохід

422

Інший вкладений капітал

423

Дооцінка активів

424

Безоплатно одержані необоротні активи

425

Інший додатковий капітал

426

Фонди спеціального призначення:

4261 Фонд розвитку виробництва

4262 Використання фонду розвитку виробництва

43

Резервний капітал

За видами капіталу

44

Нерозподілені

Прибутки (непокриті

Збитки)

441

Прибуток нерозподілений

442

Непокриті збитки

443

Прибуток, використаний у звітному періоді

45

Вилучений капітал

451

Вилучені акції

452

Вилучені вклади й паї

453

Інший вилучений капітал

46

Неоплачений капітал

За видами капіталу

47

Забезпечення

Майбутніх витрат і платежів

471

Забезпечення виплат відпусток

472

Додаткове пенсійне забезпечення

473

Забезпечення гарантійних зобов’язань

474

Забезпечення інших витрат і платежів

475

Забезпечення призового фонду (резерв виплат)

476

Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

477

Забезпечення матеріального заохочення

48

Цільове фінансування і цільові надходження

За об’єктами фінансування

Зведеним регістром із обліку фондів, резервів і цільового фінансування, статутного капіталу є журнал-ордер № 7, у якому відображають обороти за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 у кореспонденції з дебетом інших рахунків. До журналу 7 ведуться наступні відомості:

– 7.1 Відомість аналітичних даних рахунку 42 “Додатковий капітал”;

– 7.2 Відомість аналітичних даних рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”;

– 7.3 Відомість аналітичних даних рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Нормативно-методична база з обліку фондів, резервів і цільового фінансування - Бухгалтерський облік