НТР

НТР (дев’ята ознака) – мультимедія (див. Мультимедіа). З’ясування основних ознак НТР дає змогу розгорнуто, системно визначити її сутність, яка полягає в революційних перетвореннях науки, техніки і технології, котрі зумовлюють докорінні зміни у взаємодії людини і природи, особистих і речових факторів виробництва, системи продуктивних сил та їх речової форми, що, своєю чергою, детермінує принципові зміни ролі людини в суспільному виробництві, перетворення науки на безпосередню продуктивну силу. Категорія НТР належить до техніко-економічних категорій (відображають розвиток технологічного способу виробництва, але не відображають еволюцію виробничих відносин і господарського механізму). Водночас НТР внаслідок дії закону адекватності виробничих відносин рівню і характеру продуктивних сил зумовлює зміни в інших елементах економічної системи – соціально-економічні зміни. Однак ці зміни – результат дії НТР, а тому не є її соціально-економічною сутністю. З середини 70-х XX ст. почався новий етап розвитку НТР, пов’язаний з електронною автоматизацією матеріального виробництва й обігу, науково-технічної творчості. Його започаткувала поява і розвиток мікропроцесорів на великих інтегральних схемах – мікропроцесорна революція. Так, у США ведуться розробки суперкомп’ютера, що містить майже 1 млн мікропроцесорів, який здійснюватиме тисячу трильйонів операцій за секунду. Збільшення інформаційної місткості, надійності, швидкості роботи комп’ютерних систем, їх гнучкості та автономності (без втручання людини) стало матеріальною основою створення комп’ютерів п’ятого і шостого поколінь, спроможних “розуміти” мову людини, “читати” знімки, графіки та інші символи, що значно прискорює створення “штучного інтелекту”. Розгортання мікропроцесорної революції, своєю чергою, стало матеріальною основою роботів третього покоління, або “інтелектуальних” роботів, які за допомогою сенсорної системи сприймають інформацію про навколишні події, обробляють її за допомогою найновіших комп’ютерів і передають у свій виконавчий механізм, що створює матеріальну передумову комплексної автоматизації виробництва, формування “безлюдних виробництв”, або заводів-автоматів, тобто найвищого ступеня автоматизації, який передбачає виготовлення машин самими машинами. Завдяки цьому з’являється можливість неперервної роботи, величезного зростання продуктивності суспільної праці, швидкого освоєння нової продукції, системного контролю за якістю продукції, що виробляється. Водночас може зростати монотонність розумової праці, виникати “мускульний голод” (позбавлення організму мінімуму фізичного навантаження) та ін., що свідчить про суперечливий вплив НТР на людину. Новий етап НТР характеризується також інтенсивним розвитком біотехнології, зокрема генної клітинної інженерії, яка в руках ТНК без належного суспільного контролю може негативно впливати на здоров’я людей. Важливий каталізатор науково-технічного й економічного прогресу – космонавтика, освоєння космічного простору, без яких вже нині не можливі супутниковий зв’язок, точна метеорологія, навігація. В космосі отримано досконалі кристали для напівпровідникової промисловості, біологічно активні та чисті препарати. Саме в космосі виготовлятиметься дедалі більше чистих і специфічних продуктів, здійснюватиметься контроль за енергопостачанням (за рахунок збирання сонячної енергії в космосі та її передання на Землю), дистанційне зондування Землі з космосу. У віддаленій перспективі в космосі буде створено могутній промисловий потенціал. Україна значно відстає від розвинених країн Заходу за темпами розгортання НТР. Щоб не відстати ще більше, на науку слід витрачати не менше 3% ВНП. Крім того, необхідна докорінна трансформація економічної системи у народну економіку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

НТР - Економічний словник