Область – економічний регіон і територія

Регіональна економіка

Глава IІ

ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

4. Область – економічний регіон і територія

Територіальний зріз соціально-економічної системи України може бути представлений такими рівнями:

– країна в цілому;

– області, автономна республіка;

– міста і адміністративні райони;

– селища і села.

Область, як і автономна республіка, є основним структуроутворюючим елементом країни. Вона реалізує найстійкіші соціально-економічні, політичні і культурні зв’язки свого центру (обласного

міста) з іншими меншими територіально-адміністративними утвореннями, що входять до її складу. Історично області утворювались на базі існуючих до революції губерній, які виконували роль провідника монархічної системи влади на місцях, враховуючи місцеві умови та особливості. В економіко-географічному аспекті область – це поєднання двох начал: центру та території, що знаходиться в його юрисдикції та складається з середніх і малих міст, сільських поселень, з яких сформовані районні центри області.

Область – це основна адміністративно-територіальна одиниця, сукупність взаємопов’язаних самоврядних

і економічно самостійних міст і районів, що концентруються, як правило, навколо найбільшого міста, обласного центру. Роль центру в області, полягає у проведенні на її території федеративної політики. В умовах демократизації економічного і соціального життя в країні (зокрема, регіональної політики) ця роль дістала потужне доповнення у формі багатократно посиленої відповідальності місцевих рад за створення і реалізацію власної (значною мірою автономної) стратегії і тактики регіонального розвитку. Це сприяє багатократному посиленню територіальної організації суспільства, що називається областю. Фізичні і юридичні особи, що знаходяться (проживають) на території області, утворюють між собою стійкі зв’язки задля того, щоб самостійно вирішувати чисто регіональні проблеми. При цьому відповідальність, роль та можливості центру щодо вирішення місцевих проблем багатократно знизились. Важливо, щоб цей процес не перейшов розумні межі, за якими – вихід області зі складу країни.

В умовах ринкової економіки область не тільки не втрачає значення основної регіональної ланки, але, навпаки, це її значення набуває ще більшої ваги.

Область на відміну від автономної республіки має менші права у визначенні свого економічного і політичного складу; вона не може видавати свої постанови і закони; обласний регіон виступає основним провідником державної політики на місцях.

На відміну від автономії область не може вносити корективи до законів і рішень Уряду (навіть тоді, коли ці рішення стосуються конкретної території). Мова може йти лише про доповнення прийнятих рішень в узгоджених з центром рамках.

Економічну самостійність обласного регіону не треба ототожнювати з його здатністю виробляти весь набір товарів і послуг, необхідних для його внутрішнього споживання, а також виробничого і соціального розвитку.

Обласний регіон як складова частина країни, беручи участь в національному розподілі праці, спеціалізується на випуску певних груп товарів, що поставляються в державний фонд і підприємствам – суміжникам. Тим часом інші товари, виробництво яких важко чи невигідно здійснювати, поступають в конкретну область з інших областей (міст) країни.

Економічна самостійність регіону полягає передусім в тому, що вона сприяє задоволенню внутрішніх потреб регіону і забезпеченню стійкого розвитку народного господарства без дотацій, субвенцій, субсидій та інших пільг. Самостійність регіонів багато в чому визначається мірою їх автономії від джерел сировини та різних матеріалів, що знаходяться в інших областях і особливо в інших державах. За даним критерієм більшість обласних регіонів, що мають у своєму розпорядженні великі промислові підприємства, родовища корисних копалин, високоприбуткові об’єкти туризму, безумовно, є економічно самостійними. Економічна самостійність регіону може бути обмежена лише пре писаним його статусом в розподілі праці, і ціновими розпорядженнями на продукцію, що виробляється на його території.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Область – економічний регіон і територія - Довідник з економіки