Облік інших витрат

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 7.

Облік витрат діяльності

7.2. Облік витрат іншої звичайної діяльності

7.2.3. Облік інших витрат

До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:

– собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов’язані з реалізацією

фінансових інвестицій);

– собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов’язані з реалізацією необоротних активів);

– собівартість реалізованих майнових комплексів;

– втрати від неопераційних курсових різниць;

– сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

– витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);

– залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

– інші витрати звичайної діяльності.

На рахунку 97 “Інші витрати” ведеться облік витрат, що виникають в процесі звичайної

діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, а також витрати страхової діяльності.

За дебетом субрахунків 971-977 відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Рахунок 97 “Інші витрати” має такі субрахунки:

971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій”;

972 “Втрати від зменшення корисності активів”;

973 “Собівартість реалізованих майнових комплексів”;

974 “Втрати від неопераційних курсових різниць”;

975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”;

976 “Списання необоротних активів”;

977 “Інші витрати звичайної діяльності”.

На субрахунку 971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій” відображається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов’язані з їх реалізацією.

На субрахунку 972 “Втрати від зменшення корисності активів” відображаються втрати від зменшення корисності активів.

Втрати від зменшення корисності активів визнаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення корисності активів”.

На субрахунку 973 “Собівартість реалізованих майнових комплексів” відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих майнових комплексів (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов’язані з їх реалізацією.

На субрахунку 974 “Втрати від неопераційних курсових різниць” відображаються втрати за активами й зобов’язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій” відображається сума знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій.

На субрахунку 976 “Списання необоротних активів”

Відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов’язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж).

На субрахунку 977 “Інші витрати звичайної діяльності” відображаються інші витрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 “Інші витрати”.

Типова кореспонденція рахунків по обліку інших витрат наведена у табл. 7.7.

Бухгалтерськими документами, які є підставою для визначення розмірів інших витрат, виступають: виписка банку (див. зразок 3.18.), “Акт на списання основних засобів” (див. зразок 1.6.), “Акт на списання автотранспортних засобів”, акт про уцінку товарно-матеріальних цінностей, “Товарно-транспортна накладна” (див. зразок 2.4.), “Наряд на відрядну роботу” (див. зразки 5.2. і 5.3.) та ін.

Щомісячне списання інших витрат на фінансові результати здійснюється за допомогою розрахунку (довідки), складеного працівниками бухгалтерії.

Для узагальненого обліку інших витрат при журнально-ордерній формі обліку використовують журнал-ордер №5, а при спрощеній формі обліку – розділ II Відомості 5-М (див. дод. А 5).

Таблиця 7.7.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку інших витрат

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Відображено вартість реалізованих фінансових інвестицій

971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

35 “Поточні фінансові інвестиції”

2.

Відображено втрати від зменшення корисності активів

972 “Втрати від зменшення корисності активів”

10 “Основні засоби”

11 “Інші необоротні матеріальні активи”

12 “Нематеріальні активи”

3.

Відображено залишкову вартість реалізованих майнових комплексів

973 “Собівартість реалізованих майнових комплексів”

10 “Основні засоби”

4.

Відображено втрати за активами й зобов’язаннями неопераційної діяльності підприємства від зменшення курсу гривні до іноземної валюти

974 “Втрати від неопераційних курсових різниць”

31 “Рахунки в банках” 34 “Короткострокові векселі одержані”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

5.

Відображено суму знецінення (уцінки) необоротних активів і

Фінансових інвестицій

975 “Уцінка необоротних активів і фінансових

Інвестицій”

10 “Основні засоби”

11 “Інші необоротні матеріальні активи”

12 “Нематеріальні активи”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

35 “Поточні фінансові інвестиції”

6.

Відображено залишкову вартість списаних необоротних активів і витрат, пов’язаних з їх ліквідацією

976 “Списання необоротних активів”

10 “Основні засоби”

11 “Інші необоротні матеріальні активи”

65 “Розрахунки за страхуванням”

66 “Розрахунки за виплатами працівникам”

7.

Списано інші витрати на фінансові результати

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

97 “Інші витрати”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік інших витрат - Бухгалтерський облік