Облік капітальних робіт

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ 11.

ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ

11.5. Облік капітальних робіт

У будівельних організаціях здійснюються витрати з будівництва тимчасових (нетитульних) споруд, яких не проводять в інших галузях. Якщо строк очікуваного використання тимчасових нетитульних споруд перевищує 365 днів, то такі витрати з їх будівництва (створення) акумулюють на субрахунку 153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів”, на якому відкривається окремий розділ “Будівництво

тимчасових (нетитульних) споруд”. До складу цих будівель і споруд зокрема відносяться: огородження майданчика будівництва, драбинні переходи, контори і комори виконроба та майстрів, складські приміщення та навіси на об’єкті будівництва; пристосування для техніки безпеки; побутові кімнати, туалети, роздягальні та інші тимчасові об’єкти на будівництві, які після закінчення будівництва ліквідуються.

Після завершення будівництва тимчасових (нетитульних) споруд їх вартість списується в дебет субрахунку 113 “Тимчасові (нетитульні) споруди” (чи 109 залежно від вартості). Оформлюють передачу тимчасової

(нетитульної) споруди в експлуатацію актом за формою № 8-кб, який складається у двох екземплярах, один з яких передається в бухгалтерію підприємства, а другий – особі відповідальній за збереження споруди. На зворотній стороні акту робиться розрахунок примірного повернення матеріальних цінностей, що очікується оприбуткувати після ліквідації цієї споруди.

Аналітичний облік тимчасових (нетитульних) споруд ведеться у відомості за формою № 15-6 (табл. 11.9).

Таблиця 11.9.

Відомість № 15-6 аналітичного обліку тимчасових (нетитульних) споруд

Дата

Підстава (зміст запису)

Назва споруди

Сальдо за субрахунком на початок року

Обороти за дебетом в поточному році

До списання

Сальдо зносу

На початок року

Обороти за кредитом рахунку 132

Списано тимчасових споруд

Сальдо на кінець року за субрахунком 114

В який строк у поточному році

Місячна сума

Зносу

Січень

Лютий

Дебет

Субрахунку

201

Дебет

Субрахунку 132

На тимчасову (нетитульну) споруду, що ліквідується складається акт за формою № 9-кб (табл. 11.10).

Таблиця 11.10.

Акт на розбирання тимчасових (нетитульних) споруд

Акт №___

На розбирання тимчасових (нетитульних) споруд

Від 20 квітня 2000 року

20.04. 2001 року проведено розбирання щитової огорожі при об’єкті № 1. У результаті розбирання виявлено наступні матеріальні цінності, що підлягають оприбуткуванню:

Номенклатурний №

Найменування

Мат

Цінностей

Одиниця

Виміру

Очікуване повернення

Фактичне повернення

Пояснення відхилення у поверненні

Кіль

Кість

% придатності

Кіль

Кість

% придатності

Ціна

Сума

201

Дошка

М3

4

70

3

70

100

300

Всього

300

Підписи членів комісії:

Перераховані цінності на склад прийняті____ (підпис)

До акта прикладається розрахунок погашення, у якому наводиться первісна вартість об’єкта, вартість отриманих від розбирання матеріальних цінностей, сума нарахованого зносу.

Витрати на будівництво тимчасових (нетитульних) будівель і споруд включаються в собівартість будівельно-монтажних робіт (БМР) за умови включення до кошторису на будівництво об’єктів коштів на їх будівництво. Включення таких витрат у собівартість БМР здійснюється в складі загальногосподарських витрат для капітального будівництва шляхом амортизаційних відрахувань, які визначаються виходячи з їх вартості для нарахування амортизації і строку будівництва об’єкта. Слід зазначити, що згідно з П(с)БО 7 “Основні засоби” амортизація за тимчасовими нетитульними спорудами, які обліковуються за рахунком 113, може нараховуватись лише за виробничим або прямолінійним методами.

Витрати, пов’язані з розбиранням (демонтажем) тимчасових (нетитульних) споруд, що враховуються на субрахунку 113, відображають на субрахунку 976 “Списання необоротних активів”. На цьому ж субрахунку відображається залишкова вартість списаних не титульних споруд.

Якщо тимчасову споруду передбачається використовувати менше 365 днів, то її слід оприбуткувати на рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” і при передачі в експлуатацію списати з балансу. Але позабалансовий аналітичний облік їх доцільно вести за формами, що встановлені для тимчасових (нетитульних) споруд. Витрати з будівництва таких споруд накопичують на рахунку “Виробництво”.

Проводки, пов’язані з тимчасовими спорудами наведено в табл. 11.11.

Таблиця 11.11.

Основні проводки, пов’язані з тимчасовими спорудами, що відносяться до інших необоротних матеріальних активів

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Списання виробничих запасів на будівництво тимчасових споруд

153

201

100,00

Нарахування заробітної плати по будівництву тимчасових споруд

153

661

100,00

Нарахування на зарплату у фонди соціального захисту (сума умовна)

153

65х

37,50

Списання на некапітальні роботи послуг сторонніх організацій

153

631

100,00

Відображення заборгованості сторонній організації у сумі ПДВ

641

631

20,00

Оприбуткування тимчасових споруд

113

153

337,50

Нарахування зносу по тимчасовим спорудам

91

832

250,00

832

132

250,00

Списання тимчасової споруди у сумі нарахованого зносу

132

113

250,00

Списання залишкової вартості споруди

976

113

87,50

Списання витрат з розбирання

976

65,66…

30,00

Закриття витрат

793

976

117,50

Оприбуткування будівельних матеріалів

205

746

33,75

Дохід від отриманих матеріалів списані на фінансовий результат

746

793

33,75

Слід зазначити, що у цілях оподаткування поняття “інші необоротні матеріальні активи” не застосовується. Для податкових розрахунків під терміном “основні фонди” розуміються матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у його виробничій діяльності протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом. При цьому до основних засобів відносять засоби праці, які відповідають вище приведеним вимогам та мають вартість понад 1000 грн. Отже, у податкових розрахунках тимчасові (нетитульні) споруди, що враховуються на субрахунку 113, відносяться до першої групи основних фондів, якщо вони відповідають названим вимогам.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік капітальних робіт - Бухгалтерський облік