Облік надзвичайних витрат

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 7.

Облік витрат діяльності

7.3. Облік надзвичайних витрат

В процесі господарської діяльності суб’єкти господарювання можуть мати справу із надзвичайними подіями (стихійні лиха, техногенні катастрофи, аварії і т. ін.)

Надзвичайна подія являє собою випадкову і нехарактерну подію для діяльності конкретного підприємства, яка, в свою чергу, супроводжується заподіянням шкоди його власності.

Поряд із зазначеним зауважимо, що сума заподіяної шкоди

буде одночасно являти собою, з однієї сторони, надзвичайні витрати для підприємства, яке зазнало впливу непереборної сили, а з іншої – як звичайні витрати для страхової організації, яка буде безпосередньо відшкодовувати суми завданої шкоди згідно із умовами укладеного договору страхування.

Під надзвичайними витратами розуміють:

– витрати, які пов’язані з попередженням надзвичайних подій;

– витрати, що здійснюються в процесі ліквідації наслідків надзвичайних подій;

– невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (як різниця між сумою завданого збитку внаслідок дії непереборної сили та

сумою належного відшкодування із сторони державного бюджету або страхової організації).

Облік втрат і витрат, пов’язаних з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді ведеться на рахунку 99 “Надзвичайні витрати”.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлюваних роботах, вартість використаних сировини та матеріалів тощо).

Рахунок 99 “Надзвичайні витрати” має такі субрахунки:

991 “Втрати від стихійного лиха”;

992 “Втрати від техногенних катастроф і аварій”;

993 “Інші надзвичайні витрати”.

На субрахунку 991 “Втрати від стихійного лиха” ведеться облік втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо).

На субрахунку 992 “Втрати від техногенних катастроф і аварій” ведеться облік втрат, понесених підприємством у результаті техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві.

На субрахунку 993 “Інші надзвичайні витрати” ведеться облік втрат від інших надзвичайних подій.

Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності підприємства внаслідок цих витрат. Приклад

Розрахунку для включення до фінансової звітності втрат від надзвичайних подій наведено в табл. 7.8.

Таблиця 7.8.

Розрахунок суми витрат від надзвичайних подій для відображення в звіті про фінансові результати*

Надзвичайні витрати (тис. грн.)

Ставка податку на прибуток(%)

Зменшення податку на прибуток внаслідок збитків від надзвичайних подій (тис. грн.) (гр.1хгр.2/100)

Сума надзвичайних витрат у звіті про фінансові результати (тис. грн.) (гр.2-гр. З)

1

2

3

4

21000

30

6300

14700

* У випадку, якщо сума прибутку від звичайної діяльності не менше збитків від надзвичайних подій.

Типова кореспонденція рахунків по обліку надзвичайних витрат представлена у табл. 7.9.

Бухгалтерськими документами, які засвідчують втрати від стихійного лиха, а також витрати по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайної події виступають: “Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей” (див. зразок 2.19.), “Акт інвентаризації наявності грошових засобів” (див. зразок З.7.), “Акт на списання основних засобів” (див. зразок 1.6.), “Акт на списання автотранспортних засобів”, “Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів” (див. зразок 2.15.), “Акт на вибуття тварин та птиці (забій, прирізка і падіж)”, “Акт приймання виконаних підрядних робіт”, “Наряд на відрядну роботу” (див. зразки 5.2. і 5.3.) та ін.

Щомісячне списання надзвичайних витрат на фінансові результати оформляється за допомогою розрахунку (довідки) бухгалтерії.

Для узагальненого обліку надзвичайних витрат при журнально-ордерній формі обліку використовують журнал-ордер №5, а при спрощеній формі обліку – розділ II Відомості 5-М (див. дод. А 5).

Таблиця 7.9.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку надзвичайних витрат

П/п

Зміст господарської

Операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Відображено списання майна, вартості будівельних робіт і грошових засобів в результаті стихійного лиха

99 “Надзвичайні витрати”

10 “Основні засоби”

11 “Інші необоротні матеріальні активи”

12 “Нематеріальні активи”

15 “Капітальні інвестиції”

20 “Виробничі запаси”

21 “Поточні біологічні активи”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

26 “Готова продукція”

28 “Товари”

30 “Каса”

2.

Відображено витрати, які пов’язані із ліквідацією наслідків надзвичайної події

99 “Надзвичайні витрати”

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

65 “Розрахунки за страхуванням”

66 “Розрахунки за виплатами працівникам”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

3.

Списано надзвичайні витрати на фінансові результати

794 “Результат надзвичайних подій”

99 “Надзвичайні витрати”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік надзвичайних витрат - Бухгалтерський облік