Облік розрахунків за претензіями

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ IX.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

9.8. Облік розрахунків за претензіями

Відносини між постачальниками та покупцями регулюються договорами. У процесі їх виконання, з різних причин суб’єктивного та об’єктивного характеру, можуть виникати спірні відносини між партнерами, які вирішуються в порядку доарбітражного врегулювання або в суді.

Розрахунки за претензіями, згідно зі ст. 222 Господарського кодексу України,

належать до досудового порядку реалізації господарсько-правової відповідальності. Відповідно до цієї статті учасники господарських відносин, що порушили майнові права або законні інтереси інших суб’єктів, зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення їм претензії чи звернення до суду.

У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій суб’єкт господарювання чи інша юридична особа – учасник господарських відносин, чиї права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою

претензією, якщо інше не встановлено законом.

У претензії зазначаються:

– повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та особи (осіб), якій претензія пред’являється;

– дата пред’явлення і номер претензії;

– обставини, на підставі яких пред’явлено претензію;

– докази, що підтверджують ці обставини;

– вимоги заявника з посиланням на нормативні акти;

– сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;

– платіжні реквізити заявника претензії;

– перелік документів, що додаються до претензії.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватися до претензії.

Претензія підписується повноважною особою заявника претензії або його представником та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом або вручається адресатові під розписку.

Претензія підлягає розгляду в місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено Господарським кодексом або іншими законодавчими актами. Обгрунтовані вимоги заявника одержувач претензії зобов’язаний задовольнити.

При розгляді претензії сторони, у разі необхідності, мають звірити розрахунки, провести експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання спору.

Про результати розгляду претензії заявник має бути повідомлений письмово. Відповідь на претензію підписується повноважною особою або представником одержувача претензії та надсилається заявникові рекомендованим або цінним листом або вручається йому під розписку.

При незадоволенні претензії у досудовому порядку, питання може вирішуватись у судовому порядку.

Важливим моментом, що дає змогу на законній основі виставити обгрунтовану претензію постачальнику, є дотримання порядку приймання товарів. Товар за кількістю і якістю (за винятком товару, що швидко псується) має бути прийнятий протягом до 20 днів у іногороднього постачальника та до 10 днів у постачальника у межах одного міста3. У разі виникнення розбіжностей при прийманні, воно припиняється, складається акт на оглянуту і прийняту продукцію і запрошується представник постачальника для завершення приймання. Якщо представник постачальника для завершення приймання не з’являється, то приймання може бути завершено з участю експерта бюро товарних експертиз чи представника відповідної інспекції з якості чи представника іншої компетентної організації. Після завершення приймання і наявності розбіжностей складається комерційний акт.

Порядок пред’явлення претензії, терміни її розгляду, повідомлення заявника про результати розгляду претензії та інші питання, пов’язані з виконанням умов договору, визначається Господарським процесуальним кодексом України. Підприємства, що одержали претензію, повинні задовольнити законні вимоги заявника. Результати розгляду претензії повідомляються заявнику у письмовій формі. У разі незадоволення претензії, або у разі неотримання відповіді при незадоволеній претензії справа передається в господарський суд. Згідно зі ст. 71 Цивільного Кодексу України строк позовної давності складає три роки, а за позовами про стягнення неустойки (пені, штрафу), про недоліки проданих речей, що випливають з поставки продукції неналежної якості (ст. 72) – шість місяців.

Розрахунки за претензіями, що пред’явлені постачальникам, підрядчикам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред’явленими їм та визнаним чи присудженим штрафам, пеням та неустойкам враховуються на рахунку 374 “Розрахунки за претензіями”. За дебетом рахунку відображають суми претензій в кореспонденції з іншими рахунками, а за кредитом – надходження платежів. Суми, які відображені за дебетом субрахунку 374 і за якими виявлено, що вони не підлягають відшкодуванню, списують на ті рахунки, з яких вони були прийняті на облік за субрахунком 374.

Основні проводки, пов’язані з претензіями, наведено в табл. 9.17-9.18.

Таблиця 9.17.

Приклад проводок при виявленні нестачі продукції при прийманні

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

1. Виявлення нестачі при прийманні продукції та пред’явлення претензії

Зроблено попередню оплату за сировину

371

311

600

Відображено ПДВ до повернення з бюджету

641

644

100

Отримано сировину

201

371

300

Списано податковий кредит за поставленою сировиною

644

371

60

Пред’явлена претензія постачальнику на нестачу сировини при прийманні

374

371

240

2. Задоволення претензії шляхом повернення грошей

Задоволена претензія шляхом перерахування грошей

311

374

240

Коригування податкового кредиту методом “червоного сторно”

3. Задоволення претензії шляхом допоставки сировини

Оприбуткування до поставленої сировини

201

374

200

Списано податковий кредит за поставленою сировиною

644

374

40

4. Незадоволення претензії

Списання суми за незадоволеною претензією на витрати

949

84

240

84

374

240

Списано суму незадоволеної претензії на фінансовий результат

791

949

240

Коригування податкового кредиту методом “червоного сторно”

Таблиця 9.18.

Інші проводки, пов’язані з претензіями

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Пред’явлення претензій банку за помилково перерахованими чи списаними банком сумами

374

311,312,

501,601

Пред’явлення претензій за простої, що виникли з

Вини і постачальника3

374

719

Пред’явлення претензій за брак, що виник із вини постачальника чи підрядчика

374

719

Пред’явлення претензій за штрафами, пенями, неустойками

374

715

Надходження платежів за пред’явленими претензіями

311

374

Списання сум відмовлених платежів за пред’явленими претензіями4

Повторюються проводки за пред’явленими претензіями методом “червоного сторно”*

* Можливе списання сум за відмовленими претензіями також на субрахунок 949 “Інші витрати операційної діяльності”. Робиться проводка за дебетом субрахунку 949 та кредитом субрахунку 374.

Згідно з Законом України “Про виконавче провадження” від 24.04.99 № 606 примусове виконання рішень суду в Україні покладено на Державну виконавчу службу. На виконання закону Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.99 № 270 створено СДП “Укрспецюст”, яке проводить реалізацію майна вилученого державними виконавцями (а також майна, що перейшло у власність держави на законних підставах, безхазяйного, конфіскованого, у податковій заставі).

При реалізації вилученого майна СДП “Укрспецюст” залишає у себе суми на покриття власних видатків, а залишкову суму перераховує підприємству. У випадках передбачених законом “Укрспецюст” може залишати також суми, що належать за судом заявникам, для безпосередніх розрахунків із ними.

Приклад. Підприємство винне працівникові 3000 гри заробітної плати. Судом для забезпечення виплати працівникові заробітної плати сума заборгованості звернена на автомобіль, вартість якого 30000 грн., знос – 6000 грн. “Укрспецюстом” продано автомобіль за 9 тис. грн. На покриття власних витрат залишено 1800 грн. і 3000 грн. видано працівнику. Залишкова сума – 4200 грн. перерахована підприємству. В обліку підприємства та СДП “Укрспецюст” будуть зроблені проводки, що наведені в табл. 9.19.

Таблиця 9.19.

Бухгалтерські проводки, пов’язані з реалізацією вилученого майна державною виконавчою службою

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Бухгалтерські проводки у СДП “Укрспецюст”

Надійшли кошти за реалізоване майно

311

631

9000

Відображено дохід у розмірі наданих послуг

631

703

1800

Відображено ПДВ до сплати в бюджет

703

641

300

Закриття рахунку доходів

703

791

1500

Визначено суму для розрахунку з позивачем за заборгованістю за заробітною платою

631

685

3000

Перераховано залишок коштів підприємству

631

311

4200

Перерахована позивачу на рахунок у банку сума заборгованості за заробітною платою

685

311

3000

Проводки у підприємства

Відображення доходу від реалізації автомобіля за документами СДП “Укрспецюст”

361

742

7200

Відображено ПДВ до сплати в бюджет

742

641

1200

Закриття рахунку доходів

742

793

6000

Відображено розрахунок із працівником за заробітною платою

661

361

3000

Відображено надходження грошей на поточний рахунок

311

361

4200

Списано вартість автомобіля в сумі зносу*

131

105

6000

Списано залишкову вартість автомобіля

972

105

24000

Залишкова вартість автомобіля віднесена на фінансовий результат

793

972

24000

*У податкових розрахунках балансова вартість основних засобів групи 2 для нарахування амортизації буде зменшена на вартість продажу без ПДВ (на 6000 грн.).

___________________________________

1 1) Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 № П-6.

2) Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.65 № П-7.

3 На ці ж суми збільшуються валові доходи.

4 На суму відмовлених платежів сторнуються валові доходи, або збільшуються валові витрати.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік розрахунків за претензіями - Бухгалтерський облік