Облік витрат основного і незавершеного виробництва

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 6.

Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

6.6. Облік витрат основного і незавершеного виробництва

Для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) використовується рахунок 23 “Виробництво”.

Зокрема, цей рахунок використовується для обліку на окремих субрахунках витрат:

– промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції;

Таблиця 6.2.

Розрахунок розподілу

загально-виробничих витрат

П/п

Показники

Усього

На одиницю бази розподілу (1 машино-година)

Включення загально-виробничих витрат до

Витрат на виробництво продукції (рахунок 23 “Виробництво”), грн.

Собівартості реалізованої продукції (рахунок 90 “Собівартість реалізації”), грн.

1

2

3

4

5

6

1.

База розподілу за нормальною

Потужністю, машино-години

5000

X

X

X

2.

3.

4.

5.

Загально-виробничі

витрати за нормальною потужністю, грн., з них:

Змінні

(ряд. Згр.4=ряд.2гр. З:ряд.

1гр. З)

Постійні

(ряд.5гр.4=ряд.4гр. З:ряд.

1гр. З)

80000

60000

20000

12

4

Span>

X

X

X

X

6.

7.

База розподілу за фактичною потужністю, машино-години:

1-й звітний період

2-й звітний період

2000

7000

X

X

X

X

X

X

8.

9.

Фактичні загально-виробничі

Витрати, грн.:

1-й звітний період

З них:

Змінні

45000

34000

X

34000

X

10

10.1

10.2

Постійні – усього

(ряд.8гр. З-ряд.9гр. З)

У тому числі:

Постійні розподілені

(ряд. бгр. З х ряд.5гр.4)

Постійні нерозподілені

(ряд.10гр. З-ряд.10.1гр. З)

1100

8000

3000

X

X

X

X

8000

X

X

X

3000

11.

12.

13.

13.1

13.2

2-й звітний період

З них:

Змінні

Постійні – усього

(ряд.11гр. З-ряд.12гр. З)

У тому числі:

Постійні розподілені

(ряд.7гр. З х ряд.5гр.4), але не більше суми фактичних

Постійних загально-виробничих витрат

Постійні нерозподілені

(ряд.1Згр. З-ряд.1З.1гр. З)

95000

72000

23000

23000

0

X

X

X

X

72000

X

23000

X

X

X

X

0

– підрядних, геологічних та проектних організацій на виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-пошукових робіт;

– підприємств транспорту та зв’язку на надання послуг;

– науково-дослідних підприємств на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;

– підприємств громадського харчування на випуск власної продукції;

– підприємств торгівлі, постачання і збуту на здійснення діяльності з продажу товарів;

– дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шляхів;

– інших підприємств та організацій.

За дебетом рахунку 23 “Виробництво” відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та втрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом – суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (у дебет рахунків 26, 27), виконаних робіт та послуг (у дебет рахунку 90).

Аналітичний облік за рахунком 23 “Виробництво” ведеться за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності.

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку витрат основного виробництва показано у таблиці 6.3.

В кінці кожного місяця за підписом керівника виробничого підрозділу до бухгалтерії передається виробничий звіт. У ньому у розрізі найменувань продукції, яку виробляє зазначений підрозділ, вказується: кількість відпрацьованого часу працівниками підрозділу (у людино-годинах і людино-днях); обсяг нарахованої їм заробітної плати, вартість спожитих виробничих запасів, кількість і вартість спожитих електроенергії, води, тепла і т. ін., вартість списаних на витрати виробництва малоцінних та швидкозношуваних предметів, кількість виробленої і оприбуткованої на склад готової продукції.

Таблиця 6.3.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку основного виробництва

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Нараховано амортизацію основних засобів і нематеріальних активів, які використовуються в підрозділах основного виробництва

23 “Виробництво”

13 “Знос (амортизація) необоротних активів”

2.

Витрачено виробничі запаси на виробництві продукції

23 “Виробництво”

20 “Виробничі запаси”

25 “Напівфабрикати”

3.

Списано і віднесено вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів на витрати основного виробництва

23 “Виробництво”

22 “Малоцінні та

Швидкозношувані

Предмети”

4.

Віднесено на витрати основного виробництва вартість робіт і послуг допоміжних виробництв

23 “Виробництво”

23 “Виробництво”

5.

Віднесено частину витрат, пов’язаних із освоєнням і підготовкою виробництва на витрати основного виробництва

23 “Виробництво”

39 “Витрати майбутніх періодів”

6.

Проведено нарахування на заробітну плату працівників основного виробництва до фонду забезпечення виплат відпусток

23 “Виробництво”

471 “Забезпечення виплат відпусток”

7.

Віднесено вартість робіт і послуг підрядників на витрати основного виробництва

23 “Виробництво”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

8.

Проведено нарахування на заробітну плату працівників основного виробництва до фондів соціального спрямування

23 “Виробництво”

65 “Розрахунки за страхуванням”

9.

Нараховано заробітну плату працівникам основного виробництва

23 “Виробництво”

66 “Розрахунки за

Виплатами

Працівникам”

10.

Віднесено на витрати основного виробництва вартість робіт і послуг, виконаних дочірніми підприємствами

23 “Виробництво”

685 “Розрахунки з

Іншими

Кредиторами”

11.

Віднесено на витрати основного виробництва суми витрат за елементами (за умови використання рахунків 8 класу)

23 “Виробництво”

80 “Матеріальні витрати”

81 “Витрати на оплату праці”

82 “Відрахування на соціальні заходи”

83 “Амортизація”

84 “Інші операційні витрати”

12.

Віднесено загально-виробничі витрати на витрати основного виробництва

23 “Виробництво”

91 “Загально-виробничі витрати”

13.

Оприбутковано із основного виробництва готову продукцію на склад по собівартості

26 “Готова продукція”

23 “Виробництво”

14.

Виявлено і списано із основного виробництва вартість забракованих виробів

24 “Брак у виробництві”

23 “Виробництво”

Разом із виробничим звітом до бухгалтерії також подаються і всі первинні документи, які стали підставою для відображення в ньому тієї чи іншої інформації, зокрема: “Табель обліку робочого часу” (див. зразок 5.1.), “Наряд на відрядну роботу” (див. зразки 5.2 і 5.З.), “Накладна – вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів” (див. зразок 2.7.), “Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів” (див. зразок 2.15.), “Прибутковий ордер” (див. зразок 2.6.) на передачу готової продукції із цеху на склад і т. ін.

Дані виробничого звіту опрацьовуються бухгалтером, який відповідає за ділянку облікової роботи по обліку витрат виробництва і в подальшому переносяться до розділу II Відомості 5-М при спрощеній формі обліку (див. додаток А 5), або до книги обліку витрат виробництва при журнально-ордерній формі обліку, з якої узагальнені дані в цілому по рахунку 23 переносяться до журналу-ордеру №5. За умови використання автоматизованої форми бухгалтерського обліку дані виробничого звіту переносяться на магнітні носії ЕОМ безпосередньо працівниками бухгалтерії або керівником (обліковцем) виробничого підрозділу (у первинному підрозділі або на спеціально відведених для цього автоматизованих робочих місцях у бухгалтерії).

Треба зауважити, що не на всі статті витрат по основному виробництву є можливість отримати інформацію із виробничого звіту. Так, документальним підтвердженням для включення витрат за конкретний місяць до книги обліку виробництва, або Відомості 5-М (розділ II) по основному виробництву виступають: по статті “Відрахування на соціальні заходи” – розрахунок бухгалтерії, по статті “Амортизація” – форма 03-14 “Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)”, по статті “Роботи і послуги” – “Рахунок-фактура” на суму виконаних робіт для основного виробництва підрядниками, по статті “Витрати майбутніх періодів” – розрахунок бухгалтерії.

Собівартість одиниці виробленої продукції розраховується шляхом ділення виробничих витрат на кількість виробленої готової продукції у вказаному звітному періоді.

Варто зазначити, що по субрахунку “Основне виробництво” рахунку 23 “Виробництво” на кінець місяця може бути дебетовий залишок (сальдо) в сумі незавершеного виробництва.

Незавершене виробництво являє собою продукцію, роботи і послуги, які не пройшли всіх стадій технологічного процесу і, як наслідок, є недоукомплектованими або такими, що не пройшли відповідного технічного контролю.

Важливість визначення обсягів незавершеного виробництва зумовлена необхідністю розмежування здійснених витрат того чи іншого підрозділу підприємства з метою визначення фактичної собівартості виробленої продукції.

Наявність на підприємстві незавершеного виробництва та його розміри залежать від характеру, структури, технології виробництва. Варто відмітити, що значні обсяги незавершеного виробництва характерні для машинобудівної, деревообробної, легкої промисловості. Поряд з тим, на підприємствах видобувної промисловості, енергетиці незавершене виробництво взагалі відсутнє.

З метою визначення обсягів незавершеного виробництва в натуральному і вартісному вираженні на перше число кожного місяця проводиться його інвентаризація. Проведення інвентаризації покладається на спеціально створену для цього на початку року комісію, склад якої затверджується наказом по підприємству.

Треба зауважити, що до складу незавершеного виробництва не входять:

– сировина, матеріали і напівфабрикати, які були отримані виробничим підрозділом, але обробка яких на кінець місяця не була розпочата;

– комплектуючі (деталі, вузли, агрегати), які були отримані, але на кінець місяця не пройшли ні однієї технологічної ланки, передбаченої для даного виробничого підрозділу;

– забраковані як готові вироби, так і матеріали, сировина, деталі, комплектуючі, які були забраковані в процесі роботи з ними.

Результати проведення інвентаризації оформляються за допомогою “Інвентаризаційного опису незавершеного виробництва”, дані якого засвідчуються підписами всіх членів комісії. Залишки виробів, вузлів, деталей і т. ін. зазначаються в інвентаризаційному описі у розрізі калькуляційних статей: сировини і матеріалів, основної і додаткової заробітної плати. Кінцева оцінка обсягів незавершеного виробництва проводиться у бухгалтерії підприємства за умов включення до його складу, в залежності від обсягів заробітної плати по закінчених і незакінчених виробах відрахувань на соціальні заходи та загально-виробничих витрат.

Якщо визначення незавершеного виробництва співпадає із закінченням звітного періоду (кварталу), то його обсяги будуть відображені у розділі 2 Активу Балансу у статті “Незавершене виробництво”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік витрат основного і незавершеного виробництва - Бухгалтерський облік