Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ Х.

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

10.11. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів

До власних джерел підприємства відносяться забезпечення майбутніх витрат і платежів, які враховуються на рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”. На цьому рахунку ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення

їх до витрат поточного періоду. За кредитом рахунку відображається нарахування забезпечень, за дебетом – їх використання.

На субрахунку 471 “Забезпечення виплат відпусток” ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов’язкових відрахувань (зборів) від забезпечення

виплат відпусток на внески на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування, на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо.

На субрахунку 472 “Додаткове пенсійне забезпечення” ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.

На субрахунку 473 “Забезпечення гарантійних зобов’язань” ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо.

На субрахунку 474 “Забезпечення інших витрат і платежів” ведеться облік забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”. Так, наприклад, згідно з П(с)БО 26 “Виплати працівникам” підприємства повинні створювати забезпечення за виплатами при звільненні (наприклад, вихідна допомога). Витрати визнаються у тому періоді, в якому виникають зобов’язання, а саме при прийнятті рішення про звільнення працівників. Створюються також забезпечення для відшкодування майбутніх витрат на реструктуризацію, на виплату премій та інших заохочувальних виплат, якщо робота, виконана працівниками в цьому періоді, дає їм право на отримання таких виплат у майбутньому тощо.

На субрахунку 475 “Забезпечення призового фонду (резерв виплат)” підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про призовий фонд – суму, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення, зменшену на розмір джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

На субрахунку 476 “Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї” підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

За кредитом субрахунків 475 “Забезпечення призового фонду (резерв виплат)” і 476 “Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї” і дебетом рахунку 90 “Собівартість реалізації” відображається відповідно створення (формування) призового фонду й резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, за дебетом – виплата (видача) виграшів гравцям.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.04.05 № 95-р “Про складання фінансових планів підприємств” затверджено типову форму плану, в якій передбачено створення за рахунок прибутку фондів розвитку виробництва та матеріального заохочення. При цьому фонд матеріального заохочення деталізується на фонди матеріального заохочення керівника підприємства, управлінського персоналу, працівників та на інші цілі.

Створення фонду матеріального заохочення відображається за дебетом рахунків обліку витрат операційної діяльності і кредитом субрахунку 477 “Забезпечення матеріального заохочення”. Сума нарахованої працівникам винагороди, допомоги, премії тощо за рахунок виділеного на матеріальне заохочення прибутку відображається за дебетом субрахунку 477 і кредитом субрахунку 661 “Розрахунки за заробітною платою”.

Аналітичний облік забезпечень наступних витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямками формування й використання.

Проводки пов’язані з рахунком 47 наведено в табл. 10.18.

Таблиця 10.18.

Основні бухгалтерські проводки із відображення руху забезпечень майбутніх витрат і платежів

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Створено забезпечення відпусток у сумі відпускних

23

814

100

814

471

100

Створено забезпечення відпусток у сумі нарахувань на зарплату

23

82х

37,50

82х

471

37,50

Нараховані відпускні

471

661

100

Нарахування на відпускні

471

65х

37,50

Створено забезпечення на проведення гарантійних ремонтів

23

84

50

84

473

50

Списано матеріали на проведення гарантійних ремонтів

473

80х

80х

20х

50

50

Одночасно коригування елементу витрат методом сторно

Створення забезпечень матеріального заохочення

23,

91-94

477

Використання забезпечень матеріального заохочення

477

661

Відповідно до П(с)БО 11 “Зобов’язання” підприємство створює забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на реструктуризацію. Підставою для створення такого забезпечення є план припинення діяльності. При прийнятті керівним органом управління підприємства рішення про скасування раніше затвердженого плану припинення діяльності створені (визнані) відповідно до п. 8 та п. 9 П(с)БО 27 “Припинення діяльності” забезпечення і втрати від зменшення корисності активів сторнуються. Проводки, пов’язані з припиненням діяльності, наведено в табл. 10.19.

Таблиця 10.19.

Проводки, пов’язані з припиненням діяльності

Господарська операція

Дебет

Кредит

Настання події первісного розкриття

Зменшення корисності основних засобів, які раніше не дооцінювались

975

131

Зменшення корисності основних засобів, які раніше дооцінювались

423

131

Відображення втрат від зменшення корисності запасів

946

20-28

Створення забезпечення для майбутніх витрат на реструктуризацію

949

474

Скасування намірів про припинення діяльності

Відновлення корисності основних засобів, які раніше не дооцінювались

131

746

Відновлення корисності основних засобів, які раніше дооцінювались

131

423

Відновлення корисності раніше уцінених запасів

20-28

719

Списання забезпечення для майбутніх витрат на реструктуризацію

474

719

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів - Бухгалтерський облік