Облік загально-виробничих витрат

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 6.

Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

6.5. Облік загально-виробничих витрат

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” визначено, що до складу загально-виробничих витрат включаються:

– витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових

відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

– амортизація основних засобів загально-виробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

– амортизація нематеріальних активів загально-виробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

– витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загально-виробничого призначення;

– витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва,

поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо);

– витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень;

– витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загально-виробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);

– витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища;

– інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).

Облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й допоміжного виробництва, а також витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування ведеться на рахунку 91 “Загально-виробничі витрати”. Цей рахунок не застосовується підприємствами торгівлі.

За дебетом рахунку 91 “Загально-виробничі витрати” відображається сума визнаних витрат, за кредитом – щомісячне, за відповідним розподілом, списання на рахунки 23 “Виробництво” та 90 “Собівартість реалізації”.

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і статтями (видами) витрат.

Типову кореспонденцію рахунків по обліку загально-виробничих витрат наведено у табл. 6.1.

Таблиця 6.1.

Типові бухгалтерські проводки по обліку загально-виробничих

Витрат

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Нараховано амортизацію по основних засобах і нематеріальних активах загально-виробничого призначення

91 “Загально-виробничі витрати”

13 “Знос (амортизація) необоротних активів”

2.

Віднесено виробничі запаси на загально-виробничі витрати

91 “Загально-виробничі витрати”

20 “Виробничі запаси”

3.

Списані згідно акту малоцінні та швидкозношувані предмети загально-виробничого призначення

91 “Загально-виробничі витрати”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

4.

Оплачені загально-виробничі витрати із каси підприємства

91 “Загально-виробничі витрати”

30 “Каса”

5.

Оплачені загально-виробничі витрати із розрахункового рахунку підприємства

91 “Загально-виробничі витрати”

31 “Рахунки в банках”

6.

Списано витрати по відрядженню на загально-виробничі витрати

91 “Загально-виробничі витрати”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

7.

Віднесено частину витрат майбутніх періодів на загально-виробничі витрати

91 “Загально-виробничі витрати”

39 “Витрати

Майбутніх

Періодів”

8.

Проведено нарахування на заробітну плату до фонду забезпечення виплати відпусток

91 “Загально-виробничі витрати”

471 “Забезпечення виплат відпусток”

9.

Віднесено вартість робіт і послуг підрядників на загально-виробничі витрати

91 “Загально-виробничі витрати”

63 “Розрахунки з постачальниками та

Підрядниками”

10.

Проведено нарахування на заробітну плату до фондів соціального спрямування

91 “Загально-виробничі витрати”

65 “Розрахунки за страхуванням”

11.

Нараховано заробітну плату працівникам загально-виробничого призначення

91 “Загально-виробничі витрати”

66 “Розрахунки за виплатами працівникам”

12.

Віднесено на загально-виробничі витрати вартість робіт і послуг, виконаних дочірніми підприємствами

91 “Загально-виробничі витрати”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

13.

Віднесено на загально-виробничі витрати суми витрат за елементами (за умови використання рахунків 8 класу)

91 “Загально-виробничі витрати”

80 “Матеріальні витрати”

81 “Витрати на оплату праці”

82 “Відрахування на соціальні заходи”

83 “Амортизація”

84 “Інші операційні витрати”

14.

Списано загально-виробничі витрати на:

А) виробництво

23 “Виробництво”

91 “Загально-виробничі

Витрати”

Б) собівартість реалізованої продукції

90 “Собівартість реалізації”

91 “Загально-виробничі витрати”

Загально-виробничі витрати поділяються на змінні і постійні.

До змінних загально-виробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загально-виробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

До постійних загально-виробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загально-виробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загально-виробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загально-виробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.

Перелік і склад змінних і постійних загально-виробничих витрат установлюються підприємством.

Приклади розподілу загально-виробничих витрат наведено у табл. 6.2.

Бухгалтерськими документами, які є підставою для віднесення витрат до загально-виробничих, виступають:

– по амортизації – “Розрахунок амортизації основних засобів”;

– по виробничих запасах – “Лімітно-забірна картка” (див. зразок 2.8.), “Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів”(див. зразок 2.7.);

– по малоцінних та швидкозношуваних предметах – “Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів” (див. зразок 2.15.);

– грошових коштів – “Видатковий касовий ордер” (див. зразок З. З.), виписка банку (див. зразок 3.18.);

– витрат на відрядження – “Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт” (див. зразок 11.3.);

– робіт і послуг підрядників – “Рахунок-фактура (див. зразок 2.2.)”, “Акт приймання виконаних підрядних робіт”;

– заробітної плати – “Табель обліку використання робочого часу” (див. зразок 5.1.), а також, складена на його підставі “Розрахунково-платіжна відомість”.

Щомісячне списання загально-виробничих витрат оформляється за допомогою розрахунку (довідки), складеного працівником бухгалтерії.

Узагальнення обліку загально-виробничих витрат здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №5, а при спрощеній формі обліку – у розділі II Відомості 5-М (див. дод. А 5).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік загально-виробничих витрат - Бухгалтерський облік