Оборотні засоби

Оборотні засоби – грошові кошти підприємств, фірм, компаній, які авансуються в об’єкти, що використовуються в межах одного відтворювального циклу або в короткотерміновому періоді (до одного року). Такими об’єктами є: запаси сировини, матеріалів, палива, інструменти, виробничий і побутовий інвентар, запаси готової продукції, в т. ч. кошти у незавершених платежах підприємствам – постачальникам, заділи незавершеного будівництва, тара, а також грошові ресурси (дебіторська заборгованість, короткотермінові фінансові вкладення, готівка

та ін.). За джерелами формування О. з. поділяють на власні (чистий прибуток, різноманітні фонди – страхові, цільові, статутний) і залучені (здебільшого кредити банку, боргові зобов’язання та ін.). Розрізняють О. з. нормовані (виробничі запаси, залишки готової продукції на складах, заділи незавершеного будівництва, що плануються підприємством) і ненормовані (відвантажена продукція, грошові кошти й засоби на рахунках). О. з. називають також поточними активами, оборотними фондами. В капіталістичній економіці О. з. набувають специфічної соціально-економічної форми оборотного капіталу. На народних підприємствах вони можуть мати назву “народні оборотні засоби”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Оборотні засоби - Економічний словник