ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ, ЗВЕРТАННЯ, ВСТАВНІ СЛОВА

Повторения, узагальнення й поглиблення вивченого

§ 2. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ, ЗВЕРТАННЯ, ВСТАВНІ СЛОВА

ПРИГАДАЙМО. 1. Які члени речення називають однорідними? 2. Яка роль звертань і вставних слів у мові?

11

І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Доберіть свій варіант заголовка. Поміркуйте, що треба для того, щоб творити красу.

ФЛЕЙТА І ВІТЕР

У саду на лавці сидів Музикант. Він грав на флейті. До його чудової пісні прислухалися і пташки, й дерева, й квіти. Навіть Вітер приліг під кущем і з подивом слухав гру на

флейті. Грав Музикант про сонце, про хмаринку в небі, про жайворонка і про дитячі очі.

Замовкла пісня, поклав Музикант флейту на лаву й пішов до хати. Підвівся Вітер з-під куща, прилетів до флейти та й подув з усієї сили. А флейта не грає. І подумав Вітер: “Чому ж це так? Адже я можу вирвати дуба з корінням, скинути дах із хатини. Чому ж флейта не підкоряється мені, не грає?” (За В. Сухомлинським).

II. Знайдіть однорідні члени речення. Визначте їхню синтаксичну роль та як вони з’єднані між собою. Поясніть уживання розділових знаків.

ІІІ. Доберіть синоніми до виділених слів, скориставшись словником синонімів.

12

І.

Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть однорідні члени речення й узагальнювальні слова відповідно до їхньої синтаксичної ролі. Обгрунтуйте вживання тире або двокрапки.

1. І все навколо витанцьовує і білі лілії і зелений очерет і кучеряві верби і човен (Л. Вишневецький). 2. Обважніле гілля дерев зелень кущів картоплі все ніби порозбухало водою (О. Гончар).

II. Складіть і запишіть речення з однорідними членами й узагальнювальним словом.

13

ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому в першому реченні виділені слова відокремлено комами, а в другому – ні.

1. Зустріч, на щастя, пройшла успішно.

2. Амулет подарували на щастя.

14

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. Поясніть уживання розділових знаків. Прочитайте речення вголос, правильно їх інтонуючи.

1. В(е, и)сна за вушка витягає трави і сонечко на небо підганя (В. Малишко). 2. І сміявся і вигравав і дихав до запамороченая п’янко і лоскотно з(е, и)лений день (Є. Шморгун). 3. Хай буде сад і дер(е, и)во крислате і кіт-воркіт і ще багато див… (Л. Костенко). 4. Спасибі Вам мамо за Ваше т(е, и)пло і довгі недоспані ночі (Д. Луценко). 5. Старенька груша дихає на пальці їй певно снят(ь)ся повні жмені груш (Л. Костенко). 6. Зашуми в(е, и)сною зелен луже теплий вітре шел(е, и)сти в гіл(л)і (А. Малишко).

II. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією. Назвіть у них букви та вимовте звуки.

III. Виконайте усно синтаксичний розбір першого речення.

15

Складіть і запишіть по одному простому реченню: а) з однорідними членами речення; б) з поширеним звертанням; в) зі вставним словом (сполученням). Підкресліть граматичні основи.

16

Виконайте завдання одного з варіантів (на вибір).

ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть опис (5-7 речень) на одну з тем: “Барвінковий край”, “Рідні краєвиди”. Використайте звертання й однорідні члени речення.

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть роздум (5-7 речень) на тему “З чого починається любов до Батьківщини”. Використайте вставні слова й однорідні члени речення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ, ЗВЕРТАННЯ, ВСТАВНІ СЛОВА - Українська мова