Операції банків з цінними паперами

Операції банків з цінними паперами – діяльність банків, пов’язана з кредитуванням під заставу цінних паперів та їх купівлею за власні кошти, розміщенням емітованих цінних паперів, здійсненням банківських інвестицій (що передбачає перехід цінних паперів у власність кредитних інститутів), управління ними на фондовому ринку. З метою привласнення максимальних прибутків комерційний банк купує акції на певний період, що дає йому змогу привласнювати дивіденди; здійснювати контроль за компаніями, контрольний пакет акцій яких він придбав;

провадити арбітражну дилерську діяльність, пов’язану з реалізацією угод купівлі – продажу акцій, облігацій від свого імені за власні кошти із встановленням власних цін з одночасним зобов’язанням здійснити аналогічну операцію за заявленими цінами. Крім цієї стратегічної мети, банк прагне: зменшити кредитний ризик (урівноваженням його високоліквідними цінними паперами); стабілізувати свій прибуток у разі зниження доходів від цих операцій; підтримувати стабільну ліквідність та високу гнучкість банківського портфеля завдяки оперативним змінам структури частини ресурсів у банку щодо цінних паперів та реструктуризації
на основі торгівлі цінними паперами; забезпечити регіональну диверсифікацію; підвищити показники фінансової стійкості балансу банків за рахунок володіння пакетами цінних паперів високої ліквідності та ін. Якщо банк прагне отримати частину прибутків у формі комісійних винагород від операцій з цінними паперами, він здійснює гарантоване розміщення на ринку випусків цінних паперів компаній – емітентів, брокерську діяльність, управління цінними паперами, клірингову діяльність (надає послуги щодо зберігання сертифікатів, цінних паперів, їх обліку та переходу прав на них та ін.), надає консультаційні та інформаційні послуги щодо укладання цивільно-правових угод з цінними паперами між учасниками фондового ринку та ін. З метою формування і збільшення власного капіталу, акумулювання коштів для здійснення активних операцій банк випускає цінні папери, в т. ч. векселі, депозитні та ощадні сертифікати. Важливу роль серед цих операцій відіграють інвестиційні операції – вкладання коштів банку в цінні папери. В інвестиційному портфелі банків виділяють цінні папери банків на інвестиції та на продаж. З метою зменшення загального ризику від інвестиційних операцій попередньо формують портфель інвестиційних пропозицій за такими принципами: оптимальний розподіл коштів банку за видами цінних паперів залежно від ступеня прибутковості; урахування кон’юнктури ринку (зокрема, фінансового ринку, періоду обігу цінних паперів, коливань відсоткових ставок тощо, необхідності оперативної реструктуризації інвестиційного портфеля). Найдосконалішими об’єктами інвестування в цінні папери є акції та облігації. Серед операцій банків з цінними паперами певну роль відіграють операції з векселями: кредитні, й торговельні, гарантійні, розрахункові, комісійні та довірчі операції, врахування векселів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Операції банків з цінними паперами - Економічний словник