ОРФОГРАМА. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛОВА З РЯДКА В РЯДОК

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 27. ОРФОГРАМА. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛОВА З РЯДКА В РЯДОК

Про те, як під час написання слів користуємося правилами, як перенести слово з рядка в рядок, а також про те, чому деякі слова не можна переносити

210 ПРИГАДАЙМО. Які орфограми ви знаєте з початкових класів?

211 І. Прочитайте текст, правильно наголошуючи слова. Визначте його тему та мікротеми. Що нового ви довідалися?

КАЗКА ВІД ШЕНБОРНА

У розкішному парку села Чинадієвого, що на Закарпатті, ховається справжнє казкове диво – замок

Шенборн. Спочатку з-за крон дерев з’являється висока башта, прикрашена годинником і родинними гербами, а потім – нижчі башти, чудово оздоблені вікна та входи.

А починалося все з дерев’яного мисливського будиночка в мальовничому урочищі, куди графи Шенборни приїжджали на полювання. У 1840 році на місці цієї хатинки вони звели мурований замок у романтичному стилі.

ОРФОГРАМА. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛОВА З РЯДКА В РЯДОК

Замок Шенборн

ОРФОГРАМА. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛОВА З РЯДКА В РЯДОК

*Вітраж – малюнок на склі або візерунок з кольорового скла.

II. Зверніть увагу на підкреслені орфограми. Укажіть слова з вивченими орфограмами, поясніть написання.

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ.

Тема для розмови – “Мої враження від замку (палацу, собору, парку, міста тощо), у якому довелося побувати”. Під час спілкування намагайтеся правильно вимовляти звуки та наголошувати слова, робити необхідні паузи.

Орфограма

Правильне написання за відповідним правилом або за традицією, яке обирається з кількох можливих, називають орфограмою.

Словник

Довідником правильного написання слів служить орфографічний словник.

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що знайомий попросив вас розмістити на спеціальному сайті в Інтернеті оголошення про продаж будинку. Для цього потрібно спочатку надрукувати текст, який приніс ваш знайомий. Проте, як виявилося, в деяких словах є пропуски. Які букви (знаки) треба вставити на місці пропусків у словах?

ОРФОГРАМА. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛОВА З РЯДКА В РЯДОК

214 ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому невеличке слово олія можна поділити аж на три склади, але перенести з рядка в рядок не можна.

Перенос слова

Частини слів з рядка в рядок переносимо за складами. НАПРИКЛАД: ком-байн, ко-ло-дязь. При цьому потрібно дотримуватися викладених нижче правил.

ОРФОГРАМА. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛОВА З РЯДКА В РЯДОК

У решті випадків, які не підходять під викладені вище правила, можна довільно переносити слова за складами. НАПРИКЛАД: Дні-про й Дніп-ро; сестра й сестра; суспіль-ство й суспільст-во; зем-ля і зе-мля; жит-тя і жи-ття.

Зверніть увагу

He спід плутати правила поділу слова на склади з правилами переносу. Порівняймо:

Поділ на склади

Частини для переносу

О – зе – ро

Озе – ро

Орфограма

Перенос слів з рядка в рядок

215 Визначте, за яким правилом у кожній групі слова поділено на частини для переносу. Доберіть до кожної групи 1-2 аналогічних приклади і запишіть.

1. Си-джу, гу-дзик. 2. Мово-знавство, старо-слов’янський.

3. Буль-йон, братньо-го. 4. Даль-ній, від’-ємний. 5. Обо-рона, озе-ро.

216 І. Поділіть слова на частини для переносу (де це можливо) і запишіть. ЗРАЗОК Ін-тер-нет.

Потривожити, ходжу, віджити, підземний, 4 кг, алея, М. Коцюбинський, бездоріжжя, земля, гудзик, птаство, краєзнавство, обкласти, землетрус, витрачати, дальній, надзвичайний, бур’ян, низько, академія, далекосхідний, Десна, вишня, український, 2014 p., п’ятигранний, район, визнати.

II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Укажіть кількість звуків і букв у кожному з них.

217 Спочатку поділіть подані слова на склади, а потім – на частини для переносу (де це можливо). Запишіть слова парами (за зразком). Чи завжди збігається кількість складів у слові з кількістю частин, які можна переносити? Чому?

ЗРАЗОК. Я/го/да – яго-да.

Орач, мрія, зумію, олівець, міський, п’ятнадцятий, Азія, вишня, оберіг.

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання.

Перевірте виконання, користуючись відповідями в додатках.

1. Підкреслепа буква позначає твердий звук у кожному слові рядка

ОРФОГРАМА. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛОВА З РЯДКА В РЯДОК

2. Усі приголосні дзвінкі в обох словах рядка

А файл, зуб В база, скайп

Б дуб, гедзь Г дощ, джаз

3. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А джазовий, їстоньки, підйомний

Б дзвякає, яблунька, родючий

В кав’ярня, щирість, учениця

Г онлайновий, тьмяний, гущавінь

4. На другий склад падає наголос у кожному слові рядка

А новий, листопад В обруч, дочка

Б чотирнадцять, нести Г спина, швидкий

5. Правильно поділено на частини для переносу кожне слово рядка

А знайом-ство, раннь-ого, природо-знавство

Б Вінни-ця, про-цвітания, вод-жу

В новот-вір, знан-ня, дер-жава

Г хлібо-піч, баталь-йон, Дні-про

6. Виконайте фонетичний розбір слова тюльпан.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОРФОГРАМА. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛОВА З РЯДКА В РЯДОК - Українська мова