Органи держави

Частина перша

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 2. Загальна характеристика держави та державної влади

3. Органи держави.

Виконання багатьох функцій держави покладається на спеціально створені органи держави. Орган держави – це особа або орган, які виступають від імені держави, мають певні владні повноваження відповідно до свого призначення. До органів нашої держави, зокрема, належать Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, суди тощо.

Висловіть свою думку, що спільного в цих органах держави.

Усі органи

держави мають спільні риси й характерні для них ознаки. Вони створюються для виконання державних функцій. Кожний дер­жавний орган має державно-владні повноваження. Це означає, що орган держави діє від її імені, може приймати певні рішення, іноді навіть застосовувати примус щодо тих, хто не хоче виконувати ці рішення добровільно. Державний орган діє в порядку, установленому законом. Існує чимало державних органів, усі вони взаємопов’язані і мають певне підпорядкування. При цьому державні органи утворю­ють єдину, цілісну систему, яку називають апаратом держави.

Усі органи держави діють на основі законності

й гуманізму. Вони повинні діяти в інтересах людини, забезпечуючи її права й свободи.

Частина державних органів створюється безпосередньо народом шляхом виборів – це, наприклад, Верховна Рада України, Президент України тощо. Такі органи називають первинними. Інші створюють ці первинні органи – Верховна Рада України обирає уряд, президент призначає суддів – такі органи називають похідними, вони підзвітні тим органам, які їх створили. Органи державної влади також можуть бути виборними й призначуваними. За характером і змістом діяль­ності органи влади поділяють на органи законодавчої, виконавчої та судової влади. Органи держави відрізняються за територією, на якій вони діють (загальнодержавні й місцеві), за часом дії (постійні й тимчасові), за своїм складом (одноособові й колегіальні).

Згадайте з практичного курсу правознавства, який ви вивчали в 9 класі, які завдання виконують органи законодавчої, виконавчої й судової влади. Які органи належать до законодавчої, виконавчої й судової влади в Україні?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Органи держави - Правознавство