Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу фізичної географії материків і океанів 7 клас 12-річної школи

ДОДАТКИ

Додаток 1

Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу фізичної географії материків і океанів 7 клас 12-річної школи

Загальний № уроку

№ уроку в темі

Тема уроку

Дата проведення

Вступ (5 год.)

1

1

Вступ. Предмет вивчення “Географії материків і океанів”. Тематичні карти і робота з ними

2

2

Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень

3

3

Практичні

роботи № 1, 2. Аналіз тематичних карт (часових поясів, будови земної кори) з метою виявлення основних географічних закономірностей

4

4

Практична робота № 3. Аналіз тематичних карт (кліматичних поясів і областей) з метою виявлення основних географічних закономірностей

5

5

Практична робота № 4. Аналіз тематичних карт (географічних поясів і природних зон) з метою виявлення основних географічних закономірностей

Розділ І. ОКЕАНИ (11 год.)

Тема 1. Тихий океан. Океанія (2 год.)

6

1

Загальні

відомості. Тихий океан – найбільший океан Землі. Географічне положення. Історія дослідження. Особливості будови дна океану.

Кліматичні пояси і типи клімату. Течії. Органічний світ і закономірності його поширення. Багатства Тихого океану

7

2

Океанія. Особливості фізико-географічного положення. Острови, їх походження. Заселення Океанії. Сучасне населення і країни в Океанії. Проблема забруднення вод Тихого океану. Екологічні проблеми Океанії

Тема 2. Атлантичний океан (2 год.)

8

1

Особливості географічного положення та кордони океану. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Атлантичного і Тихого океанів. Дослідження Атлантичного океану. Будова та рельєф дна

9

2

Кліматичні пояси, типи клімату. Водні маси. Органічний світ. Природні багатства океану. Проблема забруднення вод

Тема 3. Індійський океан (2 год.)

10

1

Особливості географічного положення. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Індійського і Тихого океанів. Дослідження Індійського океану.

Рельєф дна. Особливості природи океану: високі температура і солоність вод, система морських течій

11

2

Своєрідність органічного світу. Природні багатства. Вплив океану на природу материка в прибережній частині.

Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану

Тема 4. Північний Льодовитий океан (2 год.)

12

1

Загальні відомості. Північний Льодовитий океан – найменший океан на Землі. Географічне положення. Дослідження океану та Арктики в цілому. Особливості рельєфу дна. Клімат океану в зв’язку із розташуванням океану у високих широтах. Течії. Льодовий режим. Своєрідність органічного світу. Проблеми охорони природи океану

13

2

Практична робота № 5. Нанесення на контурну карту географічної номенклатури Світового океану

14

3

Практична робота № 6. Складання комплексної порівняльної характеристики двох океанів (за вибором)

15

4

Узагальнення, систематизація та корекція знань, вмінь та навичок учнів

16

5

Тематичне оцінювання № 1

Розділ II. МАТЕРИКИ (50 год.)

Тема 5. Африка (10 год.)

17

1

Особливості географічного положення материка, елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння Африки.

Практична робота № 7. Визначення географічних координат крайніх точок Африки. Практична робота № 8. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка (протягом вивчення теми)

18

2

Геологічна будова. Східно-Африканські розломи земної кори. Рельєф материка: рівнини, гори, плоскогір’я, нагір’я. Закономірності розміщення корисних копалин.

19

3

Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату

20

4

Води суходолу: головні річкові системи, озера, підземні води, їх гідрологічні особливості, значення для природи та населення.

21

5

Специфічність грунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їх розміщення

22

6

Практична робота № 9. Складання порівняльної характеристики двох природних зон Африки (за вибором)

23

7

Національні парки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми

24

8

Населення. Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами африканського континенту

25

9

Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів

26

10

Тематичне оцінювання № 2

Тема 6. Австралія (4 год.)

27

1

Австралія – найменший материк Землі. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії, їх порівняння з Африкою.

Практична робота № 8. Нанесення географічних об’єктів на контурну карту материка (протягом вивчення теми)

28

2

Загальні особливості клімату. Сухість клімату, її основні причини. Кліматичні пояси та типи клімату Австралії. Води суходолу

29

3

Особливості грунтово-рослинного покриву і тваринного світу, його своєрідність і унікальність. Природні зони. Зміна природи людиною

30

4

Населення, його склад та розміщення. Австралійський Союз – єдина держава на материку. Україна і Австралія

Тема 7. Південна Америка (8 год.)

31

1

Загальні відомості. Особливості географічного положення. Дослідження і освоєння материка.

Практична робота № 8. Нанесення географічних об’єктів на контурну карту материка (протягом вивчення теми)

32

2

Геологічна будова. Основні форми рельєфу Південної Америки. Закономірності поширення родовищ корисних копалин

33

3

Своєрідність клімату у зв’язку з рухами повітряних мас. Південна Америка – найвологіший материк світу. Кліматичні пояси і області

34

4

Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу. Води суходолу. Найбільші річкові системи

35

5

Своєрідність органічного світу материка. Природні зони. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплексів людиною. Сучасні екологічні проблеми

36

6

Населення, його расовий склад та розміщення. Походження та формування сучасного населення Південної Америки. Політична карта. Основні держави. Україна і країни Південної Америки

37

7

Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів

38

8

Тематичне оцінювання № 3

Тема 8. Антарктида (3 год.)

39

1

Антарктида й Антарктика. Особливості водних мас Південного океану. Антарктида – льодовий материк планети. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка, його розміри. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка

40

2

Будова поверхні. Лід Антарктиди, підлідний рельєф.

Кліматичні умови. Антарктида – найхолод – ніший материк Землі.

Рослинність і тваринний світ. Природні багатства Антарктиди, проблеми їх використання

41

3

Міжнародне співробітництво у вивченні Антарктики й охороні її природи. Українська дослідна станція “Академік Вернадський”. Практична робота № 8. Нанесення географічних об’єктів на контурну карту материка (протягом вивчення теми)

Тема 9. Північна америка (9 год.)

42

1

Загальні відомості. Своєрідність природи материка, пов’язана з його географічним положенням. Історія відкриття та освоєння Північної Америки

43

2

Геологічна будова та рельєф, їх порівняння з Південною Америкою. Роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення

44

3

Чинники формування клімату Північної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату

45

4

Води суходолу. Основні річкові системи. Великі озера, їх походження.

Практична робота № 10. Складання комплексної характеристики однієї з річок материка (за типовим планом)

46

5

Рослинність і тваринний світ. Особливості природної зональності материка. Висотна поясність Кордільєр.

Приклади впливу діяльності людини на природу. Стихійні явища природи та їх наслідки. Заповідники і національні парки

47

6

Населення. його расовий і етнічний склад. Особливості заселення Північної Америки. Політична карта. Держави. Зв’язки України з країнами Північної Америки

48

7

Практична робота № 8. Нанесення географічних об’єктів на контурну карту материка

49

8

Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів

50

9

Тематичне оцінювання № 4

Тема 10. Євразія (15 год.)

51

1

Євразія – найбільший материк Землі. Фізико-географічне положення материка, його розміри. Особливості берегової лінії Євразії

52

2

Історія відкриття і дослідження окремих регіонів материка

53

3

Відмінність Євразії за геологічною будовою від інших материків. Давні материкові зледеніння. Сейсмічно активні області

54

4

Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності у рельєфі різних частин материка. Корисні копалини, особливості їх походження

55

5

Особливості формування клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Євразії, їх порівняння з Північною Америкою

56

6

Особливості прояву кліматотворних чинників у зв’язку з географічним положенням та розмірами материка

57

7

Практична робота № 11. Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм

58

8

Внутрішні води, їх розподіл. Найбільші річки та озера Євразії. Основні типи живлення і режиму річок. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння

59

9

Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Грунти, рослинність і тваринний світ природних зон Євразії. Висотна поясність у горах материка

60

10

Зміна природи людиною. Охорона природних комплексів Євразії

61

11

Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку

62

12

Сучасна політична карта Євразії. Найбільші держави країни. Україна серед держав Євразії

63

13

Практична робота № 8. Нанесення географічних об’єктів на контурну карту материка

64

14

Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів

65

15

Тематичне оцінювання № 5

Розділ III. ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ (3 год.)

Тема 11. Взаємодія людини і природи (1 год.)

66

1

Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Використання природних ресурсів, наслідки природокористування. Зміна взаємозв’язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природі. Антропогенні природні комплекси

Тема 12. Екологічні проблеми материків і океанів. Комплексна проблема забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, їх основні джерела надходження (2 год.)

67

1

Необхідність міжнародного співробітництва у вирішенні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи. Практична робота № 12. Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їх надходження

68

2

Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів

69

3

Тематичне оцінювання № 6 (Семестрова контрольна робота)

70

4

Повторення вивченого в 7 класі

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу фізичної географії материків і океанів 7 клас 12-річної школи - Плани-конспекти уроків по географії