Основи конституційного права

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 12. Конституційне право України

1. Основи конституційного права.

Однією з найважливіших галузей права будь-якої держави є конституційне право. Конституційне право – галузь, яка є сукупністю норм, що закріплюють основи конституційного ладу в Україні, правовий статус людини й громадянина, регулюють суспільні відносини, пов’язані з формуванням і діяльністю органів державної влади, місцевого самоврядування.

Норми конституційного права визначають порядок обрання, призначення

посадових осіб, органів державної влади, місцевого самоврядування, визначають порядок їх діяльності й взаємодії. Нормами цієї галузі визначено компетенцію, повноваження орга­нів державної влади. Саме конституційне право визначає правовий статус людини й громадянина, його права, свободи й обов’язки.

Конституційне право мас певні особливості порівняно з іншими галузями права. Так, його норми, закріплені в Конституції України, мають найвищу юридичну силу, тобто мають перевагу перед нор­мами інших галузей права. Як видно з переліку відносин, які регу­люються цією галуззю права, це найважливіші суспільні відносини.

Більше того, саме норми конституційного права є основою для створення норм багатьох інших галузей, які обов’язково мають ура­ховувати норми конституційного права. Інакше кажучи, норми конституційного права в багатьох випадках мають установчий характер.

Пригадайте, які елементи, крім галузей, містить система права.

До складу конституційного права, як і будь-якої іншої галузі, належать правові інститути. Серед правових інститутів конституційного права – інститути виборчою права, громадянства, окремі інститути регулюють правовий статус громадян, їхні права та обов’язки, визначають порядок діяльності кожного з органів державної влади, місцевого самоврядування, судів тощо.

Конституційне право має свої джерела.

Основним джерелом конституційного права України є Конституція – Основний Закон України.

З курсу правознавства 9 класу прига­дайте. які особливості має Конституція України як Основний Закон держави.

Джерелами конституційного права є та­кож Конституція Автономної Республіки Крим, закони України, нормативні акти Вер­ховної Ради України, Президента України тощо. Джерелом конституційного права є та­кож чинні міжнародні договори, укладені відповідно до законодавства України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Основи конституційного права - Правознавство