ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В СУФІКСАХ

СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

Урок № 66.

ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В СУФІКСАХ

Мета: повторити та узагальнити знання учнів про написання суфіксів і удосконалити відповідні орфографічні навички; розвивати вміння співставляти мовні явища, робити висновки та користуватися ними на практиці; виховувати культуру письма, культуру розумової праці, культуру спілкування в процесі пізнавальної діяльності.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Морфологія: частини мови.

Словотвір: творення частин мови.

Синтаксис: словосполучення, речення,

текст.

Культура мова, і стилістика: стилістична роль суфіксів, функціональні стилі мовлення.

Міжпредметні зв’язки: російська мова.

Тип уроку: урок поглиблення знань та засвоєння нових аспектів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку

III. Актуалізація опорних знань із правопису суфіксів

Робота з узагаяьнювальною таблицею

> Користуючись таблицею, повторіть правопис суфіксів.

Умови

Суфікси

Правило

Приклади

Загальні правила правопису,

у тому числі і суфіксів

-аль-, – тель-, ість-, – ець

М’який знак пишеться після м’яких приголосних у кінці слів

Скрипаль; мислитель; ніжність; молодець

Правопис суфіксів іменників

-альник – ильник-, – івальник-, – иськ-, – іськ-

М’який знак пишеться після м’яких приголосних перед твердими

Начальник; прихильник; уболівальник; хлопчисько

Правопис суфіксів прикметників

-ськ-, – зьк-, – цьк-, – оньк-,

-еньк-, – есеньк-, – ісіньк-,

-юсіньк-

М’який знак пишеться

Український; запорізький; вінницький;

Дівчинонька; рідненька; яснесенький;

Гарнісінький; малюсінький

Суфікси іменників

-ичок-

Від іменників із суфіксом – ик-;

Вогник – вогничок

-ичк-

Із суфіксом – иц-;

Травиця – травичка

-ячк-

Від іменників середнього роду на – я з пестливим значенням;

Пір’я – пір’ячко

-очок-, – ечок – (-єчок-),

-ечк – (-єчк-)

Від інших іменників;

Садочок; вершечок; краєчок; річечка; лієчка

-ив-

Зі значенням продукту праці

Печиво, прядиво

Суфікси прикметників

-ев – (-єв-), – ов-

Після твердих та м’яких приголосних;

-ов – також після шиплячих, якщо наголос на закінченні, та після й;

Казковий; малиновий; дощовий; крайовий;

Квітневий; грушевий; життєвий

-уват-, – юват-,

Для вияву неповної ознаки;

Довгуватий; синюватий

-оват-

Під наголосом;

Плисковатий

-овит-

Вказує на високий ступінь ознаки;

Гордовитий; талановитий

Дієслівні суфікси

-ова-

Коли наголос на першому голосному в суфіксі;

Надрукований; сформований

-ува – (-юва-)

Коли наголос на іншому голосному в слові

Вивершувати – вивершуваний; копіювати

Дієприкметникові суфікси

-ен – (-єн )

Пишуться з одним н

Побілений; присвоєний

IV. Повторення і закріплення навичок правопису суфіксів

Тренувальні вправи

> Утворіть нові слова з допомогою зазначених суфіксів, поясніть їх правопис.

1) – очк-, – ечк-, – ичк-, – ячк (іменники). Берег, сонце, внук, Рая, доня, батько, пшениця, книга, здоров’я, десятикласниця, літо, розумниця, серце, волосся, канарейка;

2) – ов-, – ев – (-єв-) (прикметники). Ромашка, жолудь, калій, підсумок, борщ, замша, яблуня, граб, соя, вишня, дуб, лід, слива;

3) – ае – (іменники). Плести, місити, мережити, морозити, палити, марити;

4) – уват – (-юват ) (прикметники). Коричневий, сирий, кислий, малий, синій, сизий, пізній, солоний.

> Перекладіть українською мовою; запишіть, підкресліть суфікси дієслів і поясніть їх правопис.

Копировать, иллюстрировать, бронировать, дозировать, телефонировать, контролировать, маршировать, информировать, комментировать, тренировать, завоевывать.

> 3 поданими словами складіть словосполучення, запишіть їх, вставляючи пропущені букви е (є), о (ьо), йо; виділіть у цих словах суфікси і поясніть їх правопис.

Бо..вий, квітн..вий, ключ..вий, нул..вий, деш..вий, черепах..вий, алич..вий, раді..вий, емал..вий, га..вий, кизил..вий, вермішел..вий, овоч..вий.

> Перекладіть слова українською мовою, запишіть. Виділіть суфікси іменників, прикметників, дієприкметників і поясніть їх правопис.

Деревянный, несравненный, соломенный, распроданный, гречневый, организованность, бессонница, стоклянный, вежливость, воссозданный, собранный, преданность, военкомат, безветренный, печенье.

> 3 допомогою префіксів і суфіксів утворіть прикметники і дієприкметники; поясніть їх правопис.

Без – (ім’я, сон, дн, о, захист, підстава).

Роз – (нести, сипати, чистити, брати, стелити, в’язати).

Під – (жарити, креслити, пушити, гнати, сікти).

Від – (значити, ломити, гнути, дати, правити).

Об – (вітрити, городити, плести, бити, мостити, морозити).

> Виразно прочитайте текст. Яка основна думка його? Складіть план тексту. Усно перекажіть за планом. Випишіть 7-10 слів із суфіксами і поясніть їх правопис.

МОВА – ІНСТРУМЕНТ ЧАРІВНИЙ І ТОНКИЙ

Людина може володіти кількома мовами, залежно від її здібностей, нахилів і прагнень, але найкраще, найдосконаліше вона має володіти, звичайно, рідною мовою. І не не тільки тому, що цією мовою, засвоївши її змалку, вона користується повсякденно, а й тому, що рідна мова невід’ємна частина Батьківщини, голос свого народу й чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються найтонші й найніжніші струни душі.

Мова – це щось далеко більше за зв’язок між людьми, це – відбиток свідомості, це – вияв самої особистості. З того, як говорить людина, молена уявити собі її загальний розвиток, освіту й культурний рівень. Що культурнішою вона є, то розвиненішою і лексично багатшою буде її мова, розмаїтішою вживання прислів’їв, приказок. У природі не буває людей, які визначались би високим інтелектом і водночас примітивною мовою.

Боротьба за чистоту й високу мовну культуру – це боротьба за культуру взагалі. Дбати про очищення мови від усього засмічення й за дальше піднесення її рівня це обов’язок усього суспільства, не кажучи вясе про тих людей, які безпосередньо працюють над мовою – учених-мовознавців, письменників, журналістів, дикторів, працівників редакцій і видавців, викладачів рідної мови (За Б. Антоненком-Давидовичем).

VI. Підсумок уроку

> Підкреслити важливість постійної роботи над підвищенням власної культури мовлення як усного, так і писемного.

VII. Домашнє завдання

> Від слів вітер, зелень, холод утворіть за допомогою суфіксів слова з новим значенням і з новим відтінком у значенні.

Зразок. Береза – березняк; берізка, берізочка, берізонька (здрібнілість, пестливість); березище (згрубілість).

> Увести по одному слову кожного значення чи відтінку в речення і записати.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В СУФІКСАХ - Плани-конспекти уроків по українській мові