ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ Ч. ДАРВІНА

Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ЕВОЛЮЦІЯ. ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ Ч. ДАРВІНА

Автором наукової теорії еволюції є англійський натураліст Чарльз Дарвін (1809-1882). Історичною заслугою Дарвіна є не встановлення самого факту еволюції, а відкриття основних причин і рушійних її сил. Він ввів термін “природний добір” і довів, що основою для природного добору й еволюції є спадкова мінливість організмів. Результатом його багаторічної роботи є книга “Походження видів шляхом природного добору” (1859). У 1871 р. вийшла у світ інша його велика праця “Походження людини і статевий добір”.

Основними рушійними силами еволюції Ч. Дарвін назвав спадкову мінливість, боротьбу за існування і природний добір. Вихідним положенням вчення Дарвіна було його твердження про мінливість організмів. Він виділив групову, або визначену, мінливість, що не успадковується і знаходиться у прямій залежності від факторів середовища. Другий тип мінливості – індивідуальна, або невизначена, що виникає в окремих організмів у результаті невизначених впливів середовища на кожну особину й успадковується. Саме ця мінливість лежить в основі різноманітності особин.

Спостерігаючи та аналізуючи одну з основних властивостей всього живого – здатність до необмеженого розмноження, Дарвін зробив висновок про існування фактора, що перешкоджає перенаселенню й обмежує чисельність особин. Висновок: інтенсивність розмноження, а також обмеженість природних ресурсів і засобів життя призводять до боротьби за існування.

Наявність мінливостей в організмів, їхня неоднорідність і боротьба за існування призводять до виживання найбільш пристосованих і знищення менш пристосованих особин. Висновок: у природі діє природний добір, що сприяє нагромадженню корисних ознак, передачі і закріпленню їх у потомстві. Ідея природного добору виникла у Дарвіна на основі спостережень за штучним добором і селекцією тварин. За вченням Дарвіна, результатом природного добору у природі з’явилися: 1) різномнітні пристосування організмів; 2) мінливість, еволюція організмів; 3) утворення нових видів. Видоутворення відбувається на основі дивергенції ознак.

Дивергенція – розходження ознак у межах виду, що виникає під дією природного добору. Найбільші переваги до виживання мають особини з крайніми ознаками, тоді як особини з середніми, схожими, ознаками гинуть у боротьбі за існування. Організми з відхиленими, крайніми ознаками, можуть дати початок новим підвидам і видам. Причиною дивергенції ознак є наявність невизначеної мінливості, внутрішньовидова конкуренція і різнонаправлений характер дії природного добору.

Теорія видоутворення Дарвіна називається монофілетичною – походження видів від спільного предка, вихідного виду. Ч. Дарвін довів історичний розвиток живої природи, пояснив шлях видоутворення, обгрунтував формування пристосувань і їх відносний характер, визначив причини і рушійні сили еволюції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ Ч. ДАРВІНА - Довідник з біології