Основні правила переносу слів – Склад

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Склад

Основні правила переносу слів

Склад – частина слова, яка вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря: О-сінь, я-блу-ко, бар-ві-нок.

У кожному складі обов’язково є лише один Голосний звук, він організовує склад і називається складотворчим. Перед ним і після нього може стояти один і більша кількість приголосних: У-чи-тель, о-же-ледь. У слові стільки складів, скільки голосних звуків, тому слова бувають Односкладові (Мир, хід), Двоскладові (Пе-ро, зо-шит), ТрискладовІ (Пе-ре-дзвін,

роз-пис-ка) і Багатоскладові (Від-ре-мон-ту-ва-ти, ор-га-ні-зо-ву-ва-ти).

Склад, що закінчується на голосний звук, називається Відкритим (Пе-ре-мо-га, пра-ця), а склад, що закінчується приголосним,- Закритим (Сіль, май-стер, від-літ).

З поділом слова на склади пов’язані правила переносу слів. Слова з рядка на рядок переносяться переважно так, як у вимові вони діляться на склади: Віль-но, пар-та, по-дзво-ни-ти, кар̓ – єр.

Але існує ряд обмежень:

1. Одна буква не залишається в попередньому і не переноситься в наступний рядок, навіть якщо вона позначає склад. Трискладове слово огірок можна перенести тільки так: Огі-рок,

а такі двоскладові і трискладові слова, як Овес, олень, моя, Азія і подібні, не можна ділити для переносу.

2. Не можна розривати Дж, дз, якщо вони передають у слові один звук: Хо-джу (а не Ход-жу), Кукуру-дза (а не Кукуруд-за), Гу-дзик (а не Гуд-зик). Якщо Дж, дз позначають два звуки (на межі префікса і кореня), то їх слід розривати: Під-живити, над-земний.

3. Апостроф і м’який знак при переносі не відокремлюються від попередньої літери: Бур’-ян (а не Бур-‘ян), Низь-кий (а не Низ-ький).

4. Під час переносу не слід відривати від кореня першу літеру, що позначає приголосний звук: При-кріпити (а не Прик-ріпити), Роз-в’язати (а не Розв’-язати).

5. Так само не варто відривати від префікса букву на позначення приголосного, якщо корінь теж починається з приголосного: Під-писАти (а не Пі-дписати), Роз-повісти (а не Ро-зповісти).

6. При переносі складних слів не можна залишати в попередньому рядку букв попередньої частини, якщо вони не становлять складу: Вище-згаданий (а не Вищез-гаданий), Овоче-сховище (а не Овочес-ховище), Чорно-бривий (а не Чорноб-ривий).

7. Скорочення завжди треба залишати з тими словами, яких вони стосуються: І. Ф. Квітка-Основ’яненко, П. Омельченко, 10 га, б см, 2010 p., 50 т.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Основні правила переносу слів – Склад - Довідник з української мови