Особливості розміщення галузей машинобудування

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО

Тема 7. МАШИНОБУДУВАННЯ

§21. Особливості розміщення галузей машинобудування

Географічна розминка

Поміркуйте, який з відомих вам чинників найбільше може впливати на розміщення галузей і підприємств машинобудування.

З’ясуйте в розмові з батьками, які підприємства машинобудування працюють чи працювали колись у вашій місцевості, області.

Чинники розвитку і розміщення. Машинобудування належить до галузей так званого вільного розміщення, оскільки на нього менше, ніж на інші галузі, впливають природні

умови й ресурси. Однак є чинники, без урахування яких воно не може ефективно розвиватися. Так, машинобудування порівняно з іншими галузями промисловості потребує більше кваліфікованих кадрів. На висококваліфіковані трудові ресурси насамперед орієнтуються електронне й електротехнічне машинобудування. До того ж виробництво найпрогресивнішої техніки є не лише трудомістким, а й наукомістким, тому воно зосереджене в районах з високорозвинутою науковою базою.

Від наявності сировини залежить розвиток металомістких галузей – енергетичного машинобудування, виробництва металургійного й гірничого обладнання

тощо. Найефективнішим є розміщення машинобудівних підприємств поблизу джерел сировини і споживача. За таких умов вартість машин і обладнання істотно зменшується завдяки скороченню транспортних витрат на перевезення сировини й готових виробів.

Серед економічних чинників, які відіграють значну роль у розміщенні підприємств машинобудування, треба назвати спеціалізацію й умови кооперування, зокрема транспортний чинник – витрати на транспортування окремих деталей, вузлів і механізмів, сировини чи готової продукції.

На сучасному етапі розвитку світового господарства на розвиток і розміщення машинобудування значно впливає наявність ринків збуту готової продукції й міжнародна спеціалізація і кооперування в цьому комплексі. У сучасних умовах стає вигідно вивозити не тільки готову продукцію, а й переносити виробництва в ті країни, де є попит на певну продукцію.

Україна і світ

Міжнародна інтеграція в машинобудуванні. Нині багато провідних фірм автомобільної промисловості США, Японії, ФРН, Республіки Корея та інших країн розміщують свої підприємства в тих країнах, де є більше можливостей для реалізації своїх товарів. Такою країною поступово стає й Україна, де присутні іноземні інвестори щодо складання автомобілів різних марок. Для України незаперечними досягненнями, з якими можна вийти на зовнішній ринок, є виробництво авіакосмічної техніки, окремих видів енергетичної, електротехнічної продукції та суднобудування.

Особливості розміщення галузей машинобудування

Розміщення машинобудування. Підприємства машинобудування зосереджені нині переважно в областях з високим рівнем розвитку науково-дослідної та сировинної бази, з достатньою кількістю кваліфікованих кадрів. Так, найбільше підприємств машинобудування розташовано в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській областях і в м. Києві (мал. 62). На них припадає понад 70 % виробництва продукції машинобудування. На дещо нижчих позиціях перебувають Луганська, Одеська, Миколаївська області, де за останні роки обсяги виробництва скоротилися. Особливо низькою є частка машинобудування більшості західних областей України.

Практичне завдання

Визначте, які галузі машинобудування переважають у різних областях України, користуючись картосхемою (мал. 62).

Виробництво металургійного, гірничошахтного, підйомно-транспортного й енергетичного устаткування, для яких характерні висока металомісткість, але низька трудомісткість і транспортабельність продукції, орієнтуються у розміщенні на сировинну базу – на металургійні підприємства. Тому виробництво металургійного устаткування зосереджене в Донецькому і Придніпровському промислових районах. Його центрами є міста Ново-Краматорськ, Дебальцеве, Стаханов.

Заводи гірничошахтного і бурового устаткування розміщені поблизу вугільної промисловості Донбасу, рудної бази Придніпров’я, районів видобутку нафти і газу, які є споживачами продукції цих заводів. Його центрами є міста Торез, Донецьк, Горлівка. Найбільші підприємства підйомно-транспортного машинобудування розташовані в Дніпропетровську, Харкові, Одесі. Центрами енергетичного машинобудування є Харків, Дніпропетровськ, Мелітополь. Найважливішими центрами виробництва важких верстатів і ковальсько-пресового обладнання є Краматорськ, Харків, Кривій Ріг, Дніпропетровськ.

Транспортне і сільськогосподарське машинобудування, виробництво промислового та будівельного обладнання також орієнтуються здебільшого на споживача готової продукції (за винятком тих виробів, які відзначаються абсолютною транспортабельністю). Так, промислові електровози випускають у Дніпропетровську. В багатьох інших містах – Києві, Львові, Полтаві, Одесі, Запоріжжі – працюють заводи з ремонту тепловозів. Залізничні вагони виробляють у Кременчуці та Дніпродзержинську, великовантажні вагони – у Стаханові, а в Маріуполі налагоджено виробництво металевих вагонів-цистерн.

Суднобудування і судноремонт розвинені в Одесі, Іллічівську, Севастополі, Керчі, Маріуполі. Суднобудівні заводи Херсона спеціалізуються на випуску океанських і морських суден, доків для морських портів і портових кранів. Річкове суднобудування розвинене в Києві, де будують пасажирські і буксирні судна та рефрижератори. У Херсоні випускають катери, земснаряди та судна озерного типу.

Найбільшими центрами сільськогосподарського машинобудування є Харків, де виробляють трактори, Кіровоград, який спеціалізується на випуску сівалок, Дніпропетровськ, де зосереджене виробництво бурякозбиральних комбайнів, Одеса, що виробляє тракторні плуги, Херсон, в якому виробляють кукурудзозбиральні та зернозбиральні комбайни.

Особливості розміщення галузей машинобудування

Мал. 63. Тролейбуси – продукція Луцького автомобільного заводу

Особливості розміщення галузей машинобудування

Мал. 64. Збирання автомобілів на Запорізькому автомобільному заводі

Важливими галузями машинобудування, які орієнтуються при розміщенні на наявність висококваліфікованих трудових ресурсів та наукових баз, є автомобілебудування, авіаційне та космічне машинобудування, верстатобудування, виробництво приладів, точних машин, інструментів, побутових приладів, електронне машинобудування тощо. Частка цих галузей машинобудування в Україні поки що залишається незначною. Нині виробництво наукомісткої і трудомісткої галузей починає формуватися на новій економічній основі із залученням недержавних коштів, імпортних комплектуючих, встановлення кооперативних зв’язків із зарубіжними країнами.

Серед основних центрів автомобілебудування треба виділити Львів, Кременчук, Запоріжжя, Луцьк, Черкаси, Дніпропетровськ. Окрім цих центрів, ще в багатьох областях України за роки незалежності розпочатий розвиток автомобілебудування. Основною причиною цього є значний попит на продукцію галузей серед широких верств населення. Спеціалізацією нових підприємств галузі є випуск вітчизняних тролейбусів (мал. 63), збирання автомобілів іноземних марок (мал. 64), відновлення випуску мотоциклів, мопедів, велосипедів, автозапчастин тощо.

Авіаційна промисловість набула розвитку в Києві та Харкові, де виробляють переважно транспортні літаки (мал. 65). Космічна галузь розвинена в Дніпропетровську. Приладо – та верстатобудування розмістилося в багатьох містах країни, зокрема в Києві, Луцьку, Харкові, Житомирі, Львові, Сумах, Одесі. Засоби обчислювальної техніки виробляють у Києві, Вінниці, Чернівцях, Одесі, Сєвєродонецьку.

Перспективи розвитку. Машинобудівний комплекс України потребує суттєвих структурних і територіальних змін. І від того, як вони здійснюватимуться, залежатиме розвиток усього національного господарства.

Реформування галузі передбачає насамперед створення нових видів підприємств і розширення міжгалузевих зв’язків. Крім того, потрібно урізноманітнювати асортимент продукції машинобудування завдяки підвищенню частки галузей, що виробляють товари народного споживання. Варто також якнайшвидше розвивати нові галузі й випускати нові товари машинобудування, виробництво яких було б менш залежне від імпортних комплектуючих (частка імпортних компонентів в українському машинобудуванні становить понад 40 %, тим часом, наприклад, у Франції – 20 %, Японії – 14 %, у США -9,5 %).

Сучасна стратегія промислової політики в галузі машинобудування має бути спрямована як на потреби внутрішнього ринку, так і на розвиток експортного потенціалу галузі. Нині експорт машинобудування

Особливості розміщення галузей машинобудування

Мал. 65. Літаки АН-124 Руслан та АН 50 – продукція

Авіаційного науково-технічного комплексу ім. O. K. Антонова

Становить близько 9 %, що менше, ніж, наприклад, експорт чорної металургії чи харчової промисловості.

Докорінна модернізація машинобудівних підприємств, їхнє технічне переоснащення з використанням сучасних технологій і значне підвищення якості товарів сприятимуть досягненню продукції машинобудування світових стандартів та їхньої конкурентоспроможності на зовнішньому ринку.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Розміщення галузей і підприємств машинобудування орієнтується переважно на такі чинники: трудовий, науковий, споживчий і сировинний.

Більшість підприємств машинобудування зосереджена в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській областях і в м. Києві, де високий рівень науково-дослідної бази та кваліфікованих кадрів, а також розвинена металургія.

Перспективні напрямки розвитку машинобудування – створення нових видів підприємств і розширення міжгалузевих зв’язків, докорінна модернізація машинобудівних підприємств, розвиток нових галузей і випуск нових товарів, збільшення експортного потенціалу комплексу.

Ключові терміни і поняття

Чинники розміщення машинобудування: трудовий, науковий, споживчий, сировинний наявність ринків збуту готової продукції міжнародна спеціалізація і кооперування

Самоперевірка

Покажіть на конкретних прикладах роль машинобудування щодо входження України у світовий економічний простір.

Поясніть, чому в Україні автомобілебудування почало інтенсивно розвиватися останніми роками.

Порівняйте галузеву структуру машинобудування своєї області з будь-якою сусідньою. Що спільного й відмінного в них?

Наведіть приклади галузей машинобудування, розміщення яких залежить від різних чинників.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Особливості розміщення галузей машинобудування - Географія