ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ. БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ

Морфологія та орфографія.

Іменник

§ 35. ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ. БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ

Про способи творення іменників, а також про написання суфіксів – ив(о), – ен(я), – ичок, – ечок та ін.

ПРИГАДАЙМО. Які є способи творення слів?

289

Розгляньте зразки творення іменників. Зробіть висновок, якими способами творяться іменники.

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ. БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ

Ü вихід <- виходити

Ü ТЮГ <- театр юного глядача

Ü учительська (перехід прикметника в іменник)

290

І. Прочитайте текст. Визначте засоби

зв’язку речень у ньому. Чи є з-поміж цих засобів спільнокореневі іменники?

ГОРОБЕНЯ

Я йшов і збирав хмиз. Раптом помітив горобеня, яке випало з гніздечка. Я взяв пташеня і приклав до вуха. У холодному тільці ледь чутно стукотіло серце…

Повернувшись до намету, я дістав термос і через соломинку капнув у дзьоб горобчику трохи солодкого чаю. Пташенятко швидко опритомніло. А коли я нагодував його гречаною кашею, воно й зовсім ожило (За А. Орлик).

II. Укажіть іменники, яким суфікси надають емоційного забарвлення. Поясніть роль цих слів у тексті.

III. Виконайте словотвірний розбір виділених іменників.

src="/files2/image098_101.jpg" class=""/>

291

І. Утворіть усно від поданих слів іменники вказаним у дужках способом.

1. Вода, мороз (суфіксальним). 2. Щастя (префіксальним). 3. Береза (префіксально-суфіксальним). 4. Підписувати (безафіксним).

II. Два утворених слова (на вибір) розберіть письмово за будовою.

292

Виконайте словотвірний розбір іменників.

Переддень, узбіччя, відрізання, промова, безмежжя, вихід, сутінки, прадід.

293

Хто зможе утворити від слова ліс три іменники? А хто ще більше? Проведіть такий конкурс зі словом дід.

-ив(о)

Суфікс – ив(о), який уживаємо для вираження збірних понять, що означають матеріал або продукт праці, пишемо тільки з и. НАПРИКЛАД: паливо, вариво, печиво. Суфікс – ев(о) пишемо у слові марево.

-ичок

-ичк-

-ечок

-ечк-

Суфікси – ичок, – ичк – бувають тільки в іменниках, що походять від слів із суфіксами – ик-, – иц(я). НАПРИКЛАД: ножичок (від ножик), поличка (від полиця).

В інших випадках уживаємо суфікси з буквою е(є): – ечок, – ечк-. НАПРИКЛАД: вершечок, віконечко.

-енн(я),

-інн(я)

-инн(я)

В іменниках, утворених від дієслів, під наголосом уживаємо суфікс – інн( я), а без наголосу – – енн(я). НАПРИКЛАД: горіння, звільнення.

У збірних іменниках уживаємо суфікс – инн(я). НАПРИКЛАД: картоплиння, гарбузиння. Проте в іменниках каміння, насіння, коріння маємо суфікс – інн(я).

-ен(я)

Суфікс – ен(я) вживаємо в іменниках середнього роду, що означають живих істот. НАПРИКЛАД: каченя, вовченя.

294

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в суфіксі першого іменника пишемо букву е, а другого – букву и.

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ. БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ

ОРФОГРАМА

Букви е, и, і в суфіксах іменників

295

І. Прочитайте іменники. Визначте в них суфікси та обгрунтуйте написання.

1. Морозиво, мереживо.

2. Рушничок, паличка, мішечок, діжечка.

3. Картоплиння, звернення.

II. До кожної групи іменників доберіть приклад з такою самою орфограмою.

296

І. Доберіть до поданих дієслів спільнокореневі іменники із суфіксом – ив(о). Дібрані слова запишіть, підкресліть орфограму.

Пекти, місити, варити, плести.

II. З одним дібраним іменником складіть і запишіть речення.

Пе́чиво

Паливо

Марево

297

Спишіть слова, вставляючи пропущену букву е, и або і. Позначте суфікси та обгрунтуйте написання.

Добр..во, мар..во, пал..во, мороз..во, діж..чка, річ..чка, кош..чок, вогн..чок, вул..чка, лож..чка, піднес..ння, павутиння, гус..ня.

298

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть кожен словниковий диктант із 6 слів на орфограму “букви е, и, і в суфіксах іменників”. Продиктуйте свій диктант однокласнику (однокласниці), перевірте написання.

299

І. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви е або и, а також розділові знаки. Підкресліть вивчені орфограми й пунктограми.

1. Роси, роси дощику ярину, рости, рости жит..чко на лану (Олександр Олесь). 2. Ти зозул..чко сива ти нас розвеселила (Нар. творчість). 3. На лож..чку та покуштуй горош..чку (Скоромовка). 4. Наша топол..чка здавалася нам найкращою від усіх топольок яворків та кл..ночків (М. Магера). 5. Від напруження в Тамари зашуміло в голові замигтіло в очах (А. Хижняк). 6. Крізь мережево листя і цвіту глибоко голубіє небо (В. Винниченко).

II. Знайдіть іменники – назви істот.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ. БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ - Українська мова
« 
 »