Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів складних речень

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ

§ 6. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів складних речень

Про стилістичні особливості складносурядних. складнопідрядних і безсполучникових складних речень, а також про ром інтонації в мовленні

Пригадайте

Чим сполучникові речення відрізняються від безсполучникових?

– Чим складносурядні речення відрізняються від складнопідрядних?

Прочитайте уривки з текстів. Визначте, до якого стилю мовлення належить

кожен з них. Які види речень використано в кожному уривку для аргументації авторської) думки та виявлення причиново-наслідкових зв’язків? Зробіть висновок щодо особливостей використання в мовленні складнопідрядних речень.

Захисна реакція озону полягає в тому, що він поглинає ультрафіолетове випромінювання Сонця з довжиною хвилі, коротшою 308 нм. згубне для живих клітин, оскільки біологічно активний ультрафіолет поглинається нуклеїновими кислотами клітин, що поступово перероджуються (Із журналу).

* * *

На відміну від командно-бюрократичної моделі господарювання, де абсолютним домінантом виступає

держава, у ринковій економіці відносини складаються окремо від держави, на приватному рівні, через ринки ресурсів і продуктів. При цьому всі учасники колообігу виступають як самостійні й незалежні суб’єкти господарювання, що мають власні інтереси, тоді як у плановій єдиним власником усіх ресурсів є держава, що виступає з певною програмою, якої повинні дотримуватися всі учасники колообігу (За Ю. Журавлем).

* * *

Користування сумішшю з двох мов – це одне з найтривожніших явищ загальнопедагогічного характеру. Говорити такою скаліченою мовою – це все одно, що грати на зіпсованій скрипці. Усе одно, що дерево-красеня різьбити тупою щербатою сокирою. Скалічена мова отуплює, облуплює людину, зводить її мислення до примітиву, бо мова – це лад мислення, це віконця, через які людина бачить світ (В. Сухомлинський).

Поняття складного речення

Складним називається речення, у якому є дві або більше граматичні основи, а його частини об’єднані в одне ціле за

Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів складних речень

Види речень

Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів складних речень

В окремих складних реченнях можуть поєднуватися різні види зв’язку (підрядний і сурядний; підрядний і безсполучниковий; сурядний і безсполучниковий або ж сурядний. підрядний і безсполучниковий). Такі речення називаються складними реченнями з різними вилами зв’язку.

Стилістичні особливості

Складні речення вживаються в усіх стилях мовлення, але характерніші для наукового та офіційно-ділового мовлення.

Складно-підрядні речення

Для наукового викладу, що потребує аргументації авторської думки, характерні складнопідрядні речення. Це пояснюється тим, що підрядні конструкції виражають складні причинові, часові, умовні, наслідкові, допустові й інші відношення. З усіх видів складнопідрядних речень науковому мовленню властивіші підрядні причинові й наслідкові. а художньому – часу й місця. Підрядні означальні широко вживаються в різних стилях.

Офіційно-ділове мовлення менше, ніж наукове, вдається до складнопідрядних речень, оскільки йому меншою мірою властиві розмірковування.

Складносурядні речення

Особливістю складносурядних речень є ритмічність і плавність. тому вони широко застосовуються в художньому стилі й публіцистиці, надаючи описові легкості та витонченості.

Складносурядні речення в нехудожніх стилях є порівняно невеликими текстовими фрагментами, які констатують фактичний стан речей і не містять зіставних чи тлумачних відомостей.

Безсполучникові складні речення

Безсполучникові складні речення стислі, компактні, динамічні, дуже виразно інтоновані, часто з експресивним відтінком у значенні, вони є досконалим засобом формування, вираження і повідомлення думок. Ці речення більше поширені в розмовному мовленні, а також у тих фрагментах художніх та публіцистичних творів, де йдеться про зовнішні риси зображуваного, – в описах природи й місцевості, у дорожніх нотатках, у спогадах тощо. Нанизування безсполучникових речень у поетичних творах надає відтінку розмовності, який контрастує з витонченим змістовим наповненням. Це сприяє посиленню емоційно-експресивного впливу на читача.

Інтонація

Складає речення становить інтонаційну єдність. У кінці кожної частини складного речення голос підвищується, що свідчить про незавершеність речення, і лише в кінці всього речення голос знижується. Наприклад:

Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів складних речень

В усному мовленні між частинами складного речення робиться пауза. Зокрема, на місці крапки з комою ~ пауза подовжена, на місці тире і двокрапки – пауза невелика вичікувальна. Після тире тон. як правило, підвищується. Перед двокрапкою тон, як правило, підвищується, а після неї слова промовляються звичайним тоном. Підрядна частина складнопідрядного речення, яка стоїть усередині головної, промовляється трохи іншим тоном або трохи швидше, ніж усе речення.

76.1. Прочитайте текст. Розкажіть, чим цікава підводна спадщина України. Знайдіть і зачитайте тематичні речення.

СЕКРЕТИ МОРСЬКОЇ БЕЗОДНІ

Україна – унікальна морська держава, яка мас неймовірні можливості для розвитку підводного туризму. “Але цивілізованої форми дайвінгу, як у Єгипті, Кіпрі, Туреччині, в Україні, на жаль, немає”, – констатує Сергій Воронов, директор Департаменту підводної спадщини Інституту археології НАН України.

Тим часом у Єгипті дайвери пірнають, аби побачити риб 1 коралові рифи, у нас же – заради затонулих кораблів. І подивитися є на що. На науковий облік в Україні взято 2087 об’єктів підводної спадщини держави, вони зосереджені в Чорному та Азовському морях, у Дніпрі та Дунаї. А Керченська протока взагалі вважається “кладовищем кораблів”.

Знахідки підводних археологів вражають: 11 років тому експедиція підняла залишки військового вітрильно-веслувального судна часів Першої російсько-турецької війни, шість років тому підняли плавзасіб XVIII століття типу “бригантина”, ще пізніше археологи вперше здійснили підняття з річки затонулого під час Великої Вітчизняної війни танка виробництва США “Шерман”-“М-4”. Загалом у процесі досліджень 2006- 2008 років, проведених завглибшки від 100 до 2190 метрів, знайшли 531 не відомий науці об’єкт. Під час попереднього обстеження 17 з них виявилися унікальними пам’ятками Середньовіччя.

Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів складних речень

А. Тарабанов. Дари моря

Зараз підводні археологи використовують спеціальну пошукову техніку. Успішно здійснено випробування першого українського телекерованого підводного апарата “Софокл-1”. Україна стала в один ряд із країнами високих технологій у галузі підводної робототехніки. Нині триває розробка підводного робота “Архімед”. який зможе проводити не лише розвідувальні роботи, а й підводні розкопки, до того ж на значно більших глибинах.

Тим часом у підводному царстві часто полюють дайвери, які грабують унікальні затонул і кораблі, залишки античних міст. В Україні немає законодавства. яке б регулювало процеси, пов’язані з пірнанням під воду на затонул і об’єкти. Неврегульованими е відносини між офіційною наукою, яка займається затонулими об’єктами, пам’ятками історії, і підводними туристами, які називаються дайверами. Саме дайверн сьогодні є основними порушниками охоронного законодавства України (За М. Ткачуком).

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Користуючись тлумачним словником, поясніть лексичні значення виділених слів.

2. Знайдіть у тексті складні речення. Прочитайте їх уголос із відповідною інтонацією. Визначте вид кожного складного речення, назвіть засоби зв’язку частин (сполучники, сполучні слова, інтонація).

3. Схарактеризуйте роль складних речень у тексті.

4. Перебудуйте усно, де це можливо, складні речення на прості. Простежте, як це вплинуло на характер висловлювання.

5. Накресліть схеми двох складних речень (на вибір).

77. Мозковий штурм. Поміркуйте, чому саме складнопідрядні речення разом із простими ускладненими реченнями становлять понад 80 % усіх речень, уживаних у наукових текстах. Чому складнопідрядні речення найчастіше використовуються в науковому стилі, а безсполучникові – у розмовному і художньому?

78.1. Для – чотири – всі разом. Прочитайте складні речення. Визначте види речень у кожній групі. Поміркуйте, речення якої групи надають висловлюванню ритмічності й плавності, а якої – більш компактні, динамічні і тому сприяють посиленню емоційно-експресивного впливу на читача.

Перша група. 1. Іскриться ранок, сипле в серце роси, співають струни неба і душі, і котить сни туман простоволосий, а я біжу крізь мокрі спориші (Ю. Вавринюк). 2. Ніч втекла від пахущої зваби, йдуть лугами тумани з Десни, на очах посивіли кульбаби, б’ють зозулі у дзвони весни (Д. Іванов).

3. Ліниво верби коси заплітали, дрімав ще явір, мліючи вві сні. І так широко маки позіхали… Втікала ніч на чорному коні (Ю. Вавринюк).

Друга група. 1. Нехай любов твою не знищить голос вражий, бо ненависть не варта 1 гроша. І не тому люби, що Слово Боже каже, люби тому, що каже так душа (Ю. Вавринюк). 2. Дякую долі, дякую дневі, що так цнотливо мені світили, благословляв молоде моє тіло цвіт яблуневий, цвіт яблуневий… (С. Йовенко). 3. Коли надвечір тиша обляга й закумкають кумасі у лататті, я між дерев розтану в темнім платті, й росини не зіб’є моя нога (С. Йовенко).

ІІ. Випишіть одне складне речення з різними видами зв’язку. Підкресліть у ньому члени речення. Накресліть схему

79.І Експеримент. Доберіть до сполучникових складних речень синонімічні безсполучникові і навпаки. Перебудовані речення запишіть, розставте необхідні розділові знаки. Зробіть висновок, як впливає таке моделювання на смислові зв’язки між частинами речень

I. Над водою верби стелять свій намет, і шепоче з осикою невгомонний очерет (С. Черкасенко). 2. Якщо до металевого провідника приєднати полюси джерела струму, то в ньому виникне електричне поле (3 підручника). 3. Ще сонячні промені сплять – досвітні огні вже горять (Леся Українка). 4. Був теплий вітер, а в небесній блакиті весну славили жайворонки (II. Панч). 5. Досвідчений грибникар добре знає, що найкраще опеньки ростуть за теплої погоди (В. Скуратівський). 6. Треба було поводитися тихо, бо вже можна було стріти татарських чабанів (А. Чайковський). 7. Дмухнув вітер понад ставом – і сліду не стало (Т. Шевченко).

II. Позначте в перебудованих реченнях місця пауз і підвищення чи зниження голосу. Прочитайте ці речення вголос з правильною інтонацією. За потреби скористайтеся відповідною таблицею в додатках.

III. Поясніть написання виділених слів.

80. Дав – чотири – всі разом. Визначте речення, до якого можна дібрати два синонімічні складнопідрядні речення різного виду. Відповідь обгрунтуйте.

1. Через дві точки можна провести пряму, і до того ж лише одну.

2. Змучені дорогою, діти одразу ж заснули.

3. Двоє робітників, одягнених у брезентові плащі, брали ящики і ставили їх на машину.

81. Замініть у поданих реченнях дієприслівникові звороти підрядними частинами складних речень. Утворені речення запишіть. Які з речень – подані чи утворені – яскравіше підкреслюють динаміку дії? Чому?

1. Піклуючись про щастя інших, ми знаходимо своє щастя (Платон).

2. Той каштен попереду і той будинок, жайворон і полин, запах гіркого меду і його незрозумілий потяг до того дому – все це складало настрій, що його відчуваєш, прокинувшись у залитій сонцем кімнаті (В. Шевчук).

82.1. Попрацюйте в парах. Прочитайте один одному по черзі висловлювання з правильною інтонацією. Визначте з голосу види складних речень і те, який розділовий знак слід поставити між їхніми частинами. Чи вдалося вам правильно “вимовити” всі розділові знаки?

1. Без жертв, без зусиль і злигоднів не можна жити на землі: життя – не сад, у якому ростуть самі лише квіти (І. Гончаров). 2. Зобов’язався словом – закріпи ділом (Нар. творчість). 3. Здавна в народі кажуть: яка криниця – такий і господар, який поріг – така й господиня (В. Скуратівський). 4. Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не заслуговуєш на назву “людина” (Сааді). 5. Язик – найнебезпечніша зброя: рана від меча легше заживає, ніж від слова (П. Кальдерон). 6. Є вислови, які мають властивість сонячних променів: чим більше вони стиснуті, тим сильніше вони пропікають (Г. Флобер).

II Запишіть два речення (на вибір) під диктовку однокласника (однокласниці). Написане уважно звірте з надрукованим.

III. Доберіть синоніми до виділених слів. За потреби скористайтеся словником синонімів.

T83. Доповніть речення однією чи двома підрядними частинами того самого виду, як і підрядна в поданому реченні. Поясніть, який змістовий і структурний ресурс мають речення такого типу. Доповнені речення запишіть. Накресліть схему одного з них.

I. Тільки тоді станеш людиною, коли навчишся бачити людину в іншому (О. Радищев). 2. Кожна людина – художник свого життя, який черпає силу і натхнення в собі самому (Й. Бехер). 3. Не існує такої поганої книги, яка б частково не виявилася корисною (Пліній Старший). 4. Педагогічна мудрість залежить від того, наскільки вміло ми володіємо своїми почуттями (В. Сухомлинський). 5. Математику потрібно вивчати в школі ще й з тією метою, щоб одержаних знань вистачало для звичайних потреб у житті (М. Лобановський). 6. Математика – це те, за допомогою чого люди керують природою і собою (А. Колмогоров).

84.1 Спишіть текст або запишіть його під диктовку, розставляючи пропущені розділові знаки й розкриваючи дужки. Підкресліть і обгрунтуйте пунктограми й орфограми.

БЛЕЗ ПАСКАЛЬ

За часів Паскаля математику найчастіше називали геометрією. Якось (12)річний Блез Паскаль запитав у батька, Етьєна Паскаля що таке “геометрія”. Етьєн Паскаль (нс)надаючи своїм словам особливого значе(н, нн)я сказав що геометрія це така собі теорія яка вивчає способи кресле(н, нн)я фігур і вказує співвідношення між їхніми ел(е, и)ментами. Через (де)який час батько побачив що син зосереджено розмірковує над склад(е, и)ними з паличок трикутниками. Як з’ясувалося Блез якраз додумував доведення відкритого ним цікавого факту в (будь)якому трикутнику сума всіх трьох кутів разом (з, с)кладає два прямі кути. Тоді Етьєн відімкнув шафу з книгами і дав Блезу “Начала” Евкліда.

(13)річний Блез миттю прочитав цю працю як захоплюючий роман. (Не)вдовзі Блеза Паскаля допустили до участі в засіданнях наукового паризького гуртка (3 довідника).

II. Виконайте письмовий синтаксичний аналіз двох складних речень із тексту (на вибір). Скористайтеся схемою, поданою нижче, і таблицею “Види речень” у додатках наприкінці підручника.

Синтаксичний аналіз речення

1. Вказати вид речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне) та емоційним забарвленням (окличне, неокличне).

2. Визначити члени речення.

3. З’ясувати, яке речення за будовою (просте, складне).

4. Якщо речення просте, вказати:

А) односкладне чи двоскладне,

Б) поширене чи непоширене,

В) повне чи неповне.

Г) ускладнене чи неускладнене (якщо ускладнене, то уточнити, чим ускладнене: однорідними членами, звертанням, вставною конструкцією,

Відокремленим членом речення).

5. Якщо речення складне, визначити його вид (складносурядне, складнопідрядне, безсполучникове, з різними видами зв’язку), смислові зв’язки між частинами та проаналізувати кожну частину як просте речення.

85. Виберіть з вашого підручника фізики, біології чи історії невеликий текст (7-9 речень) зі складними реченнями. Запишіть цей текст, схарактеризуйте його стилістичні особливості. Назвіть спільні й відмінні ознаки різних за структурою речень. Обгрунтуйте роль різних видів складних речень у тексті. Зробіть письмово синтаксичний аналіз одного складного речення (на вибір).

Типові помилки в побудові складних речень

Різновид помилки

Невдалий варіант побудови речення

Правильний варіант побудови речення

Надмірне ускладнення речення підрядними частинами

В указі роз’яснюється, що до зовнішньої реклами належить будь яка реклама, що розміщується на окремих щитах, екранах. що розташовуються просто неба, на фасадах будинків та споруд тощо.

В указі роз’яснюється, що до зовнішньої реклами на лежить будь яка реклама, розміщена на окремих щитах. екранах. які розташовуються просто неба, на фасадах будинків і споруд тощо.

Використання як однорідних конструкцій підрядної частини і члена речення

Ви мусите з’ясувати на явність вільних місць у потязі і чи проінформовані працівники підприємства про дату від’їзду.

Ви мусите з’ясувати, чи є вільні місця в потязі і чи проінформовані працівники підприємства про дату від’їзду.

Виникнення двозначності через неправильне розташування підрядної частини

Міжнародна виставка відбулася в Ганновері під гаслом “Людина. Природа. Техніка”, яка підсумує досягнення людства в галузі наукових досліджень.

Міжнародна виставка, яка підсумує досягнення людства в галузі наукових досліджень, відбулася в Ганновері під гаслом “Людина. Природа. Техніка”.

Використання підрядної частини як присудка двоскладного простого речення

Самовільне підключення до електромережі – це коли електрична енергія споживається фізичною особою без укладення до говору.

Самовільне підключення до електромережі – це споживання фізичною особою електричної енергії без укладення договору.

Штучне

Ускладнення

Речення

Спортсмен довго не тре кувався, і він не зміг узяти участь у змаганнях.

Спортсмен довго не тренувався і тому не зміг узяти участь у змаганнях.

Дублювання змісту сполучного слова

Ми їхали в село, де я працював там улітку.

Ми їхали в село, де я працював улітку.

86.1. Прочитайте речення, поясніть суть допущених помилок Скористайтеся таблицею “Типові помилки в побудові складних речень” (с. 58) Відредагуйте речення.

А. 1. Власникам дозволено перепланування приміщення, якщо це не шкодить іншим мешканцям і при відповідному погодженні правління.

2. Директором фабрики було обрано Семенчука В. П., в котрого знаннях і досвіді ніхто не сумнівається. 3. Головний бухгалтер акціонерного товариства відповідає за вчасну виплату заробітної плати і щоб звітність подавалась у встановлені терміни. 4. За виявлені недоліки в оформленні платіжного доручення просимо вибачення, які надалі повторюватися не будуть. 5. Головою правління може бути особа, обрана загальними зборами правління або яку призначив власник підприємства. 6. Вийшов черговий номер журналу, який підписав до друку Андрій Волинець, який призначений тимчасово виконуючим обов’язки головного редактора. 7. Головне, на що потрібно звернути увагу, це на якість продукції.

* * *

Б. І. Так як інструкції не було, то гуртківці робили по-своєму. 2. Через те, що нас підтримували вболівальники, ми виграли важливий матч. 3. Граючи в спортлото, мені часто щастить. 4. Нестеренко Валентина Карпівна направляється на проходження медичної комісії, яка працюватиме вихователем дитячого садка. 5. У школі гарні кабінети, великий спортзал, комп’ютерний клас і вчителі, одним словом, усе.

6. Жодний доповідач, на жаль, скільки-небудь конкретних рекомендацій, які можна було б з користю застосувати в повсякденній практиці, не дав.

II. Випишіть три слова з префіксами. Розберіть ці слова за будовою, доберіть до них спільнокореневі.

87. Складіть і запишіть невеликий текст у науковому чи публіцистичному стилі, використавши складнопідрядні речення для вираження складних причинових, часових, умовних чи наслідкових зв’язків.

88. Виконайте завдання одного з поданих варіантів.

Варіант А. Підготуйте усну розповідь у науковому стилі на тему “Українські народні промисли й ремесла” або “Цікавий винахід”, використовуючи різні види складних речень.

Варіант Б. Напишіть твір-мініатюру в художньому стилі на довільну тему, використовуючи різні види складних речень.

Варіант В. Підготуйте усний виступ у публіцистичному стилі на тему “Права і обов’язки громадян” або “Спорт – це здоров’я”, використовуючи різні види складних речень.

У складних реченнях чітко виступають три типи зв’язку сурядний, підрядний і безсполучниковий. Ці зв’язки й утворюють три види складних речень.

Складні речення властиві всім стилям мовлення Порівняно з простими, вони повніше передають думку, точніше виражають логіко-поняттєві зв’язки

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів складних речень - Українська мова