Охорона навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами. Кислотні дощі

РОЗДІЛ 4 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО НАЙВАЖЛИВІШИХ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

§ 72. Охорона навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами. Кислотні дощі

Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу:

Називати основні типи забруднення та найважливіші їх джерела; пояснювати чинники, що зумовлюють хімічне забруднення довкілля, зокрема кислотні дощі;

Записувати рівняння реакцій, що ілюструють утворення кислотних опадів;

Висловлювати судження про вплив хімічних чинників, зокрема сульфур діоксиду, на довкілля.

Виробнича діяльність людини завдає значної шкоди живій оболонці Землі – біосфері, порушуючи екологічну рівновагу, що склалася за час існування нашої планети. Нині дуже гостро постає проблема охорони навколишнього середовища у зв’язку зі значним, інколи катастрофічним впливом наслідків господарської діяльності людини на природу. У кінцевому підсумку отруюються вода, повітря, грунт, що, звісно, шкодить здоров’ю і самопочуттю людей.

Проте хімічне забруднення може мати й непрямі наслідки. Наприклад, великі й неконтрольовані викиди вуглекислого газу позначаються на кліматі, а це, в свою чергу, – на виробництві харчових продуктів. Зміна концентрацій біогенних елементів (Нітрогену, Сульфуру, Фосфору, Калію тощо) призводить до скорочення або знищення одних популяцій і бурхливого розмноження інших.

Розглянемо конкретний приклад. 0дин з основних забрудників повітря – сульфур діоксид SO2, або сірчистий газ, який отруює навколишнє середовище.

– Пригадайте, що вам відомо про сульфур діоксид, схарактеризуйте його властивості.

Звідки саме у повітрі з’являється сульфур діоксид SO2?

Природним джерелом SO2 є окиснення сірководню Н2S атмосферним киснем й озоном:

2Н28 + 3О2 = 2SО2 + 2Н2о

Н28 + О3 = S02 + Н2О

0сновними антропогенними джерелами сульфур діоксиду SO2 є спалювання палива, виплавляння металів (димові гази), робота автомобільного транспорту (вихлопні гази) (мал. 134).

Охорона навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами. Кислотні дощі

Мал. 134. Джерела та шкідлива дія сульфур діоксиду на здоров’я людини і довкілля

Сульфур діоксид SO2, потрапляючи у повітря, може спричинити утворення кислотних дощів, шкідливих для усього живого.

Кислотні опади у вигляді дощу, граду, снігу негативно впливають на рослини, руйнуючи хлорофіл у листках, що ускладнює фотосинтез і дихання. При цьому уповільнюється розвиток рослин, знижується врожайність сільськогосподарських культур. Якщо такий вплив тривалий, то рослини, особливо хвойні, гинуть. Дія сульфур діоксиду SO2 на довкілля призводить до зростання захворюваності на легеневі хвороби. Потерпають від дії SO2 металоконструкції, оскільки прискорюється їх корозія, руйнуються архітектурні споруди і пам’ятки культури.

Як саме утворюються кислотні дощі?

В атмосфері сульфур діоксид SO2 під впливом незначної кількості розпорошених металів і їх солей (переважно Fe i Mn) окиснюється до сульфур триоксиду SO3:

Охорона навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами. Кислотні дощі

Який взаємодіє з вологою, утворюючи сторонню для повітря речовину – сульфатну кислоту:

SO3 + Н2О =

Аналогічний “внесок” у появу кислотних дощів роблять оксиди Нітрогену:

2NO + О2 = 2NO2

2NO2 + Н2О = НNO3 + НNO2

У сульфатно-кислотному виробництві переробляють і добувають, зокрема, такі речовини, як сірководень Н2S, сульфур діоксид SO2, сульфур триоксид SO3, сульфатну кислоту. Зрозуміло, що ці речовини можуть потрапляти в повітря і завдавати шкоди здоров’ю людей, руйнувати будівлі тощо. Раніше так і було.

Сучасна техніка дає змогу уникнути або значно зменшити забруднення атмосфери шкідливими речовинами. Для цього апарати герметизують і своєчасно ремонтують, підтримують оптимальний режим їх роботи, в цехах установлюють вентиляцію та спеціальне обладнання для вловлювання з відхідних газів шкідливих речовин. Використовують також засоби індивідуального захисту: окуляри, гумові рукавички, протигази тощо.

Коротко про головне

Хімічна промисловість дедалі більше розвивається, виробляє безліч необхідних речовин. Створюються новітні технології, сучасні хімічні виробництва, стають до ладу потужні металургійні та гірничорудні комбінати. Практично всі виробництва мають промислові відходи, що забруднюють навколишнє середовище.

0дним з основних забрудників атмосфери є сульфур діоксид SO2. Він має природні (окиснення H2S) та антропогенні джерела (спалювання палива, вихлопні гази автотранспорту, димові гази металургії, особливо кольорової). Потрапляючи в атмосферу, сульфур діоксид викликає утворення шкідливих для довкілля кислотних опадів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Охорона навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами. Кислотні дощі - Хімія