Переваги інвестиційного проектування

Регіональна економіка

Глава V

ТЕОРЕТИЧНІ І ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2. Переваги інвестиційного проектування

Складання інвестиційних проектів можна розбити на етапи. На першому етапі визначаються інвестиційні ідеї, їх попередня техніко – економічна оцінка, розробка елементів оцінки та підготовка попередньої інформації про інвестиційний проект, його кошторисну вартість, строки будівництва об’єкта чи впровадження проекту через закупівлю і монтаж устаткування та обладнання. Визначаються строки пусконалагоджувальних

робіт та освоєння виробництва. Розраховується інтенсивність експлуатації і строки окупності проекту. Якісне визначення всіх названих показників інвестиційного проекту створюють його привабливість для потенційного інвестора. Розгляд інвестиційного проекту та переговори з інвестором або інвесторами дають змогу визначити сильні і слабкі сторони проекту, внести відповідні поправки до нього.

Другий етап потребує чіткого визначення потреб ринку щодо того чи іншого товару як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, а також щодо орієнтованих цін товару та попит на нього, що в кінцевому результаті

визначає привабливість проекту. Його привабливість значно зросте, якщо при представленні проекту потенційним інвесторам буде значною мірою висвітлено питання забезпечення запланованого виробництва

Сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, енергетичними та трудовими ресурсами.

Практично на цих двох етапах закінчується визначення потенційної привабливості проекту. Якщо інвестори не виявили зацікавленості, то робота над проектом закінчується.

Зацікавленість інвесторів у впровадженні проекту характеризує собою другу фазу інвестиційного проектування, яка потребує укладання договору (контракту) на детальну розробку і оцінку ефективності проекту по етапах та його фінансування.

Визначивши виконавця проекту, обговорюються строки його виконання і оплата робіт згідно з контрактом, в якому передбачається вивчення і висвітлення в проекті попиту на заплановану до випуску продукцію як на українському, так і зарубіжному ринку.

Значне місце при проектуванні належить вибору місця розташування виробництва. Зацікавленість в ньому залежить від соціально-економічного стану та політичної стабільності регіону, від розташування відведеної під будівництво або реконструкцію ділянки щодо джерел надходження сировини, транспортних зв’язків, трудових ресурсів та наявності електроенергії, теплопостачання, води.

Висвітлення організаційних, технологічних та інших питань дає змогу перейти до етапу фінансової і економічної оцінки проекту, який є найважливішим елементом привабливості, особливо для іноземного інвестора. Через розрахунок фінансового проекту визначається лаг окупності проекту, тобто розкриваються комерційні стимули і прибутковість проекту або його ефективність.

На наш погляд, суттєвим етапом проектування є проект розрахунків ризиків інвестиційного проекту, до яких слід віднести інфляційні процеси, політичну нестабільність, відсутність або недостатність законодавчої та нормативної бази для інвестування, зміни попиту на заплановану до виробництва продукцію та інші ризики.

Заключним етапом інвестиційного проектування є розгляд інвестором чи інвесторами детального проекту і при його відповідності поставленим вимогам – впровадження його в життя.

Розглядаючи етапи інвестиційного проектування, слід висвітлити, хоча б в загальних рисах процес або етапи підготовки і реалізації лізингових положень як особливого виду інвестиційної діяльності.

Підготовка і реалізація лізингових положень складається з ряду етапів:

– підготовки та обгрунтування лізингової угоди; прийому заявки на лізингові послуги від клієнта; визначення орієнтовної вартості лізингу; аналізу документів, що характеризують фінансовий стан клієнта на момент подачі заявки; аналізу бізнес-плану, представленого клієнтом; визначення потенційних можливостей клієнта щодо виконання платіжних зобов’язань по лізингу; уточнення вартості лізингу; прийняття рішення про надання лізингових послуг;

– юридичного оформлення лізингової угоди; підготовки і укладання угоди про надання кредиту для фінансування лізингової угоди (при необхідності); підготовки і укладання угоди купівлі – продажу з фірмою – постачальником; підготовки і укладання з лізингоодержувачем угоди про лізинг майна (лізингова угода); підготовки і укладання угоди страхування майна – об’єкта лізингу;

– розробки плану реалізації лізингової угоди;

– моніторингу виконання лізингової угоди. Необхідно відмітити деякі особливості при плануванні фінансових результатів і передусім між платежами по лізингу і дивідендами.

Платежі по лізингу сплачуються до податків, тобто включаються у витрати виробництва, а дивіденди виплачуються з прибутку, що залишається у розпорядженні господарства.

Процес підготовки лізингового проекту укладається з боку підприємства відповідним чином.

Лізингодавцю підприємство надає довідки за формою, яка містить технічний опис необхідного обладнання, його комерційні параметри, найменування і реквізити постачальника, а також підтверджує свою платоспроможність перед орендодавцем, надаючи зведений баланс на кінець періоду попередньої угоди. Керівництво компанії і власники оцінюють його як безперервно діюче підприємство. Орендодавці зацікавлені в тому, щоб фінансувати діяльність успішно діючого підприємства.

Далі визначається фінансовий стан підприємства: прибуток від продажу, загальні виробничі виграти, прибуток до оподаткування, податки, чистий прибуток – дивіденди, нерозподілений прибуток, нерозподілений прибуток наростаючим підсумком та коефіцієнти (валовий прибуток, чистий прибуток, акціонерний капітал).

Ці показники розраховуються для всіх стадій життєвого циклу проекту.

Оцінку лізингового проекту в цілому можна дати, використовуючи формулу

Де Вліз – вартість об’єкта лізингу; ЧПі – чистий прибуток і-го періоду; Кліз – лізинговий коефіцієнт; n – строк лізингу; і – періоди лізингового договору (і – 1, 2,…, n). Чистий прибуток (ЧП) визначається на основі “Балансу грошових надходжень і витрат”, який розробляється у бізнес-плані при підготовці лізингового проекту.

Ця нерівність показує ефективність лізингового проекту. Якщо значення Кліз перетворює нерівність в рівність (гранична ефективність лізингового проекту), то в даному випадку необхідно враховувати ступінь ризику реалізації проекту. При цьому слід з лізингоодержувачем оформляти додатковий заставний договір.

Треба відзначити, що оцінка ефективності лізингового проекту лише на основі виразу даної формули є недостатньою. Тому при експертизі проекту також доцільно використовувати показники, які застосовуються при оцінці ефективності інвестицій. Це чистий приведений дохід, індекс дохідності, період окупності та внутрішня норма дохідності.

Використання запропонованої системи показників оцінки фінансово-господарської діяльності лізингоодержувача й оцінки ефективності лізингового проекту в цілому дозволить значно підвищити лізингові угоди за рахунок якісного відбору проектів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Переваги інвестиційного проектування - Довідник з економіки