Переваги та загрози глобалізації. Перевірна робота

УРОК 85

Переваги та загрози глобалізації. Перевірна робота

Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів із теми; закріпити практичні вміння й навички учнів з виконання практичних вправ і розв’язування задач; провести контроль навчальних досягнень; розвивати навички само – та взаємоконтролю; виховувати культуру спілкування.

Тип уроку: перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1)

Робота в групах

Учитель поділяє клас на групи та пропонує обговорити головні проблеми й перспективи глобалізації.

1. Назвіть кілька позитивних наслідків глобалізації.

2. Назвіть кілька негативних наслідків глобалізації.

3. Назвіть наслідки діяльності транснаціональних фірм.

4. Яким ви бачите майбутнє глобалізації?

Можливі відповіді

1. Назвіть кілька позитивних наслідків глобалізації.

Глобалізація має чимало переваг. У багатьох аспектах глобалізація означає розширення свободи, коли міжнародні кордони відкриті, люди можуть вільно переміщатися та іммігрувати до інших країн, торгувати

з тими, з ким хочуть, інвестувати капітал там, де вважають з доцільне, і ознайомлюватися з новими культурами та ідеями. Відкриття кордонів для міжнародної торгівлі надає споживачам більш широку різноманітність товарів і послуг. Купуючи сировину та наймаючи працівників з інших країн, деякі фірми можуть знизити свої витрати. Коли країни, що розвиваються, удаються до експорту в цілях економічного зростання, вони отримують вигоди. Вони також виграють від того, що транснаціональні корпорації створюють робочі місця в їхніх країнах, як правило, виплачуючи більш високу зарплату, ніж зазвичай отримують інші працівники, які мають аналогічну кваліфікацію. Глобалізація забезпечує людям кращий доступ до медицини, інформації, освіти й нових технологій. Завдяки глобалізації багато людей у світі наразі живуть довше і мають більш високий життєвий рівень. У результаті зростання економіки країни й достатнього підвищення життєвого рівня її громадяни можуть дозволити собі й часто починають вимагати більш чистого і здорового навколишнього середовища.

2. Назвіть деякі негативні наслідки глобалізації.

Останніми роками проходили демонстрації проти глобалізації в Празі, Вашингтоні та інших містах. Учасники цих демонстрації стурбовані різними проблемами. Деякі засмучені тим, що втратили роботу в результаті міжнародної конкуренції. Інші вважають, що глобалізація частково винна у збільшенні збитків, завданих навколишньому середовищу в усьому світі, оскільки глобалізація призводить до зростання індустріалізації. Треті стверджують, що відкриття кордонів призводить до активізації тероризму, розширення незаконної торгівлі наркотиками й поширення СНІДу та інших захворювань. Четверті вважають, що глобалізація нівелює культурну розмаїтість через поширення західних ідей і цінностей по всьому світі. Деякі критики вважають, що промислово розвинені країни, у тому числі Сполучені Штати, отримують більше вигод від глобалізації, ніж країни з низькими доходами. Деякі економісти дотримуються думки, що хоча зростання глобалізації в минулому принесло безліч вигод народам країн, які розвиваються, воно не привело до ліквідації бідності у світі. Кількість людей, які живуть у злиднях, у всьому світі залишається неприйнятно високою. Крім того, критики стверджують, що глобалізація не призводить до підвищення стабільності в країнах, що розвиваються, про що свідчить фінансова криза в Америці, яка спровокувала світову кризу.

3. Назвіть наслідки діяльності транснаціональних фірм.

Транснаціональна корпорація (ТНК) – це корпорація, що здійснює діяльність у двох або більше країнах. Вона має штаб-квартиру в одній країні й відділення або підприємства в інших країнах, що розвиваються або розвинених. Як приклад можна згадати компанії “Дженерал Моторе”, “Кока-Кола”, “Нестле”, “Фольксваген”, “Пфайзер” та ін. Головна мета комерційних фірм, включаючи ТНК, полягає в максимізації прибутку, і, згідно з даними, успішні ТНК отримують більш високий прибуток завдяки своїй глобальної діяльності. Одним з наслідків діяльності ТНК є прямі іноземні інвестиції, наприклад, коли компанія будує виробничі об’єкти в інших країнах. Крім надання капіталу, ТНК створюють робочі місця в тих країнах, у яких вони здійснюють діяльність. Критики ТНК стверджують, що іноземні компанії платять за право користування землею та іншими ресурсами в бідних країнах за дуже низькими ставками й наймають переважно низькокваліфікованих працівників, виплачуючи їм зарплату на рівні прожиткового мінімуму. На думку супротивників ТНК, коли вироблені товари або послуги експортуються, переважну частку вигод за рахунок збільшення доходів і прибутку одержують іноземні фірми, а не люди в бідних країнах.

4. Яке майбутнє глобалізації?

Важко уявити собі світ без глобалізації. Не було б ні імпорту, ні експорту, ні міжнародних поїздок, ні імміграції, ні можливості працювати за кордоном, ні інвестицій в інших країнах. Глобалізація триватиме й надалі. Однак у першій половині XX ст. спостерігалися затримки в процесі глобалізації через дві світові війни, загальносвітову депресію та інші соціальні потрясіння. Деякі вчені вважають, що активізація міжнародного тероризму може змусити країни стати менш відкритими для торгівлі. Незважаючи на цю серйозну проблему, більшість експертів вважає, що в майбутньому глобалізація розширюватиметься, а не скорочуватиметься. Вигоди від глобалізації великі й дуже поширені, і такі організації, як МВФ, СОТ і Світовий банк, заохочують її розвиток. Критики глобалізації порушують деякі важливі питання, і світ у майбутньому має знайти шляхи розв’язання цих проблем. Уряди можуть полегшити проблеми, пов’язані з глобалізацією, розробляючи програми підготовки кадрів і забезпечуючи соціальний захист тим, хто втратив роботу в результаті міжнародної конкуренції.

2) Бесіда з учнями

1. Які існують способи протидії загрозам глобалізації?

2. Чи завжди глобалізація має лише негативні наслідки?

IV. Перевірка знань, умінь і навичок учнів

Варіант I

1. Виберіть правильну відповідь

1) Формування системи загальносвітового поділу праці та на її основі – всесвітнього господарства – електротехнічна революція починалося:

А) з 50-х pp. XX ст.;

Б) у XVIII-XIXct.;

В) наприкінці XIX – у першій половині XX ст.

Г) уХІХст.

2) Історично першою формою економічного міжнародного співробітництва була:

А) міжнародна валютна система;

Б) міжнародна економічна інтеграція;

В) світова торгівля;

Г) міжнародне співробітництво в науково-технічній сфері.

3) Сьогодні Україна є країною:

А) з малою відкритою економікою;

Б) із задовільним рівнем інвестиційної привабливості;

В) з великою відкритою економікою

Г) із закритою економікою.

4) Індекс розвитку людського потенціалу оцінюється за показником:

А) ВВП на душу населення;

Б) експорту та імпорту України;

В) середньої заробітної платні;

Г) доступу до освіти;

Відповіді: 1 – в; 2 – в; 3 – а; 4 – а.

2. Вставте пропущені слова

5) … – це процес господарсько-політичного об’єднання країн на грунті розвитку глибоких сталих взаємозв’язків і розподілу праці між національними господарствами, інтеграції національних економік у світове господарство, взаємодії їх відтворювальних структур на різних рівнях і в різних формах. (Міжнародна економічна інтеграція)

6) … – це переміщення за кордон капіталу в різних його формах (товарній, грошовій) для отримання прибутку або підприємницької вигоди. (Міжнародний рух (вивезення) капіталу)

7) … – це міжнародна торгівля, що відбувається за принципом відносної переваги й не передбачає будь-якого втручання держави. (Вільна торгівля)

3 . Дайте відповіді на запитання

8) Дайте визначення наукових проблем глобалізації.

9) Охарактеризуйте етапи розвитку світової торгівлі.

10) Проаналізуйте форми й етапи міжнародної економічної інтеграції.

Варіант II

1 . Виберіть правильну відповідь

1. Великі географічні відкриття, революція цін, мануфактурний період належать до періоду:

А) XVIII-XIX ст.;

Б) кінець XIX – перша половина XX ст.;

В) XV-XVII ст.

Г) XV ст.

2. До виробничої інтеграції зараховують:

А) спільний ринок;

Б) трансфертну зону;

В) зону вільної торгівлі;

Г) митний союз.

3. Суб’єктами міжнародної торгівлі є:

А) кооперативні та інші підприємства;

Б) міжнародний бізнес;

В) міжнародна трудова міграція;

Г) ціональні корпорації.

4. Основою світового господарства є:

А) міжнародний поділ праці;

Б) міжнародна кооперація виробництва;

В) транснаціональні корпорації;

Г) національні валютні відносини.

Відповіді: 1 – а; 2 – а; 3 – а; 4 – в.

2 . Вставте пропущені слова

5. … – це новий, вищий, ступінь інтернаціоналізації, на який вона почала сходити з кінця XIX ст. Це категорія, яка відбиває процес обміну товарами, послугами, капіталом та робочою силою, що виходить за межі державних кордонів. (Глобалізація)

6. … – це корпорація, у якій головна компанія належить капіталу однієї країни, а філії перебувають у багатьох країнах. (Транснаціональні корпорації)

7. … – це сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних, сервісних програм та іншої діяльності господарськими суб’єктами двох або більше країн із метою взаємовигідної співпраці для отримання економічного прибутку та досягнення міцних позицій на ринку. (Міжнародний бізнес)

3 . Дайте відповіді на запитання

8. Проаналізуйте економічний потенціал України.

9. Охарактеризуйте форми міжнародних економічних відносин.

10. Розкрийте зміст великої та малої економік.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

1. Повторити основні терміни й поняття з вивченої теми.

2. Підібрати й проаналізувати статистичні дані стосовно світової торгівлі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Переваги та загрози глобалізації. Перевірна робота - Плани-конспекти уроків по хімії