ПІДСУМКОВИЙ УРОК. СОЦІАЛЬНА СФЕРА. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО

УРОК 37. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. СОЦІАЛЬНА СФЕРА. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ *

Навчальна мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з вивчених тем; перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу, володіння уміннями та навичками.

Тип уроку: повторення, узагальнення, систематизації та контролю знань, умінь та навичок.

Приклади завдань для контролю

Перший рівень (одне питання – 0,5 бала)

Відзначте варіант із правильною відповіддю.

1. До галузі

соціальної сфери, яка задовольняє інтелектуальні потреби людей, належить:

А торгівля;

Б житлово-комунальне господарство;

В охорона здоров’я; освіта.

2. Структуру експорту України характеризують:

А значні обсяги продажу кольорових металів;

Б значні обсяги продажу природного газу;

В поступове зростання частки продукції машинобудування;

Г поступове зниження частки продукції сільського господарства.

3. Укажіть галузь соціальної сфери, що найбільше сприяє розвитку транспорту, зв’язку, будівництва:

А побутове обслуговування;

Б туризм;

В соціальне забезпечення;

Г охорона

здоров’я.

4. Укажіть назву міжнародної організації, членом якого Україна є з часу заснування в 1945 р.:

А ВТО;

Б ЮНЕСКО;

В ООН;

Г СНД.

5. Для зовнішніх економічних зв’язків України характерні такі ознаки:

А головними торговельними партнерами є країни – члени Євросоюзу;

Б зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій;

В головними торговельними партнерами є країни – члени СНД;

Г експорт значно перевищує імпорт.

6. Укажіть форму міжнародного співробітництва, що має найбільший вплив на світове господарство:

А міжнародний туризм;

Б зовнішня торгівля;

В вивезення капіталу;

Г науково-технічне співробітництво.

Другий рівень (одне питання – 1 бал)

7. Розподіліть країни за обсягами зовнішньої торгівлі з Україною (цифрою вкажіть місце).

Росія

США

Туркменістан

Туреччина

8. Установіть відповідність між галуззю соціальної сфери та особливостями соціальної політики.

Галузь соціальної сфери

Особливості соціальної політики

А. Житлово-комунальне господарство

1) Відродження традицій української національної школи

Б. Торгівля та громадське харчування

2) Естетичне виховання, організація спеціальної освіти, відпочинку й дозвілля громадян

В. Культура й мистецтво

3) Якнайповніше задоволення потреб населення в товарах шляхом купівлі-продажу

4) Реконструкція й оновлення житла, його матеріально-технічне забезпечення

9. Установіть відповідність між назвами міжнародних організацій і цілями їх створення.

Міжнародна організація

Цілі створення

А. ЮНЕСКО

1) Підтримка миру й міжнародної безпеки

Б. ОЧЕС

2) Створення в Причорномор’ї режиму вільного руху товарів, послуг, капіталів; комплексне використання й охорона ресурсів Чорного моря

В. ВТО

3) Поступове усунення основних торговельних бар’єрів між державами

4) Співробітництво в галузі освіти, науки й культури

Третій рівень (одне питання – 3 бали)

10. У чому полягають цілі соціальної політики у сфері освіти?

Четвертий рівень (одне питання – 3 бали)

11. Уявіть, що ви берете участь у рекламній компанії свого населеного пункту (району, області). Ваше завдання – якомога більш привабливо, яскраво й цікаво представити його природні й господарські об’єкти, переконати потенційних інвесторів вкласти капітал у господарство саме вашого населеного пункту (району, області).

Для записів:

___________________________________________________________

* Проводиться на розсуд учителя.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. СОЦІАЛЬНА СФЕРА. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ - Плани-конспекти уроків по географії