Підсумковий урок з теми “Елементи прикладної математики”

УРОК № 47

Тема. Підсумковий урок з теми “Елементи прикладної математики”

Мета уроку: повторити, систематизувати й узагальнити знання та вміння учнів щодо змісту вивчених у темі З понять і схем розв’язування типових задач шляхом складання загальних алгоритмів розв’язування задач. Провести корекційну роботу з метою усунення причин найтиповіших помилок учнів. Підготувати учнів до виконання завдань контрольної роботи.

Тип уроку: систематизація й узагальнення знань та вмінь.

Наочність та обладнання: опорні конспекти

№ 23-27

Хід уроку

I. Організаційний етап
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

II. Перевірка домашнього завдання

Учитель збирає зошити учнів на перевірку.

III. Формулювання мети і завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів

Основна дидактична мета уроку та завдання на урок цілком логічно випливають із його місця в темі – оскільки урок є передостаннім, підсумковим, то на порядку денному постає питання про повторення, узагальнення та систематизацію знань і вмінь, набутих учнями в ході вивчення теми 3 “Елементи прикладної математики”. Таке формулювання

мети створює відповідну мотивацію діяльності учнів.

IV. Повторення та систематизація знань учнів

Методичний коментар

Залежно від рівня підготовки учнів їхню роботу вчитель може організувати різними способами: або як самостійну роботу з теоретичним матеріалом (наприклад, за підручником або конспектом теоретичного матеріалу повторити зміст основних понять теми, або ж скласти схему, що відображає логічний зв’язок між основними поняттями теми, тощо), або традиційно провести опитування (у формі інтерактивної вправи) за основними питаннями теми (див. усні вправи нижче).

Усні вправи

1. Наведіть приклади математичної моделі.

2. Назвіть основні кроки розв’язування прикладних задач.

3. Дайте означення відсотків.

4. Поясніть, як знайти:

1) відсоток від числа;

2) число за значенням його відсотка;

3) скільки відсотків становить одне число від іншого.

5. Запишіть і прокоментуйте формулу складних відсотків.

6. Яка подія називається випадковою? вірогідною? неможливою? Наведіть приклади.

7. Що називають ймовірністю випадкової події? Чому дорівнює ймовірність вірогідної події?

8. Що називають середніми значеннями статистичних вимірювань?

V. Повторення та систематизація вмінь учнів

Методичний коментар

Зазвичай цей етап уроку проводиться у формі групової роботи, мета якої полягає у тому, щоб учні самі сформували та випробували узагальнену схему дій, якої вони мають дотримуватися при розв’язуванні типових завдань, подібні до яких будуть винесені на контроль.

Типовими завданнями є такі:

1) розв’язати основні задачі на відсотки;

2) розв’язати задачу на застосування формули складних відсотків;

3) розв’язати задачу на обчислення ймовірності випадкової події;

4) для даної вибірки знайти середні значення та побудувати відповідну гістограму.

Після формування списку основних видів завдань учитель об’єднує учнів у робочі групи (за кількістю видів завдань), і завдання кожної з груп формулюється так: “Скласти алгоритм розв’язування завдання…” (кожна з груп отримує своє особисте завдання). На складання алгоритму кожній із груп відводиться певний час, за який учасники групи мають: скласти алгоритм, записати його у вигляді послідовних кроків, підготувати презентацію своєї роботи. По закінченні відбувається презентація виконаної роботи кожною з груп. Після презентації – обов’язкове випробування алгоритмів: причому бажано, щоб групи обмінялись алгоритмами і перевірили їх застосування не на одному, а на кількох завданнях. Після випробування – обов’язкова корекція та підбиття підсумків.

VI. Підсумки уроку

Підсумком уроку узагальнення та систематизації знань і вмінь учнів є, по-перше, складені самими учнями узагальнені схеми дій при розв’язуванні типових завдань, по-друге, здійснення учнями необхідної частини свідомої розумової діяльності – рефлексії – відображення кожним учнем свого сприйняття своїх успіхів та, найголовніше, проблем, над якими слід ще попрацювати.

VII. Домашнє завдання

1. Вивчити складені на уроці алгоритми.

2. Використовуючи складені алгоритми, виконати тренувальну контрольну роботу № 5 [8, додатки].

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Підсумковий урок з теми “Елементи прикладної математики” - Плани-конспекти уроків по математиці
«