Підсумковий урок з теми “Степінь з від’ємним цілим показником. Стандартний вигляд числа”

Урок № 31

Тема. Підсумковий урок з теми “Степінь з від’ємним цілим показником. Стандартний вигляд числа”

Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми “Степінь з цілим від’ємним показником. Стандартний вигляд числа”.

Тип уроку: систематизація та узагальнення знань і вмінь.

Наочність та обладнання: опорні конспекти.

Хід уроку

I. Організаційний стан

II. Перевірка домашнього завдання

З метою економії часу ретельній перевірці підлягають

лише вправи на застосування матеріалу, вивченого на попередньому уроці.

III. Формулювання мети і завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів

Основна дидактична мста та завдання на урок цілком логічно випливають з місця уроку в темі – оскільки урок с останнім, підсумковим, то на порядку денному постає питання про повторення, узагальнення та систематизацію знань та вмінь, набутих учнями в ході вивчення теми. Таке формулювання мети створює відповідну мотивацію діяльності учнів.

IV. Повторення та систематизація знань

@ Залежно від рівня підготовки учнів, їх роботу вчитель може організувати різними

способами: або як самостійну роботу з теоретичним матеріалом (наприклад, за підручником або за конспектом теоретичного матеріалу повторити зміст основних понять теми, або ж скласти схему, то відображає логічний зв’язок між основними поняттями теми тощо), або традиційно провести опитування (у формі інтерактивної вправи) за основними питаннями теми (див. усні вправи).

Виконання усних вправ

1. Дайте означення степеня з цілим від’ємним показником.

2. Що можна сказати про степені будь-якого числа, відмінного від нуля з протилежними показниками?

3. Сформулюйте властивості степеня з цілим показником.

4. Доведіть справедливість формули Підсумковий урок з теми Степінь з відємним цілим показником. Стандартний вигляд числаПри а? 0; b? 0.

5. Дайте означення стандартного вигляду числа.

6. Що називають порядком числа?

7. Як називається графік функції Підсумковий урок з теми Степінь з відємним цілим показником. Стандартний вигляд числа при k? 0? Опишіть властивості функції.

8. Опишіть вид графіка функції Підсумковий урок з теми Степінь з відємним цілим показником. Стандартний вигляд числа при k > 0; k < 0.

V. Повторення та систематизація вмінь

@ Зазвичай цей етап уроку проводиться у формі групової роботи, мета якої полягає в тому, щоб учні самі сформулювали та випробували узагальнену схему дій, якої вони мають дотримуватись під час розв’язування типових завдань, подібні до яких будуть винесені на контроль.

Наприклад, типовими завданнями теми “Степінь з цілим від’ємним показником. Стандартний вигляд числа” є завдання:

– знайти значення числового виразу, що містить степені з цілим показником;

– виконати перетворення числових та буквених виразів із застосуванням властивостей степеня та формул скороченого множення;

– записати дане число або значення величини, здобуте в результаті обчислень у стандартному вигляді;

– виконати арифметичні дії з числами, записаними у стандартному вигляді;

– побудувати графік функції Підсумковий урок з теми Степінь з відємним цілим показником. Стандартний вигляд числа та виконати найпростіші вправи на читання побудованого графіка (розв’язати рівняння виду Підсумковий урок з теми Степінь з відємним цілим показником. Стандартний вигляд числа графічним способом).

Після складання списку основних видів завдань учитель формує робочі групи учнів (за кількістю видів завдань) і завдання кожної з груп формулюється як “Скласти алгоритм розв’язання завдання…” (кожна з груп отримує індивідуальне завдання). Па складання алгоритму кожній із груп відводиться певний час, за який учасники групи мають скласти алгоритм, записати його у вигляді послідовних кроків, підготувати презентацію своєї роботи. По закінченні відбувається презентація виконаної роботи кожною з груп. Після презентації – обов’язкове випробування алгоритмів: причому бажано, щоб групи обмінялись алгоритмами і перевірили їх застосування не на одному, а на кількох завданнях. Після випробування – обов’язкова корекція та підбиття підсумків.

VI. Підсумки уроку

Підсумком уроку узагальнення та систематизації знань і вмінь учнів є, по-перше, складені самими учнями узагальнені схеми дій під час розв’язування типових завдань, по-друге – здійснення учнями необхідної частини свідомої розумової діяльності учнів – рефлексії – відображення кожним учнем власного сприйняття успіхів, та найголовніше – проблем, над якими слід ще попрацювати.

VII. Домашнє завдання

1. Вивчити складені на уроці алгоритми.

2. Використовуючи складені алгоритми, виконати завдання домашньої контрольної роботи № 3.

Домашня контрольна робота № З

1. Обчисліть значення виразу:

А) (-2)-3 – (-5)0; б) Підсумковий урок з теми Степінь з відємним цілим показником. Стандартний вигляд числа; в) Підсумковий урок з теми Степінь з відємним цілим показником. Стандартний вигляд числа; г) 3-5 : (3-6 : 9-2).

2. Спростіть вираз:

А) (3а-1 b3) – (6а-2b-3)2; б) Підсумковий урок з теми Степінь з відємним цілим показником. Стандартний вигляд числа; в) (a + 2)-2 – (3a + 6).

3. Виконайте дії і результат запишіть у стандартному вигляді:

А) (2,3 – 104) – (6,1 – 10-5);

Б) (1,7 – 103) : (6,8 – 10-2).

4. Побудуйте графік функції Підсумковий урок з теми Степінь з відємним цілим показником. Стандартний вигляд числа. Користуючись побудованим графіком, знайдіть:

А) корені рівняння Підсумковий урок з теми Степінь з відємним цілим показником. Стандартний вигляд числа;

Б) при якому значенні х значення функції Підсумковий урок з теми Степінь з відємним цілим показником. Стандартний вигляд числа дорівнює 4;

В) при якому значенні х значення функції більше за 4.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Підсумковий урок з теми “Степінь з від’ємним цілим показником. Стандартний вигляд числа” - Плани-конспекти уроків по математиці