Підсумок розділу 3 – ЕКОЛОГІЧНА НІША ПОПУЛЯЦІЙ

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ

РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЧНА НІША ПОПУЛЯЦІЙ

Підсумок розділу 3.

Кожному виду і кожній його популяції властиві свої вимоги до умов навколишнього середовища та своя роль у живій природі. Отже, екологічна ніша – це багатомірний простір факторів. Тому можна говорити про екологічні ніші стосовно окремого фактору. Спеціалізація ніш дозволяє різними видам сумісно існувати на одній обмеженій території. Кожній популяції властива своя екологічна ніша, що виражає діапазон умов, за яких живе і відтворює себе популяція.

Отже, різні концепції екологічної ніші зводяться до того, що екологічна ніша – це не фізичний простір, а сукупність абіотичних і біотичних факторів, за яких може існувати та чи інша популяція.

Фундаментальна ніша – це гіпотетична ніша, в якій організм перебуває в оптимальному фізичному і абіотичному середовищі. Реальні умови існування організму становлять реалізовану нішу, яка пов’язана з різними біологічними властивостями організму та його місцем в екосистемі чи популяції.

Екологічні ніші різних популяцій можуть перекриватися, стикатися або зовсім відокремлюватися.

Диференціювання за екологічними

нішами є важливою умовою формування стійких угруповань рослин і тварин; забезпечує співіснування різних видів в одному біогеоценозі.

Основою стійкості, оптимального функціонування і високої продуктивності агроекосистем є підбір видів з врахуванням їх екологічних ніш. Екологічні ніші різних видів організмів (популяцій) змінюються в часі, просторі і залежно від абіотичного і біотичного середовища.

Розуміння законів життя живих організмів та їх угрупувань є дуже важливим для практичного використання і збереження ресурсів живої природи.

Перевірте себе.

1. Що таке “екологічна ніша” в розумінні різних відомих дослідників природи?

2. Що означає фундаментальна і реалізована екологічна ніша?

3. Чому екологічна ніша є багатовимірною?

4. Яке значення екологічної ніші для формування стійких угрупувань?

5. У чому полягають динамічні зміни екологічної ніші? Наведіть приклади.

6. Яке значення для популяцій має перекривання ніш?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Підсумок розділу 3 – ЕКОЛОГІЧНА НІША ПОПУЛЯЦІЙ - Довідник з екології