Поділ влади

Політологічний словник

Поділ влади – один з основних принципів демократичного політичного режиму, ефективного функціонування політичної системи в цілому, держави зокрема. Принцип П. в. як концепцію обгрунтували Дж. Локк, Ш. Монтеск’є, дбаючи про те, щоб у суспільствах не з’являлася абсолютна або безконтрольна влада. П. в. як принцип передбачає чітке розмежування функцій політичної й економічної влади у конкретному суспільстві, законодавчої, виконавчої і судової влади держави, центральної і місцевої влади у самій державі. Принцип

П. в. передбачає розподіл компетенції і функцій влади за владними вертикаллю і горизонталлю, всередині уряду. Важливе значення в усій системі П. в. має виокремлення в судовій владі зовнішнього контрольного органу – конституційного суду, який відіграє роль арбітра у відносинах між владами. Принцип П. в. забезпечує не лише єдність, а й певну самостійність кожної влади, дає змогу окремій з них і усім разом суворо виконувати свої функції, не втручаючись у діяльність інших гілок влади. При цьому основне призначення П. в. – забезпечити поділ за кількома суб’єктами і створити таку систему стримування і противаг, щоб
жодна гілка влади не набула виключного, абсолютного значення в суспільстві. Принцип П. в. характерний сьогодні для всіх демократичних суспільств, був і є однією з найважливіших ознак правової держави.

Політологія: Підруч. для вищ. навч. закл. / За заг. ред. канд. філ. наук Ю. І. Кулагіна, д-ра іст. наук, проф. В. І. Полуріза. – К., 2002; Скрипник О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. – К., 2000.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поділ влади - Довідник з політології