ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОДОВЖЕНИХ ПРИГОЛОСНИХ

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 38. ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОДОВЖЕНИХ ПРИГОЛОСНИХ

Про те, у яких випадках у словах подовжуються приголосні звуки, та про позначення таких звуків на письмі двома однаковими буквами

ПРИГАДАЙМО, 1. Які є м’які звуки? 2. За якої умови шиплячі звуки напівпом’якшуються?

Прочитайте вголос іменники жіночого роду. Визначте їхнє число та відмінок. Між якими звуками (голосними чи приголосними) стоять звуки, позначені виділеними буквами? Зробіть висновок про подвоєння букв в іменниках жіночого

роду.

Ніччю радістю

Папороттю щирістю

Памороззю любов’ю

Подовження

Подвоєними буквами позначаємо на письмі подовжені м’які і напівпом’якшені приголосні.

Подовжуються приголосні [д’], [т’], [з’], [с’1, [ц’], [л’], [н ], [ж’], [ч’І, [ш’] між голосними в таких випадках:

Приклади

В іменниках середнього роду на – я.

Виняток: назви малих за віком тварин (гусеня, каченя)

Збіжжя, знання, гілля, читання

У деяких іменниках чоловічого й жіночого роду на – я. Виняток: слово стаття у формі Р.

в. мн. – статей

Суддя, Ілля,

Рілля,

Стаття

В іменниках жіночого роду, що закінчуються на приголосний, у формі орудного відмінка однини

Піччю,

Подорожжю

У формах дієслова лити та споріднених дієсловах

Ллю, зілляти

У прислівниках на ння, – нню

Спросоння,

Попідтинню

Подовження зберігається і в усіх похідних словах (життя – життєвий, гілля – гіллячка).

Зверніть увагу

1. Приголосні подовжуються, якщо стоять між голосними. НАПРИКЛАД миттю, АЛЕ: радістю, безсмертя.

2. Не подовжуються губні приголосні та [р]. НАПРИКЛАД: любов’ю, кров’ю, матір’ю.

304 І. Поясніть наявність чи відсутність подвоєння букв у поданих географічних назвах.

Запоріжжя, Закарпаття, Поволжя, Поділля, Білогір’я, Білопілля, Полісся, Заболоття, Россю, Прип’яттю, Керчю.

II. Чи є в місцевості, де ви проживаєте, географічні об’єкти, назви яких пишемо з подвоєними буквами?

305 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому одне з поданих слів пишемо з подвоєними буквами, а інше – без подвоєних букв.

Блакиттю – гордістю.

306 І. Поставте іменники у формі орудного відмінка однини і запишіть, поряд зазначте подовжений звук (якщо він є). Підкресліть орфограми, поясніть написання.

ЗРАЗОК Молоддю [д’:].

Міць, честь, суміш, подорож, мідь, сталь, щедрість, мати, розповідь, ніч, вись, якість, любов, паморозь, медаль, печаль.

II. Вимовте утворені слова, дотримуючись правил орфоепії.

307 І. Прочитайте текст. Визначте його тему, тип мовлення. Чим приваблює відвідувачів заповідник “Асканія-Нова”?

“АСКАНІЯ-НОВА”

Є на півдні України заповідник “Асканія-Нова”. На його території знаходяться цілинний степ і перелоги, дендропарк*, зоопарк, землі сільськогосподарського призначення, населені пункти.

ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОДОВЖЕНИХ ПРИГОЛОСНИХ

Щорічно “Асканію-Нову” відвідують десятки тисяч людей. Хтось приїздить, щоб ознайомитися із системою збереження довкілля, вивчити природні процеси. А хтось просто насолоджується подорожжю, прямуючи до місць відпочинку на узбережжях Чорного й Азовського морів…

У заповіднику можна зустріти лисицю, захоплену полюванням на полівок, сполохати зайця, побачити оленя, байбаків, які вигріваються на земляних горбочках біля нір. Тут науковці виявили майже 500 видів квіткових рослин.

Неповторні краєвиди степу зі стадами екзотичних і аборигенних копитних тварин, чудова природа, місцини з буйною рослинністю створюють дивовижне відчуття безмежжя і допомагають людині зрозуміти своє місце на планеті Земля (Із журналу ).

* Дендропарк – великий парк з різними видами дерев і кущів.

II. Випишіть слова з подвоєними буквами. Підкресліть ті з виписаних слів, у яких подвоєні букви позначають подовжені приголосні. Поясніть вимову й написання.

III. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Вимовте їх. дотримуючись правил орфоепії.

308 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. 3 якою метою створюють заповідники і ідо в них можна побачити? Що зображено на фото до попередньої вправи?

309 І. Спишіть речення, вставляючи, де потрібно, пропущені букви. Підкресліть вивчені орфограми, поясніть написання

1. Істин..а ввічливість полягає в доброзичливому ставлен..і до людей (Ж.-Ж. Руссо). 2. Від серця до серця мелодія л..ється

(П. Перебийніс). 3. Сонце стоїть високо, сипле рясним промін..ям у відкриті юні облич..я (О. Гончар). 4. Колисав мою колиску вітер рідного Поділ..я і зливав на сон..і вії степового запах зіл..я (Олександр Олесь).

II. Знайдіть в останньому реченні слова, до яких можна дібрати форми слова або спільнокореневі слова із чергуванням звуків. Запишіть слова парами.

310 ТРЕТЄ ЗАЙВЕ. У кожній групі слів знайдіть одне, яке відрізняється від двох інших особливостями написання.

1. Л..ється, передгроззя, стат..ей.

2. Лют..ю, хитріст..ю, кров..ю.

3. Ган..а, качен..я, вугіл..я.

311 Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, пропущені букви. Підкресліть орфограми й обгрунтуйте написання. За потреби скористайтеся орфографічним словником.

Плаван..я, облич..я, зал..ється, гіл..ястий, любов..ю, стал..ю, безділ..я, щеплен..я, гусен..я, діл єн., я, пам’ят..ю, скатерт..ю, колос..я, Поліс..я, безсмерт..я, відкрит..я, ртут..ю, насін..я, суд..я, стат..я, стат..ей, Іл..я, зіл..я, бажан..я, свіжіст..ю, зран..я, навман..я.

Ллється

Гіллячка

Ілля

Матір’ю

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОДОВЖЕНИХ ПРИГОЛОСНИХ - Українська мова