ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗБІГУ ОДНАКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 37. ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗБІГУ ОДНАКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ

Про те, як на межі частин слова збігаються однакові приголосні, та про позначення цих звуків двома однаковими буквами

ПРИГАДАЙМО. Що таке корінь, префікс і суфікс слова?

294 Прочитайте вголос слова. Зверніть увагу на вимову звуків, які позначені двома однаковими буквами. На межі яких частин слова збігаються ці приголосні? Зробіть висновок, у яких випадках простежується збіг однакових приголосних.

ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗБІГУ ОДНАКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ

Подвоєння

букв

Приголосні звуки в деяких випадках вимовляємо довше, ніж звичайно. На письмі такі звуки позначаємо подвоєними буквами (двома однаковими буквами), а в транскрипції – значком [ : ]. НАПРИКЛАД: осінній ос’ін’:ій.

Збіг приголосних

Два однакові приголосні звуки можуть збігатися на межі:

ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗБІГУ ОДНАКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ

Зверніть увагу

У прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів – ан – (-ян-), – ин-, – їн-, букву н не поПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗБІГУ ОДНАКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ

ОРФОГРАМА

Подвоєні букви

295 І. Прочитайте текст. Обгрунтуйте його поділ на абзаци Чи доводилося вам бувати на

гірських річках? Розкажіть про свої враження.

ПІСЕННА ДУША ЧЕРЕМОШУ

Віддавна переказують, що до схід сонця злітаються із Чорногорії* найдужчі орли полоскати свої дзьоби і крила в бистрині Черемошу. Ріка ця несе водограї, щоб химерними закрутинами обіймати задумливі гуцульські гори. Шумить, вирує і піниться Черемош, як оскаженілий, розпорошує дрібні бризки, оббиває камінні береги, нестримним плином перекочує через холодні брили…

Про що шепочуть пінні хвилі? Які таємниці ховає в собі незмовкна мелодія невидимих струн зачарованої арфи? Яку пісню награє вона, де її початок і кінець? Серцем пізнавати її глибинну печаль і коломийково-грайливі наспіви – така вдача гуцула, що увібрав у свою мову та пісню голос рідної ріки.

Снує одвічну пісню швидкоплинний Черемош, а її відгомін западає в душу, наповнюючи емоціями, яких не змити хвилями часу… (За І. Пільгуком).

*Чорногора – гірський масив у Карпатах.

ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗБІГУ ОДНАКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ

II. Знайдіть і вимовте шість словосполучень зі словами, у яких є подвоєні букви. Поясніть особливості вимови та написання цих слів.

296 І. Запишіть слова в три колонки залежно від місця збігу приголосних:

1) на межі префікса й кореня; 2) на межі кореня й суфікса; 3) на межі частин складного слова. Позначте корені в словах, підкресліть орфограми.

Туманність, пасся, годинник, віддалятися, юннат*, беззубий, фіззарядка, оббитий, стінний, сезонний, роззброїти.

*Юннат – юний натураліст.

II. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією. Визначте в ньому кількість звуків і букв. Який звук уподібнюється за вимови цього слова?

297 Утворіть і запишіть слова з подвоєними буквами, додаючи до поданих слів один із префіксів з довідки. Позначте ці префікси, підкресліть та поясніть орфограми.

Земельний, зоряний, ділити, з’єднувати, дати, бити, бігати, бризкати, дерти, дражнити.

ДОВІДКА. Без-, від-, об-, воз-, під-.

298 Утворіть і запишіть слова з подвоєними буквами, додаючи до поданих слів суфікс – Н-. Позначте цей суфікс, підкресліть та поясніть орфограми.

ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗБІГУ ОДНАКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ

ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗБІГУ ОДНАКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ

Полудень, телефон, закон, рівнина, зміна, мільйон, екран, істина, судина, салон, баштан.

299 Поясніть відмінність у вимові, написанні та значенні виділених слів кожної пари. Якими частинами мови є ці слова? З кожним словосполученням однієї пари (на вибір) складіть усно одне речення.

Ціна товару – цінна порада; хвилина мовчання – хвилинна перерва; відома істина – істинна мужність.

ПОРІВНЯЙМО:

Пишемо – вн-

Пишемо – н-

Змін+н+ий (бо утворено від зміна)

Бджол+ин+ий (бо утворено від бджола)

300 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Спишіть словосполучення, вставляючи, де потрібно, букву н. Перевірте один в одного правильність виконання завдання.

Цін..ий подарунок, журавлинний клич, двохвилинна затримка, осин..е гніздо, Південний Буг, щоден..е меню, олов’ян..ий солдатик.

Туманний

Туманність

Туманно

301 І. Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, пропущену букву. Обгрунтуйте написання.

Дерев’ян..ий, глибин..ий, безвин..о, закон..о, безсон..ий, від..авна, бджолин..ий, без..ахисний, електрон..ий, кін..ий, піддаватися, годин..ик, закордонний, віддзвонити, роззброїти, спорттовари, розріс..я.

II. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією. Які орфограми “заховалися” в кожному з них?

302 Чи правильним є твердження, що в слові віддзвеніти на межі префікса й кореня спостерігається збіг однакових приголосних? А подвоєння букв? Обгрунтуйте відповідь, доберіть аналогічні приклади.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗБІГУ ОДНАКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ - Українська мова