Показники ефективності і вартості

Показники ефективності і вартості – найважливіші критерії оцінки ефективності діяльності корпорації та її вартості. До таких критеріїв належать: 1) надлишковий дохід (різниця між фактичним обсягом капіталу і прогнозованим на певний період). Своєю чергою, фактичний капітал розглядається як майбутня вартість грошових потоків, отриманих за певний період; прогнозований капітал – майбутня вартість початкових інвестицій, в якій враховується вартість використання капіталу за певний період, а також дивіденди акціонерів і вартість продажу ними акцій у разі їх викупу корпорацією; 2) оцінка нематеріальних активів шляхом використання показників зростання активів, інновацій, ефективності та ризику; 3) індекс людських ресурсів (“людського капіталу”), який вимірюється 100-бальною системою і відображає загальний стан управління основною продуктивною силою в межах корпорації (зокрема, західні вчені виокремлюють 30 методів управління людськими ресурсами, які дають змогу збільшити ринкову вартість корпорації на 30%); 4) метод дисконтування грошових потоків, тобто обсяг грошових ресурсів, які інвестор може заплатити сьогодні з метою отримання більших від очікуваних грошових потоків у майбутньому; 5) звітність, орієнтована на вартість, в якій передбачається комплексний аналіз ринку (чітке розуміння перспектив і ринкової позиції корпорації), стратегія збільшення вартості (глибина і прозорість стратегії), управління вартістю (якість управління корпорацією своїми фінансовими ресурсами з точки зору ефективності), платформа створення вартості, тобто клієнтів корпорації, її персоналу, інновацій, бренду, репутації та ін.); 6) показник економічного прибутку (розраховується на рік і порівнюється з вартістю капіталу, скорегованого на зростання цін; пов’язує оцінку ефективності діяльності корпорацій з їх здатністю генерувати грошовий потік); 7) повна дохідність акції, яка визначається за формулою Пда = /Рпр, де Р – ціна акції, що продається на початку і наприкінці року на фондовому ринку, Divr – дивіденди на рік; 8) прибуток до сплати відсотків і податків (прибуток операційний); 9) прибуток до сплати відсотків оподаткування та амортизації; 10) прибуток на акції – визначається шляхом ділення чистого прибутку на кількість акцій в обігу; 11) прибуток від операцій після оподаткування – визначається як величина операційного прибутку за винятком податків; 12) розрахунок справедливої вартості активів – визначається як різниця між цінами активів, за якими вони можуть бути куплені або продані; 13) вартість опціонів; 14) рейтинг інтелектуального капіталу (капіталу, який не відображається на балансі); 15) рентабельність інвестицій – визначається шляхом ділення чистого прибутку на балансову вартість активів; 16) рентабельність капіталу з урахуванням ризику – визначається як рентабельність економічного капіталу, скорегованого на ризик. Своєю чергою, економічний капітал характеризує дохід від окремих бізнес – одиниць корпорації, що перевищує вартість власного капіталу і включає ринковий кредитний та операційний ризики; 17) рентабельність власного капіталу – визначається шляхом ділення чистого прибутку на балансову вартість акціонерного капіталу; 18) рентабельність чистих активів – розраховується шляхом ділення чистого операційного прибутку після оподаткування на суму грошових коштів, потреби в оборотному капіталі та основні активи; 19) ринкова додана вартість – визначається як різниця між вартісною оцінкою корпорації ринком і сумою балансової вартості акціонерного капіталу та її боргових зобов’язань; 20) вільний грошовий потік – характеризує залишок грошових коштів після здійснення всіх витрат та інвестицій у грошовій формі; 21) вартість ризику – передбачає, що ефективний ризик – менеджмент може створювати вартість у разі уникнення кризових ситуацій у власній та інших організаціях відповідно до стандартів культури корпоративного управління, комплексної оцінки стратегічних і тактичних ризиків, захисту репутації тощо; 22) економічна додана вартість – визначається як прибуток після оподаткування, але до виплати відсотків, за винятком альтернативної вартості інвестованого капіталу (витрати на обслуговування капіталу) та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Показники ефективності і вартості - Економічний словник